ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler TMFB Alınması Hakkında Genelge

T.C.

ULAẞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEẞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taẟımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

:14511534-010.06.02-E.56607

17.08.2017

Konu

:Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

 

 

(TMFB) Alınması

 

 

 

 

GENELGE

 

2017/TMKTDGM-04/TMFB

 

 

 

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) doğrultusunda hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik", 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin, Kapsam başlıklı 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;

 

"Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini kapsar" hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca aynı Yönetmeliğin, Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar başlığı altındaki 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası "Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar" hükmüne amirdir.

 

Diğer taraftan, Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmecilerin, Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan, "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

 

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası "Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA                                                                            Bilgi için:Ufuk KALE

Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189                                                                                                                      Mühendis

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

1 / 3

 

T.C.

ULAẞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEẞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taẟımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

:14511534-010.06.02-E.56607

17.08.2017

Konu

:Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

 

 

(TMFB) Alınması

 

 

 

 

üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükümlerine amirdir.

 

Bu bağlamda, Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan ve ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler işi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, 13/06/2016 tarihli ve 43589 sayılı (2016/ TMKTDGM-02/TMFB) Genelgeye göre "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" almaları gerektiği belirtilmişti.

 

Bilindiği üzere, ülkemizin ADR'ye taraf olma sürecini tamamlaması ile birlikte, Bakanlığımızca ADR'nin ulusal mevzuata uyumlaştırılması kapsamında ikincil mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirilmiştir. Ancak, gerek taraf olduğumuz ADR hükümlerinin ülkemiz için yeni olması ve gerekse mevzuatın uygulanmasında bazı sektörlerin teknik ve idari alt yapı açısından hazır olmaması gibi nedenlerden dolayı, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Yönetmelik hükümlerinden bir kısmının sektör bazında kademeli olarak yürürlüğe girmesi ön görülmüştür.

 

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, temelde yukarıda tadat edilen gerekçeler doğrultusunda "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" almalarına yönelik olarak uygulamaya konan 2016/ TMKTDGM-02/TMFB Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden EK-1 listede yer alan gerçek veya tüzel kişilerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" almaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA                                                                            Bilgi için:Ufuk KALE

Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189                                                                                                                      Mühendis

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

2 / 3

 

T.C.

ULAẞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEẞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taẟımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

:14511534-010.06.02-E.56607

17.08.2017

Konu

:Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

 

(TMFB) Alınması

 

 

 

Bakan a.

 

Müsteşar

 

Ek : Liste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA                                                                            Bilgi için:Ufuk KALE

Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189                                                                                                                      Mühendis

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

3 / 3

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

EK-1

 

 

 1. Üniversite Hastaneleri

 

 1. Üniversite hastanelerinin müstakil klinikleri

 

 1. Genel maksatlı hastaneler

 

 1. Genel maksatlı hastanelerin müstakil klinikleri

 

 1. Doğum hastaneleri

 

 1. Tıp merkezleri

 

 1. Müstakil diyaliz merkezleri

 

 1. Tıbbı ve biyomedikal laboratuvarlar

 

 1. Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri

 

 1. Mikrobiyoloji laboratuvarları

 

 1. Tıbbı araştırma merkezleri

 

 1. Müstakil kan bankaları ve transfüzyon merkezleri

 

 1. Hayvan hastaneleri

 

 1. Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar

 

 1. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: C.DOĞMUŞ

Telefon: (0 312) 203 20 00/3920

Faks: ( 0 312) 231 51 89

 

e-posta:gulsah.aytekin@udhb.gov.tr

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

       

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN