Bitkisel Yağların Kuru Genel Kargo Gemilerinde Taşınması

Sayı

: 79462207-010.07.01-549

09/05/2013

Konu     : Bitkisel Yağların Kuru Genel Kargo

 

Gemilerinde Taşınması

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/55

 

 

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL73/78) Ek II Kural 4.1.3 hükümlerini sağlamaları şartıyla, İdare IBC Kod Bölüm 17, “k” dip notunda tanımlanmış bitkisel yağları taşımaları için kuru genel kargo gemilerine izin verebilir.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), yukarıda verilen hükmün aç ıklanması, bitkisel yağ taşıyacak kuru genel kargo gemileri için Dökme Halde Tehlikeli Kimyasallar ı Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararas ı Kod (IBC Kod) hükümlerine alternatif oluşturulması amacıyla, MARPOL Ek II Kural 10.1 ve Kural 11.2. hükümlerine uygun olarak dökme haldeki bitkisel yağları taşımak üzere halihazırda belgelendirilmiş kuru genel kargo gemilerinin belirli seferler için bitkisel yağları taşımaya devam etmelerini sağlamak için bir rehber oluşturulmuş ve bu rehber MEPC.148(54) sayılı Karar ile yayımlamıştır.

 

MEPC.148(54) sayılı Kararın ekinde verilen rehber hükümleri gereğince, rehberin 1.1 nci paragrafında belirtilen yükler, anılan paragrafta verilen şartlara haiz kuru genel kargo gemilerince taşınabilir.

 

Liman başkanlıkları, klas kuruluşları, donatanlar ve gemi kaptanları, bu Uygulama Talimatı kapsamındaki faaliyetlerinde, MEPC.148(54) sayılı Karardaki gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN