ADR Kapsamında Ambalaj Uygulamalarına Yönelik Eğitim

Tehlikeli Maddelerin insan sağlığına ve çevre üzerinde sebep olabileceği riskleri en aza indirerek yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması için; kullanılacak taşıma yoluna, taşınacak maddenin öznetiklerine bunların göreceği işlemlere göre seçilen endüstriyel ambalajlar hakkında verilen ayrıntılı bir eğitimdir.

İlgili Tanımlar

Ambalaj: Ambalaj veya büyük ambalaj veya IBC ve onun sevkiyat için hazırlanan elemanlarını içeren ambalajlamanın tamamlanmış ürünü anlamına gelir. Bu terim işbu başlıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanı sıra büyüklükleri, kütleleri veya yapılarından ötürü ambalajlanmadan taşınabilen veya kafeslerde, sandıklarda veya elleçleme cihazlarıyla taşınabilen nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin taşınması haricinde, dökme halinde taşınan maddeler veya tanklarda taşınan maddeler için geçerli değildir.

Ambalajlayan: Tehlikeli malları büyük ambalajlar ve orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) dahil olmak üzere ambalajlara yerleştiren ve gerekirse taşıma için ambalajları hazırlayan işletmelere denir.

Ara ambalaj: İç ambalajlar veya nesneler ile dış ambalaj arasına yerleştirilen ambalaj anlamına gelir.

Büyük ambalaj: Nesneleri veya iç ambalajları içeren bir dış ambalajdan oluşan ambalaj anlamındadır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

(a) Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır,
(b) 400 kg üzerinde net kütleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3 m3'ten düşük hacme sahiptir.

Büyük kurtarma ambalajı: Özel bir ambalaj olup,

(a) Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır ve
(b) 400 kg üzerinde net kütleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3 m3'ten düşük hacme sahiptir.
Zarar görmüş, hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajları veya saçılmış veya sızıntı yapmış tehlikeli mallar, kurtarma veya bertaraf amaçlı taşınmak üzere içine yerleştirilir.

Dış ambalaj: İç kapları veya iç ambalajları taşımak ve korumak için gerekli her türlü emici malzeme, tampon ve diğer elemanlarla birlikte kompozit veya kombine paketlemenin dış koruması anlamına gelir.

Geçirmez ambalaj: Taşıma sırasında oluşmuş ince katı maddeler dahil, kuru içeriğin dökülmesine izin vermeyen bir ambalaj anlamına gelir.

İç ambalaj: Taşıma için bir dış ambalajın gerekli olduğu ambalajdır.

İnce metal ambalaj: Dairesel, eliptik, dikdörtgen veya çokgen kesite sahip (ve konik yapıda) ve sivri boğazlı ve metalden yapılmış kova şeklinde ambalajı ifade eder. 0,5 mm'den az duvar kalınlığına sahip (örneğin teneke levha), düz ya da tümsek tabanlı ve bir veya birden fazla delikli, varil ve bidon tanımlarından farklı ambalajlardır.

Kombine ambalaj: Bir dış ambalaj içinde, taşıma amacıyla ambalajlanmış bir veya birden çok iç ambalaj kombinasyonu anlamına gelir.

Kompozit ambalaj: İç kap ve dış ambalaj bütün bir ambalaj oluşturacak şekilde hazırlanan bir dış ambalaj ve iç kaptan oluşan ambalaj anlamına gelir. Birleştirildiğinde, tek bütün bir birim ortaya çıkar; bu şekilde doldurulur, saklanır, taşınır ve boşaltılır.

Kurtarma ambalajı: Zarar görmüş, hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarının veya saçılmış veya sızıntı yapmış tehlikeli malların kurtarma veya bertaraf amaçlı taşınmak üzere yerleştirildikleri özel bir ambalajı ifade eder.

Orta boy dökme yük konteyneri (IBC): Katı veya esnek bir portatif ambalaj anlamına gelir. Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır. Ve kapasitesi aşağıdaki gibidir;

 • Paketleme grubu II ve III'e ait katılar ve sıvılar için en fazla 3 m3;

 • Esnek, sert plastik, kompozit, mukavva veya ahşap IBC'lerde ambalajlandığında, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için en fazla 1,5 m3;

 • Metal IBC'lerde ambalajlandığında, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için en fazla 3 m3;

 • Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemeler için en fazla 3 m3

Ambalajlama Şartları

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının içine konduğu kapların genel görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • Ambalajların şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından gıda maddelerinin ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilemez.

 • Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan etiketler ambalaj kapları üzerine uygun olarak yerleştirilir

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalaj kaplarına konulmasında aşağıdaki genel kurallara uyulması zorunludur;

 • Ambalajlanan madde, ambalaj kabının dışına bulaşmamalıdır.

 • Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir.

 • Sıvı halinde madde ve müstahzarların ambalajlanmasında, ısıl genleşmeler sonucu, patlama, yırtılma, gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için, kaplarda boş hacim bırakılmalıdır.

 • Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma olmamalıdır. Cam, seramik gibi kırılgan malzemeden yapılmış iç kaplar ile ambalajlamada, kırılmanın önlenmesi için iç ve dış kaplar arasında şok direncine sahip uygun destekleme malzemeleri kullanılmalı veya benzeri önlemler alınmalıdır.

 • Birbiri ile şiddetli reaksiyon veren maddeleri taşıyan iç kaplar, aynı dış kap içinde depolanamaz ve taşınamaz.

 • Çok tehlikeli oldukları için bir sıvı ile ıslatılarak veya seyreltilerek korunması gereken maddelerin ambalajlanmasında, kaçakları tamamen önleyecek tasarımlar kullanılır ve yeterli önlemler alınır.

 • Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun fonksiyon testlerinden geçirilir.

 • Taşıma ve depolama sırasında, sıcaklığın artması, hava basıncı değişimi, çalkalanma gibi nedenlerle, kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artıyorsa, fazla gazı dışarı atarak otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar kullanılmalıdır. Ancak, çıkan gazın tehlikeli ve zararlı olması durumunda, tehlikeyi önleyici başka önlemlerin alınması gerekir.

 • Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve müstahzarın taşınmasından kaynaklanan ambalaj malzemesinin, ilgili yönetmelikler uyarınca, en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesinden yükümlüdür. Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

Depolama

Tehlikeli madde ve müstahzarları; özellikleri, depolanmaları ve diğer şekillerdeki iştigalleri sırasında arz edebilecekleri tehlikenin cinsine göre sınıflara ayrılmıştır. Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarını üretenler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Bu maddelerin kötü amaçlı ve veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışında kullanılmaması için gerekli önlemler, işletme müdürü, serbest bölgelerde serbest bölge müdürleri tarafından alınır.

 • Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarının konduğu depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir.

 • Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya müstahzarlarının yükleme, boşaltma ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır.

 • Tehlikeli madde ve müstahzarları, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz.

 • Korozif, az zehirli ve tahriş edici, özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve müstahzarların depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli yerlerde uyarı levhaları bulundurulur.

 • Çok özel niteliğe sahip madde ve müstahzarlar kilitli mekanlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle temasını önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 • Akaryakıt istasyonlarında satılan madde ve müstahzarlar için kilitli mekanlarda depolama şartı aranmaz.

Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi

ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir ambalaj üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir. "UN" numarası ve "UN" harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brüt kütlesi 30 kg olan ambalajlar hariç olmak üzere en az 12 mm yükseklikte, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan silindirler için 6 mm yükseklikte, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun boyutta olmalıdırlar.

Tüm ambalaj işaretleri:

 • Kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır;

 • Etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Kurtarma ambalajları ve basınçlı kurtarma kapları ek olarak "SALVAGE" (KURTARMA) kelimesi ile işaretlenmelidir. "SALVAGE" işaretinin harfleri en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır.

İşaretleme şunları gösterecektir;

 • Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü UN,

 • Ambalaj türünü gösteren Kod,

 • İki parçadan oluşan kod:

(i) Tasarım tipinin başarı ile test edildiği paketleme grubunu (gruplarını) gösteren harf:

 • Paketleme grubu I, II ve III için X;

 • Paketleme grubu II ve III içinY;

 • Yalnızca paketleme grubu III için Z;

(ii) Sıvı içermesi planlanan iç ambalajı olmayan ambalajlar için test edilen tasarım tipi için birinci ondalık haneye kadar yuvarlanmış olan nispi yoğunluk; bu koşul, nispi yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa ihmal edilebilir. Katılar veya iç ambalajlar içerecek şekilde tasarlanmış olan ambalajlar için kilogram cinsinden azami brüt kütle.

 • Ambalajın katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlandığını gösteren "S" harfi veya sıvı taşımaya yönelik ambalajlar için (kombine ambalajlar hariç olmak üzere), ambalajın kPa cinsinden dayanması gereken, en yakın 10 kPa'ya yuvarlanmış olan hidrolik test basıncı.

 • Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı. 1H ve 3H ambalaj türleri, aynı zamanda üretim ayına uygun şekilde işaretlenmelidir; bu işaretlerin geri kalanından farklı bir yerde ambalaj üzerine işaretlenebilir.

 • Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin tahsisini yapan devlet;

 • Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.

Etiketleme Hükümleri;

 • Sütun (6)'da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Tablo A'da sıralanan her bir madde veya nesne için Sütun (5)'te gösterilen etiketler iliştirilmelidir.

 • Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir.

 • Öngörülenler hariç olmak üzere her etiket

 • a) Ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7'ye ait ambalajlar içinse uygun sevkiyat adını gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır.
  b) Ambalajın herhangi bir parçası veya kısmı ya da başka bir etiket veya işaretler tarafından kapanmayacak veya görünümü engellenmeyecek şekilde ambalaja yerleştirilmelidir.
  c) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır.

Not: 450 litreden fazla kapasiteye sahip orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da etiketlenmelidir.

Üst Ambalaj Kullanımı

Ambalaj işaretlerinin ve etiketlemelerinin görünür olmaması halinde, üst ambalaj;

"OVERPACK" (ÜST AMBALAJ) kelimesiyle işaretlenecektir. "OVERPACK" ("ÜST AMBALAJ") işaretinin harfleri en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır. İşaret, menşe ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır ve üst ambalajda yer alan tehlikeli malların her biri için UN Numarası ve diğer işaretlerle etiketlenecek ve işaretlenecektir. Her bir geçerli işaret veya etiketin yalnız bir defa uygulanması gerekir.

Yön Düzeni Okları

- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar,
- Hava menfezlerine sahip tekli ambalajlar ve
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kriyojenik kaplar,

Yön oklarının aşağıda belirtilenlerde bulunmasına gerek yoktur:

a) Kriyojenik kaplar haricindeki basınçlı kaplar içeren dış ambalajlar,
b) Sıvı içeriklerin tamamen emilmesi amacıyla iç ve dış ambalajlar arasında yeterli derecede emici materyal bulunan her biri en fazla 120 ml kapasiteye sahip iç ambalajlarda tehlikeli mal içeren dış ambalajlar,
c) Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sınıf 6.2'ye ait bulaşıcı maddeler içeren dış ambalajlar,
d) Sınıf 7 radyoaktif malzemeler içeren Tip IP-2, Tip IP-3,Tip A, Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalajlar,
e) Tüm yön düzenlerinde sızdırmaz nesneler içeren dış ambalajlar (örn. termometrelerdeki alkol veya cıva, aerosoller, vb.) veya
f) Her biri en fazla 500 ml olan tehlikeli mal içeren hermetik olarak kapatılmış iç ambalajlar bulunduran dış ambalajlar,

Ambalaj Tiplerinin Gösterimine Yönelik Kod

Bu kod şunları içermektedir:

- Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
- Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve gerektiğinde ardından;
- Paketleme grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın malzemesini; ikincisi ise dış ambalajın malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış ambalajın kod numarası kullanılır.

Ambalaj türleri için aşağıdaki rakamlar kullanılmalıdır:

1. Varil
2. (Rezerve edildi)
3. Bidon
4. Kutu
5. Torba
6. Kompozit ambalajlar
7. (Rezerve edildi)
0. İnce metal ambalajlar

Malzeme çeşitleri için aşağıdaki büyük harfler kullanılmalıdır:

A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Mukavva
H. Plastik malzeme
L. Kumaş
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P. Cam, porselen veya seramik

Bazı Tehlikeli Madde Sınıfına Göre Ek Hükümler

Sınıf 1

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca uygun sevkiyat adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna ilave olarak resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasında imzalanmış olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılmalıdır.

Sınıf 2

Tekrar doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri taşımalıdır:

- Gaz veya gaz karışımının UN numarası ve uygun taşıma adı. B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı UN numarasına ilave olarak belirtilmelidir.

- Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle;

- Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı).

Bu ayrıntılar kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve kolay görülebilir bir işaret ile gösterilebilir.

Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler)

Her bir ambalaj, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir üst ambalaj, içindeki tüm ambalajların işaretlerin görünür olmadığı durumda, gönderenin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla üst ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Adi paketler hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir.

Adi paketler ambalajın dış kısmında okunaklı ve dayanıklı şekilde şöyle işaretlenecektir:

 • "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası;

 • Gönderen veya alıcının veya her ikisinin künyesi ve

 • 50 kg'yi aşıyorsa izin verilen brüt kütle.

Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

Sınıf 6.2

Ambalaj işaretlemesi şu şekilde olacaktır;

 • "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası,

 • Ambalaj türünü gösteren kod,

 • "CLASS 6.2" ("SINIF 6.2") metni,

 • Ambalajın üretim yılının en son iki basamağı,

 • Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin tahsisini yapan devlet

 • Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları

Sınırlı Miktarlarda Ambalajlanan Tehlikeli Mallar

İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Tablo A Sütun (7a)'da belirtilmektedir. Buna ilaveten, taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt için bu sütunda "0" miktarı gösterilmektedir.

Tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış ambalajlara yerleştirilmiş iç ambalajlar içinde ambalajlanacaktır. Ara ambalajlar kullanılabilir. İç ambalajların kullanımı aerosoller veya "gaz içeren küçük kaplar" gibi nesnelerin taşınması için gerekli değildir. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır.

Sıkı sargılı veya streç ambalajlı tablalar, taşınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar veya nesneler için dış ambalaj olarak kabul edilebilir. Cam, porselen, seramik veya belirli plastiklerden mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, yapım şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. Ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kilogramı aşmayacaktır.

İstisnai Miktarlarda Ambalajlanan Tehlikeli Mallar

İstisnai miktarlarda taşınabilen tehlikeli mallar, aşağıdaki alfa-nümerik bir kod aracılığıyla Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)'de gösterilmektedir:

Karışık paketleme

İki veya daha fazla tehlikeli mal, aynı dış ambalaj içine konulduğunda, ambalaj her bir madde veya nesne için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı mallar için aynı etiket gerekliyse, sadece bir defa uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Ambalajlar için Test Gereksinimleri

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce ön görülen testleri başarıyla geçecektir.Ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama şekline göre belirlenir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.

1) Düşürme Testi

Düz düşürmeler haricinde, ağırlık merkezi darbe noktasına dikey olmalıdır.
Ambalaj şartlandırılır, belli seviyelerden ve farklı yüzeylere düşme sonrasında kriterlere göre hasarsız sonuçlanması gerekmektedir.

2) Sızdırmazlık Testi

Sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir. İçten basınç uygulanırken ambalaj su altında tutulur. Test sonucunda sızıntı olmayacaktır.

3) İç Basınç (Hidrolik) Testi

Sıvı taşıması amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalaj tasarım tipleri için uygulanır. Numuneler 5 ile 30 dakikalık teste tabi tutulur. Test sonucunda sızıntı olmayacaktır.

4) İstifleme Testi

Torbalar ve diğer istiflenemeyen kompozit ambalajlar (cam, porselen veya sert çömlek) hariç olmak üzere, tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi tutulur. Üzerine istiflenebilecek toplam ağırlığa eşdeğer kuvvet uygulanır. Test numunesi sızıntı yapmayacaktır.

Ambalaj İçinde Taşımacılık Yapılmasına İlişkin Hükümler

Ambalajlar:
- Kapalı araçlara veya kapalı konteynerlere veya
- Örtülü araçlara veya örtülü konteynerlere veya
- açık araçlara veya açık konteynerlere yüklenebilir.
Not: Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı veya örtülü araçlara ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir.
Not: Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 1000'i geçmeyecektir.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN