Blu Kod ve Blu Rehber

Sayı

: 79462207-010.07.01-531

07/05/2013

Konu     : BLU Kod ve BLU Rehber

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/51

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Kural VI/7 hükümlerinin uygulanması, katı dökme yüklerin güvenli elleçlenmesi ve dökme yük taşıyan gemilerin yapısal ve operasyonel emniyet tedbirlerinin artırılması amacıyla, Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Tahliyesine Yönelik Uygulama Kodu-BLU Kod (Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers) A.862(20) sayılı Genel Kuru l Kararı ile yayımlamış olup, MSC.304 (87) sayılı Karar ile Kod da değişiklikler yapm ıştır. Dökme yük taşıyan gemilerin kaptanlar ı, bu gemilere hizmet veren terminal operatörleri ve diğer ilgililer faaliyetlerini bu Koda uygun yapmalıdırlar.

 

Geminin, yükün ya da terminalin büyüklüğüne bağlı olmaksızın BLU Kodun uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, terminal personelinin bilmesi gereken hususları içeren Terminal Temsilcileri İçin Katı Dökme Yüklerin Yüklenmesi ve Tahliyesi El Kitabı (Manual on Loading and Unloading of Solid Bulk Cargoes for Terminal Representatives), IMO’nun MSC/Circ.1160 sayılı Sirküleriyle yayımlanmış, MSC/Circ.1230 ve MSC.1/Circ.1356 sayılı Sirkülerler ile de değiştirilmiştir. Terminal operatörleri, armatörler, gemi işleticiler, gemi kaptanları, göndericiler, alıcılar ve diğer ilgililer anılan el kitabı kapsamındaki faaliyetleri el kitabına uygun yürütmelidirler.

 

SOLAS 74 Kural VI/7.3 gereği, katı dökme yük elleçlenen terminallerde, gemi kaptanı ile terminal temsilcisi arasında yükleme/tahliye planı hususunda mutabakat sağlanmalıdır. IMO, gemi emniyetini tehlikeye düşürebilecek bu durumu önlemek ve kuralların her yerde aynı uygulanmas ını sağlamak amacıyla, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği’nin (IACS) 46 Nolu Tavsiyesini (Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing the Hull Structure) göz önünde bulundurarak, MSC.1/Circ.1357 sayılı Sirküler ile BLU Kod’a Ek olarak, İlave Mülahazalar yayımlamıştır.

 

Terminal temsilcileri, armatörler, gemi operatörleri, gemi kaptanları, kiracılar, gönderenler, alıcılar ve diğer ilgililer sorumlu oldukları katı dökme yük elleçlemelerinde, MSC.1/Circ.1357 sayılı Sirküleri ve anılan IACS Tavsiyesini göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN