IMDG KOD EĞİTİMLERİ

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı  :79462207 / 315

27/03/2013

Konu :IMDG Kod Eğitimleri

 

 

 

GENELGE

(2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)

 

 

İlgi       : Denizcilik Müsteşarlığının 2011/49 Sayılı Genelgesi

 

Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 01/11/2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuş olup bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasından önce, tehlikeli mal taşımacılığı yapan şoförlerin; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” gereği almaları gereken eğitimlerle ilgili düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından; “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)” kapsamındaki eğitimlerle ilgili düzenlemeler ise Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı eğitim olarak yürütülmekteydi.

 

Bakanlığımızın yeni yapılanmasında bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemler bir Genel Müdürlük altında birleştirildiğinden ADR ve IMDG Kod gereği şoförlerin almaları gereken eğitimlerin ADR kapsamındaki SRC 5 Eğitimi Müfredatı altında birleştirilerek tek bir eğitim olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

 

  1. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yükler kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili hususları düzenlemektedir.

 

Anılan Yönetmelik ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

 

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.

 

Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.

 

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

Telefon: (0312) 232 38 50 / 2644

Faks:(0312) 231 51 89

 

E-posta: ihgedikoglu@udhb.gov.tr

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

 

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.

 

Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

 

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır.

 

  1. İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  1. Bu Genelge 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 10, 28 ve 34 üncü maddeleri ve Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Binali YILDIRIM

 

Bakan

 

EK:

 

Göreve Yönelik Eğitimler Tablosu (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

 

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

Liman Başkanlıkları

Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşları

İlgili Sektör Kuruluşları

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

Telefon: (0312) 232 38 50 / 2644

Faks:(0312) 231 51 89

 

E-posta: ihgedikoglu@udhb.gov.tr

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

           

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN