IBC Kod Uygulamaları

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 79462207-010.07.01- 936

24/07/2013

Konu  : IBC Kod Uygulamaları

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/82

 

 

Dökme zehirli s ıvı maddelerin denizyoluyla emniyetli bir şekilde taşınmasın ı sağlamaya yönelik olarak, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleş mesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım B ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL73/78) Ek II zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından anılan zorunlu hükümlerin ayrıntılarını düzenlemek zehirli/zararlı kimyasal sıvıların denizyoluyla taşınmasında bir standart sağlamak amacı yla Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) yayımlanmıştır.

 

IBC Kod; Kod kapsamındaki ürünlerin özelliklerine uygun olarak taşınmas ını sağlamak ve bahse konu ürünlerin gemilere, gemi personeline, diğ er ürünlere ve deniz çevresine olası olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla; gemi ve gemi ekipmanlarının inşa standartları ile dizaynları hakkında kurallar içermektedir. IBC Kod Kural 1.1’de, hangi gemilerin Kod’a tabi olduğu belirtilmiştir. Bu gemiler, Kod’un zorunlu hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

IBC Kod kuralları; Kod kapsamındaki ürünleri üretenler, gemi ilgilileri, sürveyorlar, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Ek’te belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

 

EK:

 

IBC Kod Uygulamaları (2 sayfa)

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı Konu

 

 

: 79462207-010.07.01- 936

 

: IBC Kod Uygulamaları

 

 

24/07/2013

 

 

EK

 

 

Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Uygulamaları

 

1 – IBC Kod Kapsamındaki Ürünlerin Taşınması

 

IBC Kod hükümlerinin uygulandığı ürünler, ürün ad ı ve özellikleri ile bu ürünlerle ilgili diğer hususlar IBC Kod Bölüm 17’de (MARPOL Ek II, Kural 6.1 de tanımlandığı şekilde) 4 ayrı kategoride, Kod hükümlerinin uygulanmadığı ürünlere ilişkin bilgiler ise Bölüm 18’de verilmiştir. IBC Kod Bölüm 17’de verilen ürünlerin taşınmasında görev alan tüm ilgililer, taşımacılık faaliyetlerini IBC Kod hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

 

IBC Kod Bölüm 17’de, Kod kapsamındaki ürünlerin taşınması sırasında alınacak asgari önlemler belirtilmiştir. Ayrıca bu önlemlere ek olarak, şayet var ise her bir ürün için alınacak özel önlemler, Bölüm 17’de bulunan tablonun “o” sütununda verilmiştir. Bu özel gereksinimlere ait açıklamalar IBC Kod Bölüm 15’de verilmiş olup, ürünlerin taşınmasında görev alan ilgililer bu özel gereksinimleri de yerine getirerek taşımacılık faaliyeti yapmak zorundadırlar.

 

Öte yandan, IBC Kod Bölüm 18’de verilen listedeki ürünlerin taşınmasında IBC Kod hükümleri uygulanamaz. Bununla birlikte, deniz yoluyla taşınmalar ı esnasında oluşturabilecekleri tehlikeler henüz değerlendirilmemiş olan kimyasal ürünlerin dökme halde taşınmasıyla ilgili değerlendirme yapılırken söz konusu listedeki ürünlerden faydalanılabilir.

 

2 - IBC Kod Kapsamında Olmayan Ürünlerin Taşınması

 

IBC Kod Bölüm 17 ve Bölüm 18 ile ancak üç taraflı antlaşmalarla taşınan ürünleri belirten, yıllık olarak yayımlanan MEPC.2 sirküler serilerinde bulunmayan bir ürün, ülkemiz limanlarından yüklenmek istendiğinde; üretici, ürünün gemiye yüklenmesinden en az 1 ay önce, MEPC.1/Circ.512 sayılı sirküleri dikkate alarak hazırlanan ve ürüne ait geçici değerlendirmeyi içeren bilgilerin yer aldığı formu (MSC.1/Circ.512, Ek-3 bulunan form) kullanarak, ülkemizde bu hususlarda yetkili İdare olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır.

 

Formda bulunan bilgiler doğrultusunda İdare, söz konusu ürünün emniyetli taşınıp taşınamayacağına, bu taşıma ile ilgili olan diğer IMO üyesi devletlerle birlikte karar verir ve taşınması yönünde bir karara varılması halinde, anılan devletlerle anlaşma yapar. Anılan anlaşma, anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, diğer üye ülkelere bildirilmesi amacıyla IMO’ya bildirilir. IMO, ürün IBC Kod’a resmi olarak ekleninceye kadar, MEPC.2 sirküler serileri ile anlaşma hakkındaki bilgileri yayımlar ve diğer üye devletlerin konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

 

Üretici, taşımaya müteakip zaman kaybetmeksizin, GESAMP Reports and Studies No.64 Belgesinin Ek 7’sinde verilen formatı kullanarak, ürünün tehlike profilinin belirlenmesi için

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 79462207-010.07.01- 936

24/07/2013

Konu  : IBC Kod Uygulamaları

 

 

GESAMP/EHS (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) Çalışma Grubu Teknik Sekreterliğine baş vurur, çalışma grubu IMO tarafından yayımlanan BLG.1/Circ.33 sayılı sirküler uyarınca ürünün tehlike profilini ve taşıma gerekliliklerini belirler. GESAMP/EHS Çalışma Grubu tarafından tehlike profili ve taşıma gereklilikleri tanımlanan ürün için üretici, IMO tarafından yayı mlanan MSC.1/Circ.512 sayılı Sirkülerin Ek-4’ünde bulunan “BLG Ürün Bilgi Raporlama Formu”nu doldurarak, analiz raporları ile birlikte İdare’ye sunar. İdare, anılan ürünün IBC Kod’a yeni bir ürün olarak eklenmesi için bilgi formunu IMO’ya gönderir. Anılan formda bulunan analizler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) laboratuarları gibi konu hakkında yeterli kapasiteye sahip laboratuarlarda yaptırılmak zorundadır.

 

IMO, ürünün IBC Bölüm 17’ye resmi olarak eklenmeden taşınmasına, ancak MEPC.2 sirküler serilerinde yayımlanmasından itibaren 3 yı l boyunca izin verir. Bu süre dolduktan sonra, eğer ürün GESAMP/EHS ve IMO tarafından değerlendirilmemişse, bu ürünün farklı bir isim altında dahi olsa üçlü anlaş ma ile taşınmasına izin verilmez. IBC kod kapsamında bulunmayan ürünlerin taşınması ancak yukarıdaki şartlar dâhilinde yapılacak olup yukarıdaki şartların sağlanmadığı durumlarda bu ürünlerin taşınmasına izin verilmez.

 

3 – Karışım olan Ürünlerin Analizi

 

Dökme halde taşınmas ı önerilen her türlü ürün, sevkiyat belgelerinde doğru teknik ismiyle belirtilmelidir. Ürünün karışım olduğu hallerde, taşıma sırasında karşılaşılabilecek riskleri en aza indirgemek amacıyla ürünün arz ettiği tehlikeli bileşenlerini gösteren bir analiz, üretici tarafından, TÜBİTAK laboratuarları gibi konu hakkında yeterli kapasiteye sahip laboratuarlarda yaptırılacaktır ve üretici yada bağımsız bir gözetim, test ve denetim firması uzmanı tarafından onaylanacaktır.

 

4 – Yük Numunelerinin Gemilerde Bulundurulması

 

Gemide bulundurulması gereken numuneler, IBC Kod 16.5.1 hükmü gereği yük alanında belirlenen bir alanda istif edilmelidir. Numuneler istisnai olarak başka yerde depolanmak isteniyor ise; geminin klas kuruluşu tarafından önceden belirlenmiş ve onaylanmış bir alanda depolanmalıdır. Yük alanı dışında bir alan belirlenirken, IBC Kod’un 16.5.2 ve 16.5.3 hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yük numuneleri, gemi personeline zarar vermemesi için yaşam mahallinde saklanmamalı ve gemide 3 aydan fazla süre tutulmamalıdır.

 

5 – Taşıyana Bilgi Sağlanması

 

IMO, MARPOL Ek II ve IBC Kod hükümleri gereğince yükün taşınmasından önce taşıyana verilmesi zorunlu bilgileri ilgililere hatırlatmak amacıyla MSC-MEPC.2/Circ.7 sayılı sirküleri yayımlamıştır. Anılan Sirkülerde, IBC Kod paragraf 16.2.6 ve 16.2.9’da istenen ürüne ait viskozite ve erime noktası bilgilerinin, ürünün taşınmasından önce taşıyana verilmesinin önemine vurgu yapılmakta olup, ön yıkama işlemi gibi bazı işlemler için önem arz etmekte olan bu bilgilerin ilgili ürünleri taşıtanlar tarafından taşıyana verilmesi zorunludur.

 

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN