Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİVE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların yükleme ve boşaltma yaptıkları terminaller için hizmete uygunlukşartlarını tespit etmek, söz konusu gemiler ve terminaller arasında işbirliği ve iletişim için belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltma sırasında geminin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, dökme yük gemilerinin emniyetini arttırmaya dair usul ve esasların belirlenmesini sağlamak ve Denizcilik Müsteşarlığının bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türkiye’de bulunan bütün terminaller ile bayrakları ne olursa olsun katı dökme yük almak veya boşaltmak için Türkiye’de bulunan bir terminale uğrayan bütün dökme yük gemilerini kapsar.

Ancak, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 1974 (SOLAS) Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Yüklenmesi ve Boşaltılmasıyla ilgili Bölüm VI, Kural 7 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dökme yük gemilerine yükleme veya bu gemilerden boşaltma yapmak amacıyla istisnaî durumlarda kullanılan tesislere ve yükleme veya boşaltma işleminin sadece ilgili dökme yük gemisinin teçhizatıyla yapıldığı hallerde uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında UluslararasıSözleşme 1973 (MARPOL) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerine parelel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

Terminal İşleticisi: Bir terminalin maliki veya malikin belirli bir dökme yük gemisi için terminalde yürütülen yükleme veya boşaltma işlemlerinin sorumluluğunu kendisine devretmiş olduğu herhangi bir kuruluş veya kişiyi,

Terminal Temsilcisi: Terminal işletmecisi tarafından tâyin edilmiş olan ve belirli bir dökme yük gemisine yönelik yükleme veya boşaltma işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve tamamlanmasıyla ilgili genel sorumluluğa ve bunları kontrol etme yetkisine sahip olan herhangi bir kişiyi,

Yetkilendirilmiş Kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş olan bir kuruluşu

Bayrak Devleti İdaresi: Dökme yük gemisinin bayrağını taşıdığı devletin yetkili makamlarını,

UluslararasıSözleşmeler: Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası sözleşme 1973 (MARPOL), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerini,

BLU Kodu: A.862(20) sayılı ve 27/11/1997 tarihli IMO Genel Kurul Kararının ekinde yer alan, Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Boşaltılması için Uygulama Kodu’nu,

Dökme Yük Gemisi: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm IX, Kural 1.6’da tanımlanan ve 1997 SOLAS Konferansının 6 sayılı kararında açıklanan anlamda;

1) Tek güverteli, ambarlarında güvertenin hemen altında üst yan tankları (top-side tank) ve alt yan tankları (hopper-side tank) bulunan ve esas olarak dökme kuru yük taşımak için yapılmış olan bir gemiyi,

2) Yük mahalleri boyunca çift dipli olan ve boyuna iki perdesi bulunan, sadece merkez ambarlarda maden cevheri taşınması için yapılmış olan, tek güverteli bir cevher gemisini,

3) 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm II-2, Kural 3.27’de tanımlanmış olan bir karma yük gemisini,

Kuru Dökme Yük veya Katı Dökme Yük: Tahıl hariç olmak kaydıyla, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm XII Kural 1.4’de tanımlanmış olan katı dökme yükü,

Tahıl: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 8.2’de tanımlanmış olan yükleri,

Terminal: Dökme yük gemilerine dökme hâlde yük yüklenmesi veya bu gemilerden dökme hâlde yük boşaltılması için donatılmış olan ve kullanılan herhangi bir sabit, yüzer veya seyyar tesisi,

Yük Bilgileri: SOLAS Sözleşmesinin 1974 Bölüm VI, Kural 2’de talep edilen yük bilgilerini,

Yükleme veya Boşaltma Planı: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 7.3’de belirtilen ve BLU Koduna ilişik Ek 2’deki formatta düzenlenmiş olan bir planı,

Gemi/Kıyı Emniyet Kontrol Listesi: BLU Kodunun 4 üncü bölümünde belirtilen ve BLU Koduna ilişik Ek 3’teki formatta düzenlenmiş olan kontrol listesini,

Katı Dökme Yük Yoğunluk Beyanı: Yükün yoğunluğuyla ilgili olarak, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm XII, Kural 10 uyarınca verilecek olan bilgileri

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Dökme yük gemilerinin işletimsel uygunluğuna ilişkin şartlar

Madde 5 — Terminal işletmecileri, dökme yük gemilerinin, katıdökme yük alınması veya boşaltılması yönünden işletimsel uygunluğunu, Ek 1’de belirtilen Dökme Yük Gemilerinin Katı Dökme Yük Almak ve Boşaltmak İçinİşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlar çerçevesinde denetler.

Terminallerin uygunluğuna ilişkinşartlar

Madde 6 — Terminal işletmecileri, kendileri tarafından işletilen terminaller ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

a) Ek 2’de belirtilen Terminallerin Katı Dökme Yük Almak ve Boşaltmak İçin İşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlara uyar.

b) En az bir terminal temsilcisi tâyin eder.

c) BLU Koduna ilişik Ek 5, paragraf 1.2’deki listeye uygun olarak, terminalin ve İdarenin gereklerini içeren bilgilendirme kitapları ile liman ve terminalle ilgili bilgiler hazırlayarak, kitapları ve bilgileri katı dökme yük almak veya boşaltmak için terminale uğrayan dökme yük gemilerinin kaptanlarına verir.

d) Bir kalite yönetim sistemi geliştirmeli, uygulamalı ve sürdürmelidirler. Söz konusu kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları uyarınca veya en azından ISO 9001:2000’in bütün özelliklerini yerine getiren eşdeğer bir standart uyarınca belgelendirilmeli ve ISO 10011:1991’in veya buna tam olarak eşdeğer bir standardın esasları uyarınca denetlenmelidir. Söz konusu eşdeğer standartlar bakımından ilgili Türk mevzuatına uyulur.

Geçici yetkilendirme

Madde 7 — İdare, terminalin yeni kurulmuş olması ve terminal işletmecisinin ISO 9001:2000 veya eşdeğer standart uyarınca bir kalite yönetim sistemini uygulamaya yönelik bir plan göstermiş olması şartıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan yükümlülükten tam veya kısmi bir muafiyet verebilir.

Muafiyetin verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Muafiyet, en fazla 12 ay süreyle verilir.

b) Yazılı olarak verilir.

c) Muafiyetin hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilir.

d) Muafiyetle ilgili diğer şartlar belirtilir.

Kaptanların görev ve sorumlulukları

Madde 8 — Dökme yük gemilerinin kaptanları;

a) Kumandası altında olan dökme yük gemisinin emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılmasından,

b) Geminin beklenen varış zamanından yeterli bir süre önce, Ek 3 de yer alan bilgileri terminale bildirilmesinden,

c) Herhangi bir katı dökme yükün gemiye alınmasından önce, BLU Koduna ilişik Ek 5’deki forma uygun bir yük beyannamesinde yer alan, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 2.2 uyarınca gereken kargo bilgilerini ve gerekiyor ise bir katı dökme yük yoğunluğu beyanını almışolmasından,

d) Ek 4’de belirtilen yük alma veya boşaltma işlemleri öncesinde ve sırasındaki görevlerin yerine getirilmesinden

görevli ve sorumludur.

Terminal temsilcilerinin görev ve sorumlulukları

Madde 9 — Terminal temsilcisi;

a) Geminin beklenen varış zamanıyla ilgili ilk bildirimin alınmasından sonra, kaptana Ek 5’te belirtilen terminalin kaptana vereceği bilgileri vermekle,

b) Yük beyannamesinde yer alan bilgileri kaptana mümkün olan en kısa sürede vermekle,

c) Dökme yük gemisinde tespit edilen ve katı dökme yüklerin emniyetli bir şekilde yüklenmesi veya boşaltılmasınıtehlikeye sokabilecek eksiklikleri, gecikmeksizin kaptana ve İdarenin ilgili denetim birimine bildirmekle,

d) Ek 6’da belirtilen yük alma veya boşaltma işlemleri öncesinde ve sırasındaki görevleri yerine getirmekle

görevli ve sorumludur.

Dökme yük gemileri ile terminaller arasındaki işbirliği

Madde 10 — Dökme yük gemilerinin kaptanları ve terminal temsilcileri, aşağıdaki usullere uygun olarak birbirleriyle işbirliği yapar.

a) Kaptan ve terminal temsilcisi, katıdökme yüklerin alınması veya boşaltılmasından önce, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI Kural 7.3 hükümleri uyarınca yükleme veya boşaltma planı üzerinde anlaşırlar. Yükleme veya boşaltma planı BLU Koduna ilişik Ek 2’ye uygun olarak hazırlanır ve ilgili dökme yük gemisinin IMO numarasını içerir. Kaptan ve terminal temsilcisi, anlaştıkları planı imzalayarak teyit eder.

Planda yapılacak herhangi bir değişiklik, geminin veya mürettebatın emniyetine etki yapabilecek nitelikte ise, revize edilmiş bir plan şeklinde taraflarca hazırlanarak onaylanır.

Üzerinde anlaşmaya varılmış olan yükleme veya boşaltma planı ve daha sonra kabul edilmiş olan herhangi bir değişiklik, gerektiğinde ilgili makamlarca incelenmesi amacıyla, gemi ve terminal tarafından altı ay süreyle muhafaza edilir.

b) Yükleme veya boşaltmaya başlanılmasından önce, gemi/kıyı emniyet kontrol listesi, BLU Koduna ilişik Ek 4’teki esaslar uyarınca, kaptan ve terminal temsilcisi tarafından müştereken doldurulur ve imza edilir.

c) Gemi ile terminal arasında, yükleme veya boşaltma sürecinde etkili bir haberleşme düzeni kurulur ve yükleme veya boşaltma tamamlanıncaya kadar sürdürülür. Kaptan veya terminal temsilcisi yükleme veya boşaltma işlemlerinin durdurulmasını talebine derhal uyulur.

d) Kaptan ve terminal temsilcisi, yükleme veya boşaltma işlemlerini kararlaştırılan plana uygun olarak yürütürler. Terminal temsilcisi, planda belirtilen yükleme veya boşaltma miktarı ve hızı ile ambar sırası bakımından katı dökme yükün yüklenmesi veya boşaltılmasından sorumludur. Kaptan ile terminal temsilcisinin yazılımutabakatı olmadıkça, kararlaştırılan yükleme veya boşaltma planına uyulur.

e) Yükleme veya boşaltmanın tamamlanması üzerine kaptan ve terminal temsilcisi, yükleme veya boşaltma işleminin kararlaştırılan herhangi bir değişiklik dahil yükleme veya boşaltma planına uygun olarak yapılmış olduğu konusunda iş bitim belgesi hazırlayıp imzalamak zorundadırlar. Boşaltma durumunda söz konusu belge, yük ambarlarının kaptanın isteği doğrultusunda boşaltılmış ve temizlenmiş oldukları yolunda bir kayıt ihtiva eder ve geminin uğradığı herhangi bir hasarı ve yapılan onarımlarıbelirtir.

İdarenin yetkileri

Madde 11 — İdare; SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 7.7’de öngörülen kaptanın hakları ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaksızın, geminin veya mürettebatın emniyetinin tehlikeye gireceği yönünde açık işaretler bulunması hâlinde, katı dökme yüklerin alınması veya boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.

İdare, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki usullerin uygulanmasıyla ilgili olarak kaptan ve terminal temsilcisi arasında bir anlaşmazlık olduğunda güvenliğin sağlanması ve/veya deniz çevresinin korunması için gerektiğinde anlaşmazlığa müdahale eder.

Yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen hasarlar

Madde 12 — Yükleme veya boşaltma sırasında geminin yapısında veya teçhizatında hasar meydana gelirse, aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Terminal temsilcisi, hasarı kaptana rapor eder ve gerekli ise hasar onarılır.

b) Hasar, teknenin yapısal bütünlüğünü veya su geçirmezliğini veya geminin temel teknik sistemlerini zayıflatabilecek nitelikte ise, terminal temsilcisi ve/veya kaptan, bayrak devleti idaresine veya onun tarafından yetkilendirilmiş olan ve onun adına hareket eden bir kuruluşa ve İdareye bilgi verir.

c) Derhal onarım yapılması gerektiği veya onarımın ertelenebileceği kararı, liman devleti kontrol otoritesi sıfatıyla İdare tarafından verilir. İdare bu hususta bayrak devleti idaresinin veya onun tarafından yetkilendirilmiş olan ve onun adına hareket eden kuruluşun ve gemi kaptanının görüşlerini dikkate alır. Derhal onarım yapılması gerekli görülürse, bu onarım, gemi limandan ayrılmadan, kaptan ve İdare tarafından kabul edilebilecek şekilde yapılır.

d) İdare bu maddenin (c) fıkrasında belirtilen kararı vermeden önce, hasarın incelenmesi ve onarım yapılması veya onarımın ertelenmesi konusunda görüş bildirmesi amacıyla yetkilendirilmiş bir kuruluşun hizmetinden yararlanabilir.

Birinci fıkra, liman devleti kontrolüyle Türk mevzuatı ve ilgili uluslar arası mevzuat hükümleri de dikkate alınarak uygulanır.

Denetim ve raporlama

Madde 13 — İdare, terminallerin ve kaptanların bu Yönetmeliğin 5, 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan yükümlülüklere uyup uymadıklarınıdüzenli olarak denetler. Denetim, yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında önceden bildirilmemiş denetimleri de kapsar.

Ayrıca İdare, yeni kurulmuş olan terminaller için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki muafiyetlere ilişkin sürenin sonunda , terminallerin 6 ncı madde hükümlerine uygunluğunu denetler.

İdare, ilgili bölgesel veya uluslararası kuruluşların talebi üzerine denetimlerin sonuçları hakkında bir rapor verir. Raporda, bu Yönetmelikte öngörüldüğü gibi dökme yük gemileri ve terminaller arasında işbirliği ve iletişime yönelik hizmete uygunlukşartlarının etkinliği konusunda bir değerlendirme de yer alır.

İdare, talep olmaksızın her üç takvim yılı için söz konusu değerlendirmeyi hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

IMO ve diğer ilgili kuruluşlara bildirim

Madde 14 — İdare, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ne bildirir ve bu bildirimde A.797 (19) sayılı IMO Kararına ilişik Ek’in 1.7 sayılı paragrafına atıf yapılır.

Talep edildiğinde, diğer ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara da benzer bilgiler gönderilir.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (d) bendinde belirtilen kalite yönetim sistemi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl içinde kurulur. Sistem belgesinin alınması için ilave olarak bir yıl ek süre verilir.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN KATI DÖKME YÜK ALMAK VE BOŞALTMAK İÇİN İŞLETİMSEL UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN ŞARTLAR

Katı dökme yük almak veya boşaltmak için Türkiye’de bulunan bir terminale uğrayan bütün dökme yük gemilerinde;

1) Katı dökme yükün tatmin edici bir biçimde yüklenmesi, istiflenmesi, dengelenmesi ve boşaltılmasına imkan verecek bir tasarımda ve yeterli büyüklükte yük ambarlarının ve ambar ağızlarının bulunması,

2) Yükleme veya boşaltma planında kullanılan yük ambar ağzı belirleme numaralarının olması ve bu numaraların yeri, boyutu ve renginin, terminal yükleme veya boşaltma teçhizatının işleticisi tarafından açıkça görülebilir ve tanınabilir olması,

3) Yük ambar ağızlarının, ambar ağzıaçma-kapama sistemlerinin ve emniyet tertibatlarının, çalışır durumda olması ve sadece tasarlanan maksat için kullanılması,

4) Takılmış ise, meyil göstergeışıklarının (geminin sancağa yada iskeleye yattığını gösteren gösterge), yükleme veya boşaltma öncesinde test edilmesi ve çalışır durumda olması,

5) Onaylanmış bir yükleme teçhizatıbulundurulması gerekiyor ise, bu teçhizatın belgelendirilmiş olması ve yükleme veya boşaltma sırasında gerilme hesaplamaları yapmak için çalışır durumda olması,

6) Gemi sevk ve yardımcı makinelerinin çalışır durumda olması,

7) Demirleme ve bağlama operasyonlarıyla ilgili güverte teçhizatının çalışır ve iyi durumda olması,

zorunludur.

Ek 2

TERMİNALLERİN KATI DÖKME YÜK ALMAK VE BOŞALTMAK İÇİN İŞLETİMSEL UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN ŞARTLAR

Terminallerin katı dökme yük almasında ve boşaltmasında işletimsel uygunluğun sağlanması için;

1) Katı dökme yük almak veya boşaltmak için bir terminale kabul edilecek olan dökme yük gemilerinin (rıhtımdaki su derinliği, geminin azami boyutu, demirleme düzenekleri, usturmaça tertibatı,emniyetli erişim ve yükleme veya boşaltma operasyonlarında karşılaşılabilecek engeller dikkate alındığında) yükleme veya boşaltma tesisine emniyetle yanaşabilir olması,

2) Terminal yükleme ve boşaltma teçhizatının, ilgili Yönetmelik ve standartlara uygun olarak belgelendirilmişolması ve iyi durumda tutularak yalnızca uygun vasıflara sahip ve (gerekiyor ise) belgeli personel tarafından işletilmesi,

3) Terminal personelinin, sorumluluklarıyla orantılı olarak dökme yük gemilerinin emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılmasına ilişkin bütün hususlarda eğitim almış olması, bu eğitimin katı dökme yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasının genel tehlikeleri ve uygun olmayan yükleme ve boşaltma operasyonlarının geminin emniyeti üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler konusunda bilgi verecek biçimde tasarlanması,

4) Yükleme ve boşaltma operasyonlarında görev alan terminal personelinin, kişisel koruyucu teçhizat ile donatılması ve bu teçhizatı kullanacak olanların yorgunluğa bağlıkazalardan sakınmak için yeterince dinlendirilmesi,

zorunludur.

Ek 3

KAPTANIN TERMİNALE VERECEĞİ BİLGİLER

Gemi kaptanının terminale vereceği bilgiler;

1) Mümkün olduğu kadar erken bir zamanda geminin, limana beklenen varış zamanı (bu bilgi gerekirse güncellenir),

2) İlk verilen varış bilgisiyle beraber;

a) Geminin adını, çağrı işaretini, IMO numarasını, bayrağını, tescil limanını,

b) Yük miktarını, ambar ağızlarından yerleştirme durumunu, yükleme veya boşaltma düzenini ve her bir döküşte yüklenecek olan veya her bir aşamada boşaltılacak olan miktarı belirten yükleme veya boşaltma planını,

c) Varış ve önerilen kalkış draftlarını,

d) Balast almak veya balast basmak için gereken süreyi,

e) Geminin tam boyunu, azami genişliğini ve yüklemenin veya boşaltmanın yapılacağı en öndeki ambar ağzının ön kenarından en gerideki ambar ağzının arka kenarına kadar yük mıntıkasının uzunluğunu,

f) Su hattından yükleme veya boşaltma yapılacak ilk ambar ağzına kadar olan mesafe ve geminin bordasından ambar ağzına kadar olan mesafeyi,

g) Gemi yaşam mahallindeki borda iskelesinin yerini,

h) Hava draftını, (serbest borda yüksekliğini)

i) Var ise, geminin yük elleçleme teçhizatının detaylarını ve kapasitelerini,

j) Palamar halatlarının adedini ve cinsini,

k) Yükün su içeriğinin devamlı olarak ölçülmesi veya dengelenmesi gibi özel taleplerini,

l) Yanaşmayı, yükleme veya boşaltmanın başlatılmasını veya yükleme veya boşaltma tamamlandıktan sonra geminin hareket etmesini geciktirebilecek olan herhangi bir zorunlu onarım hakkında ayrıntıları,

m) Gemiyle ilgili olarak terminalin talep edebileceği diğer bilgileri,

ihtiva eder.

Ek 4

YÜK ALMA VEYA BOŞALTMA İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE VE SIRASINDA KAPTANIN GÖREVLERİ

Yük alma veya boşaltma işlemleri öncesinde ve sırasında kaptan;

1) Yük alma veya boşaltma işleminin ve balast suyu alma veya basma işleminin, gemideki sorumlu zabitin kontrolü altında olmasını,

2) Geminin yapısının aşırı gerilmeye maruz kalmaması için, yük ve balast suyu düzeninin yükleme veya boşaltma süreci boyunca izlenmesini,

3) Geminin meyilsiz veya işletim açısından bir meyil (yana yatış) gerekiyor ise, bunun olabildiğince küçük tutulmasını,

4) Yerel hava şartlarını ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak, geminin emniyetli bir şekilde rıhtımda bağlı kalmasını,

5) Yorgunluktan sakınmak için mürettebatın yeterli süreler ile dinlenme ihtiyacını dikkate alarak, palamar halatlarının ayarlanması ile ilgilenmek veya herhangi bir durum için, gemide yeterli sayıda zabit ve mürettebat bulunmasını,

6) Terminal temsilcisine yük dengeleme ihtiyaçlarının bildirilmesini (yük dengelemesi, IMO’nun Katı Dökme Yükler için Emniyetli Uygulama Kodundaki usulleri uyarınca yapılacaktır),

7) Terminal temsilcisine, gemi için safra atma veya alma ve yük alma veya boşaltma oranları arasında uyumlulaştırma ihtiyaçlarının ve balast basma veya alma planından herhangi bir sapmanın veya yük alma veya boşaltma planını etkileyebilecek olan başka herhangi bir hususun bildirilmesini,

8) Balast suyunun kararlaştırılan yükleme planına uygun oranlarda atılmasını ve bu yüzden rıhtımın veya yakındaki teknelerin suyla dolmamasını (yükleme sürecinde dengeleme aşamasından önce geminin balast suyunu tamamen deşarj etmesi mümkün değil ise, kaptan, yüklemenin askıya alınabileceği zamanlar ve bu askıya almaların süresi üzerinde terminal temsilcisiyle anlaşmaya varır),

9) Yağmur veya hava durumunda bir başka değişiklik halinde yükün mahiyetinden dolayı bir tehlike doğacak ise, bu durumda yapılacak işlemler konusunda terminal temsilcisiyle mutabakat sağlamışolmasını,

10) Gemi rıhtımda iken gemi üzerinde veya geminin yakınında herhangi bir sıcak çalışmanın, ancak terminal temsilcisinin müsaadesiyle ve yetkili makamın gereklerine uygun olarak yapılmasını,

11) Yükleme veya boşaltma işlemine ve bunun son aşamalarında gemiye yakından nezaret edilmesini,

12) Yükleme veya boşaltma sürecinin hasara neden olması, tehlikeli bir durum yaratması veya bunun muhtemel olmasıhalinde terminal temsilcisinin derhal ikaz edilmesini,

13) Taşıyıcı bant sisteminin boşaltılmasına imkan vermek için, geminin son dengelemesinin ne zaman başlamasıgerektiğinin terminal temsilcisine bildirilmesini,

14) Geminin yapısının bükülmesinden sakınmak için, iskele tarafındaki boşaltma işlemiyle aynı ambarda sancak tarafındaki boşaltma işleminin birbiriyle uyumlu olmasını,

15) Bir veya daha çok tanka balast konulur iken, ambarlardan tutuşabilir buhar çıkma ihtimalinin dikkate alınmasını ve bu ambarların bitişiğinde veya üzerinde herhangi bir sıcak çalışma yapılması için müsaade verilmeden önce tedbirler alınmasını,

temin eder.

Ek 5

TERMİNAL SORUMLUSUNUN KAPTANA VERECEĞİ BİLGİLER

Terminal sorumlusunun gemi kaptanına vereceği bilgiler;

1) Yükleme veya boşaltmanın yapılacağı rıhtımın adını, yanaşma ve yüklemeyi veya boşaltmayı tamamlama için tahmin edilen zamanları/süreleri,

2) Terminalin nominal yükleme veya boşaltma hızı ve kullanılacak yükleme veya boşaltma donanımındaki kafaların (kepçelerin) sayısı dahil olmak üzere yükleme veya boşaltma teçhizatının özelliklerini ve bunun yanısıra boşaltma işlemi sırasında, yükün her seferinde geminin ambarından alınarak dökülmesinin tamamlanması veya boşaltma işleminin her bir aşaması için gereken tahmini süreyi,

3) Sabit ve seyyar engellerin, usturmaçaların, iskele babalarının ve gemi bağlama tertibatının konumlarıdahil, yanaşma yeri veya mendirekle ilgili olarak kaptanın bilmesi gereken hususları,

4) Yanaşma yeri boyunca ve yaklaşma ve kalkış kanallarında asgari su derinliğini,

5) Draft Sörvey Hidrometresi kullanılarak ölçülen rıhtımdaki su yoğunluğunu,

6) Yükleme veya boşaltma işlemi bakımından hangisi gerekli ise yük ambar ağzı kapakları veya kenarlarının üstüyle su çizgisi arasındaki azami mesafe ile azami hava draftını (serbest borda yüksekliği),

7) Borda iskelesi ve giriştertibatını,

8) Geminin hangi tarafının rıhtıma yanaşacağını,

9) İskeleye yaklaşmak için müsaade edilen azami sürati, römorkörlerin mevcudiyeti, cinsi ve çekme kuvvetini,

10) Farklı yük kısımları için yükleme sırasını ve yükü gemiye uyacak şekilde herhangi bir sırada almak mümkün değil ise diğer kısıtlamaları,

11) Gemiye konulacak olan yük gemideki başka yükler veya kalıntılar ile temas ettiğinde tehlike yaratabilecek özelliklere sahip ise, bunlar üzerine bilgileri,

12) Önerilen yükleme veya boşaltma işlemleri hakkında veya yükleme/boşaltma için mevcut planlarda yapılan değişiklikler hakkında önceden bilgi verilmesini,

13) Terminalin yükleme veya boşaltma teçhizatının sabit olup olmadığı veya hareketini kısıtlayan herhangi bir durumun varlığını,

14) Gerekli palamar halatlarını,

15) Olağandışı bağlama tertibatıuyarılarını,

16) Balast alma veya basma konusunda kısıtlamaları,

17)Yetkili makam tarafından müsaade edilen azami seyir draftını,

18) Terminal ile ilgili olarak kaptanın talep edeceği diğer hususları,

ihtiva eder.

Ek 6

YÜK ALMA VEYA BOŞALTMA İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE VE SIRASINDA TERMİNAL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ

Yük alma ve boşaltma sırasında terminal temsilcisi:

1) Yükleme veya boşaltma işlemleri için sorumluluk taşıyacak olan ve kaptanın temas içinde olacağı terminal personeli veya yükleyici acentasının isimlerini ve temas usullerini kaptana bildirir.

2) Yükleme veya boşaltma teçhizatının gemiye hasar vermesini önlemek için bütün önlemleri alır ve hasar meydana gelirse kaptana bildirir.

3) Geminin meyilsiz veya, işletim açısından bir meyil (yana yatma) gerekiyor ise, bunun olabildiğince kısa tutulmasını sağlar.

4) Geminin bükülmesinden sakınmak için, iskele tarafındaki boşaltma işlemiyle aynı ambarda sancak tarafındaki boşaltma işleminin birbiriyle uyumlu olmasını sağlar.

5) Yüksek yoğunluklu yüklerde veya her kapışta alınan yük miktarının büyük olması halinde, özellikle yüksekten serbest düşüşlere müsaade ediliyor ise yük ambarının iç dip yüzeyi tamamıyla yük ile kaplanıncaya kadar geminin yapısında belirli noktalar üzerinde yüksek darbe ağırlıkları olabileceği konusunda kaptanı uyarır ve yükleme işleminin başlangıcında her yük ambarında özel tedbir alınmasını sağlar.

6) Yükleme veya boşaltma işlemlerinin bütün yönleriyle ve bütün aşamalarında kaptan ve terminal temsilcisi arasında mutabakat olmasını ve kararlaştırılan yükleme oranındaki herhangi bir değişiklik hakkında ve yüklenen ağırlığın her bir dökülmesinin tamamlandığında kaptana bilgi verilmesini sağlar.

7) Yüklenen veya boşaltılan yükün ağırlığı ve durumuyla ilgili bir kayıt tutar ve ambarlardaki ağırlıkların kararlaştırılan yükleme veya boşaltma planından sapmamasını sağlar.

8) Yükleme veya boşaltma esnasında, kaptanın gereklerine uygun olarak yükün dengelenmesini temin eder.

9) Geminin kalkış draftı ve trimine ulaşmak için gerekli yük miktarı, yükleme tamamlandıktan sonra terminalin taşıyıcı bant sistemlerinde kalan yük miktarını da kapsayacaktır. Bu amaçla, terminalin taşıyıcı bant sistemindeki nominal tonajı ve yüklemenin tamamlanmasından sonra taşıyıcı bant sisteminin temizlenmesiyle ilgili gerekleri kaptana bildirir.

10) Boşaltma durumunda, kullanılan boşaltma kafalarının (kepçelerinin) sayısı arttırılmak veya azaltılmak isteniyor ise, bunu ve her bir ambardan boşaltma işletiminin ne zaman tamamlanmış sayıldığını kaptana bildirir.

11) Gemi demirleme yerinde iken gemi üzerinde veya geminin yakınında herhangi bir sıcak çalışmanın ancak kaptanın müsaadesiyle ve yetkili makamın gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

Sayfa

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN