Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26120

LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeğin amacı; deniz yetki alanlarımızda gerçekleşen taşımacılığın standarda uygun gemiler ile yapılmasını sağlamak üzere; gemilerin deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, gemide yaşam ve çalışma koşulları bakımından uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanlar hakkında yaptırım uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri; liman veya açık deniz tesislerine gelen yahut buralarda demirleyen yabancı bayraklı gemilere ve personeline uygulanır.

(2) Ancak, balıkçı gemileri, savaş gemileri ve yardımcı savaş gemileri, ticari amaçla kullanılmayan devlet gemileri, ilkel yöntem ve tekniklerle inşa edilmiş ağaç tekneler ile ticari faaliyet yapmayan özel yatlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;

a) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

b) 7/4/2000 tarihinde imzalanan Karadeniz Liman Devleti Denetimi Mutabakat Muhtırası, 11/7/1997 tarihinde imzalanan Akdeniz Liman Devleti Denetimi Mutabakat Muhtırası ile Liman Devleti Denetimi hakkındaki 19/6/1995 tarihli ve 95/21/EC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Açık deniz tesisi: Türk karasularında faaliyet gösteren sabit veya yüzen tesisi,

c) Akdeniz Liman Devleti Denetimi Mutabakat Muhtırası: 11/7/1997 tarihinde Malta’da imzalanan Liman Devleti Denetimi konusunda varılan anlaşmanın güncellenmiş son halini,

ç) Karadeniz Liman Devleti Denetimi Mutabakat Muhtırası: 7/4/2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan Liman Devleti Denetimi konusunda varılan anlaşmanın güncellenmiş son halini,

d) Denetim: Geminin ilgili belge ve dokümanlarının geçerliliğini, teçhizatının ve personelinin genel durumunu, sözleşmelere uyumu ile personelinin yaşam ve çalışma koşullarını kontrol etmek için gemide yapılan incelemeyi,

e) Detaylı denetim: Geminin, teçhizatının ve personelin, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi, üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar dahilinde, bir bütün veya ayrı olarak tabi olduğu, geminin yapısı, teçhizatı,gemiadamı donatımı, yaşam ve çalışma koşulları ve faaliyet usullerinin uygunluğunu kapsayan denetimi,

f) Genişletilmiş denetim: Bu Yönetmeliğin 16 ncımaddesinde belirtilen denetimi,

g) Gemi: Bir veya daha fazla sözleşme kapsamına giren, yabancı bayraklı her türlü deniz aracını,

ğ) Gemi Denetim Görevlisi: Denizcilikle ilgili ulusal mevzuat ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre denetim yapan ve sonucunda rapor düzenleyen ve İdare tarafından liman devleti denetimi yapmak üzere tam yetkilendirilmiş, İdarede görevli ve sadece İdareye karşısorumlu olan kamu görevlisini,

h) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

ı) Faaliyetin durdurulması: Tespit edilmişeksikliklerin tek başlarına veya birlikte bir faaliyetin devamını tehlikeye attıkları durumda geminin bu faaliyetine devam etmesinin yasaklanmasını,

i) Tutma: Tespit edilmiş eksikliklerin tek başına veya birlikte bir gemiyi denize elverişsiz hale getirmeleri durumunda geminin sefere çıkmasının yasaklanmasını,

j) Tanınmış Kuruluş: IMO kurallarına göre taraf devletlerce yetkilendirilen ve IMO tarafından da yetki kapsamıyla birlikte ilan edilen veya bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca, uluslararası kriterlere göre yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve İdare tarafından tanındığı ilan edilen kuruluşu,

k) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

l) Uluslararası sözleşmeler veya sözleşmeler:

1) 1966 tarihli Yükleme Hatları Hakkında UluslararasıSözleşmeyi (LL 66),

2) 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti UluslararasıSözleşmesini (SOLAS 74),

3) 1978 Protokolü ile değiştirilmiş olan 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında UluslararasıSözleşmeyi (MARPOL 73/78),

4) 1978 tarihli Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası Sözleşmeyi (STCW 78),

5) 1972 tarihli Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü (COLREG 72),

6) 1969 tarihli Gemilerin Tonajlarının Ölçümü Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi (ITC 69),

7) 1976 tarihli Ticari Gemicilik (Asgari Standartlar) Sözleşmesini (147 sayılı ILO Sözleşmesi),

8) Petrol Kirliliği Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluklar Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi (CLC 92) ve bu sözleşmelerin Protokollerini, yapılan değişiklikleri ve zorunlu statüdeki ilgili kodları ile beraber Türkiye’de geçerli güncel şekillerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdarenin Yükümlülüğü ve Gemi Denetim Görevlisi

Liman devleti denetim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1)İdare, gemilerin denetlenmesi ve bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek üzere gerekli tüm tedbirleri alır. Bu yükümlülük çerçevesinde; liman devleti denetim hizmetlerini nitelikli ve yeter sayıda personel ile bu personelin kullanacağı araç, teçhizat ve dokümanı sağlamak suretiyle yürütür.

Gemi denetim görevlisinde aranacak şartlar

MADDE 6 –(1) Gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İdare tarafından liman devleti kontrolü için yetkilendirilmiş olmak.

b) Bayrak devleti sörveyörü olarak, gemilerin Sözleşmelere uygun denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda bir yıllık hizmeti tamamlamış olmak ve aşağıdaki şartlardan en az birini taşımak;

1) 1600 GT veya daha üstü gemilerin idaresi için kaptan yeterliliğine sahip olmak.

2) 3000 KW veya daha üstü güçle çalışan gemiler için baş mühendislik yeterliliğine sahip olmak.

3) Gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya mühendis olarak denizcilikle ve denetimle ilgili yapılacak bir sınavda başarılıolmak ve bu konuda en az beş yıl çalışmış olmak.

(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen gemi denetim görevlilerinin, uzakyol güverte zabiti veya uzakyol makine zabiti olarak en az beş yıl denizde çalışmış olmaları veyahut ilgili bir alanda üniversite eğitimi veya dengi eğitim almış, gemi emniyet ve denetimi ile ilgili bir okulda eğitim almış ve yeterlilik kazanmış ve bayrak devleti sörveyörü olarak gemilerin Sözleşmelere uygun denetlenmesi ve sertifikalandırılmasıkonusunda iki yıllık hizmeti tamamlamış olmaları gerekir.

c) Gemi adamlarıyla İngilizce dilinde sözlü ve yazılıiletişim kurabilmek.

d) Uluslararası Sözleşmelerin hükümleri ve Liman Devleti Kontrolü ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.

Limanlarda görevlendirme esasları

MADDE 7 –(1) İdare mevcut gemi trafiği yönünden ihtiyaca göre belirlenen limanlarda yeterli sayıda heyet görevlendirir. Heyetler ihtiyaca göre birbirine yakın birkaç limandan sorumlu olacak şekilde görevlendirilebilir.

Hiyerarşik yapı

MADDE 8 – (1) Gemi denetim görevlileri, idari yönden bulundukları liman başkanına veya bölge müdürüne, mesleki ve teknik konularda ise gemi denetim dairesine bağlı olarak görev yaparlar.

Gemi denetim heyeti

MADDE 9 –(1) Denetimin heyet halinde yapılması esastır. Heyet en az iki gemi denetim görevlisinden oluşur. Her heyette güverte, makine ve gemi inşa uzmanlarından en az ikisinin bulunmasına özen gösterilir. Zaruret halinde bir gemi denetim görevlisi ile denetim yapılabilir.

Yetki

MADDE 10 –(1) Liman devleti denetimi, gerekli nitelikleri haiz ve İdarece yetkilendirilmiş gemi denetim görevlileri eliyle yürütülür.

(2) Gemi denetim görevlileri, hazırladıkları İngilizce denetim raporlarında ve denetim raporu ile bağlantılı İngilizce diğer belge ve bildirimlerinde kendi imzalarını kullanırlar. Diğer yazışmalarında imzalarını kullanmaları hususu İdare tarafından belirlenir.

(3) Gemi denetim görevlisi, denetim sırasında gerek gördüğü teknik konularda gecikmeye sebep olmayacak şekilde bilirkişiye başvurabilir.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 11 –(1) Gemi denetim görevlisi, klas kuruluşları, gemi acenteleri, malzeme sağlayıcıları, gemi donatanları gibi denizcilikle ilgili kuruluşlarla ticari bağı olan her hangi bir alanda faaliyette bulunamaz ve başka bir şirket veya kuruluşadına gemi denetimi yapamaz.

Çalışma şartları bakımından İdarenin yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Gemi denetim görevlilerinin denetim yapacakları gemilere ulaşımları İdare tarafından sağlanır. Ulaşımın İdare tarafından sağlanamadığı hallerde gemi denetim görevlilerinin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre ödenir.

(2) Gemi denetim görevlilerinin denetim sırasında ihtiyaç duyacakları kontrol çekici, fotoğraf makinesi ve diğer teknik araç ve gereçler ile ilgili yayınlar İdare tarafından karşılanır. Anılan ihtiyaçlarİdarenin uygun gördüğü aralıklarla yenilenir.

(3) İdare, gemi denetim görevlilerinin mesleki seviyelerini ve yetkilerini göz önünde tutarak, yaşam ve çalışma şartlarınıgeliştirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetime İlişkin Usul ve Esaslar

Asgari denetim yükümlülüğü

MADDE 13 –(1) İdare tarafından bir yılda denetlenecek gemilerin toplam sayısı, Türk limanlarına gelen gemi sayısının istatistiğinin tutulduğu limanların son üç yıllık ortalaması alınarak tespit edilen yıllık ortalamanın yüzde yirmibeşinden az olamaz.

Denetlenecek gemilerin tespiti

MADDE 14 –(1) Gemi denetim görevlisi; Ek-1’in 1) Öncelikli Faktörler bölümünde belirtilen gemileri öncelikle denetler. Bu gemiler dışında, Ek-1’in 2) Diğer Önemli Faktörler bölümünde belirtilen gemilere bölümde belirtildiği sıra dahilinde denetleme önceliği verilir.

(2) Gemi denetim görevlisi, sözleşmelerde özellikle denetleneceği öngörülen gemiler hariç olmak üzere;

a) Taraf olunan mutabakat muhtırasına üye devletler tarafından son altı ay içerisinde denetlenen,

b) Ek-1’de belirtilmeyen,

c) Daha önceki denetim sonucu hiçbir eksiği bildirilmeyen,

ç) Denetim yapılması için herhangi bir açık gerekçe bulunmayan,

gemileri denetlemekten kaçınır.

(3) İdare gemilerin denetimi için hedef faktörü kullanımı ile ilgili kurallar oluşturabilir. Bu hedef faktörünün belirlenmesinde, özel ulusal sistem veya mutabakat zaptının sistemi gibi bir sistem veya diğer uluslararası veya bölgesel sistemler kullanılabilir. Hedef faktörünün kullanım usul ve esasları İdare tarafından belirlenir. İdare ayrıca, Türkiye’deki liman devleti denetimi ile ilgili faaliyetler hakkında bu bilgi sistemlerine, başka devletlere veya uluslararası veya bölgesel kurumlara bilgi ve istatistik gönderebilir.

Denetim esasları

MADDE 15 –(1) Gemi denetim görevlisi, yaptığı denetimde asgari olarak; Ek-2’de ve IMO’nun A.882 (21) sayılı kararı ile değiştirilen A.787 (19) sayılı kararının eki Ek-4’de yer alan belge ve dokümanları inceler, hijyenik koşullar ile makine dairesi ve yaşam mahalli de dahil olmak üzere geminin genel durumunu denetler.

(2) Gemi denetim görevlisi, bu belge ve dokümanlar dışında sözleşmeler gereği gemide bulunması zorunlu olan tüm ilgili belge ve dokümanları inceleme yetkisine sahiptir.

(3) Denetimlerden sonra, geminin veya ekipmanlarının durumunun veya personelin, sözleşmelerin öngördüğü gerekleri karşılamadıklarına dair açık gerekçeler mevcut ise, gemideki faaliyetlerin uygunluğunun denetimini içeren detaylı denetim yapılır. Bu durumda gemi denetim görevlisi bu Yönetmelikte, IMO’nun değiştirilmiş hali ile A.787 (19) sayılı kararında, Türkiye’nin taraf olduğu liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında ve sözleşmelerde belirtilen usul ve esasları uygular.

(4) Gemi denetim görevlisinin mesleki yargısına göre geminin, ekipmanlarının veya personelinin daha detaylı denetlenmesini gerekli kılacak kanıtlar mevcut olması halinde açık gerekçeler var kabul edilir. Açık gerekçeler Ek-3’te örneklendirilmiştir.

(5) Gemilerin denetiminde aşağıda belirtilen ilgili kaynak ve rehberler de göz önünde bulundurulur:

a) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Prensipleri (A.481 (12) sayılı IMO kararı) ve ekleri.

b) Uluslararası Denizde Tehlikeli Mallar Kodu (IMDG Code-International Maritime Dangerous Goods Code) hükümleri.

c) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO-International Labour Organization) "Gemide Çalışma Koşullarının Denetimi: Usuller için Rehber" adlı yayını.

ç) Liman devleti denetimi ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu diğer mutabakat muhtıralarında ve değiştirilmiş hali ile A.787 (19) sayılı IMO Kararı ve eklerinde belirtilen Liman Devleti Denetimi Usulleri.

(6) Gemi denetim görevlisinin denetim öncesinde ilgililere denetim yapılacağına dair ön bilgi verme zorunluluğu yoktur.

(7) Düzenli rotalarda sefer yapan gemiler, gemi ilgilisinin talebi ile yolculuk esnasında denetlenebilir. Bu durumda, denetimin bütün masrafları, geminin Türkiye’deki sahibi, işleteni veya acentesi tarafından İdarece belirlenecek yöntem ile ödenir.

(8) 500 GRT altındaki gemilerin denetimlerinde, gemi denetim görevlisi yürürlükteki sözleşmelerin uygulanabilir gerekliliklerini ve sözleşmelerin kapsamına girmeyen konularda geminin emniyet, sağlık veya çevreye açıkça tehlike oluşturmamasının sağlanması için gerekli faaliyetleri icra eder. Bu fıkranın uygulanmasında gemi denetim görevlileri IMO’nun değiştirilmiş hali ile A.787 (19) sayılı kararı ve eklerini rehber olarak kullanır.

(9) Sözleşmeye taraf olmayan bir devletin bayrağınıtaşıyan bir gemi denetlenirken, gemi denetim görevlisi söz konusu sözleşmeye taraf bir devletin bayrağını taşıyan bir gemiye uygulanan gereklilikleri eşdeğer halde uygular.

(10) Bir geminin denetiminde, Türkiye’nin taraf olduğu bir liman devleti denetimi mutabakat muhtırası hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri arasında uyumsuzluk ortaya çıkması halinde mutabakat muhtırası hükümleri uygulanır.

Gemilerin genişletilmiş denetimleri

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmeliğin Ek-4’ünün (a) bölümünde belirtilen kategorilerden birine giren gemiler, Türk limanlarında veya Türkiye’nin üye olduğu mutabakat zaptına üye başka bir ülke limanında yapılan en son genişletilmiş denetimden itibaren oniki ay sonra tekrar genişletilmiş denetime tabi tutulur.

(2) Böyle bir gemi, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca denetim için seçilirse, genişletilmiş denetim yapılır. Ancak, iki genişletilmiş denetim arasında, 15 inci madde kapsamında bir denetim yapılabilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki bir geminin işleteni veya kaptanı, Ek-4’ün (b) bölümünde belirtilen bilgileri, en son genişletilmişdenetimden itibaren on iki aylık bir sürenin ardından gidilen liman idarelerine iletir. Bu bilgiler, öngörülen limana varış zamanından en az üç gün önce veya yolculuğun üç günden az sürmesi bekleniyorsa, önceki limandan ayrılmadan önce verilir. Bu hükme uymayan gemiler, Türkiye’deki varış limanında genişletilmişdenetime tabi tutulur.

(4) Genişletilmiş denetime tabi olan gemilere, en son genişletilmiş denetimden itibaren oniki aylık bir sürenin ardından geldiği ilk Türk limanında, gemi denetim görevlisi tarafından genişletilmiş denetim yapılır.

(5) Genişletilmiş denetim, Ek-4’ün (c) bölümünde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

Bazı gemilerin denetlenmemesi halinde yapılacak işlem

MADDE 17 –(1) Gemi denetim görevlisi, herhangi bir nedenle Ek-1’in (a) bölümünde veya 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bir geminin denetimini yapamadığıhallerde, denetimin yapılamadığını ve bunun nedenlerini derhal liman başkanlığına bildirir.

(2) Bir takvim yılında, denetimi yapılamayan bu gemilerin sayısı, birinci fıkrada belirtilen denetimlere tabi Türk limanlarına gelen gemilerin yıllık ortalamasının %5’ini geçemez. Yıllık ortalama, istatistik bulunan en son üç takvim yılının ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen denetimden geçirilemeyen bir gemi, Türkiye’de bir başka limana uğradığında, gemi denetim görevlisi tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre denetlenir.

Gemi girişlerinin reddedilmesi tedbirleri

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Ek-9’un (a) bölümünde belirtilen kategorilerden birine giren gemilerden; üye olduğumuz liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarından birinin yıllık raporunda yayımlanan kara listede bulunan bir devletin bayrağınıtaşıyan ve son yirmidört ayda söz konusu mutabakat muhtırasına üye devletlerin limanlarında iki defadan fazla tutulmuş olan bir geminin veya üye olduğumuz liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarından birinin yıllık raporunda yayımlanan kara listede çok yüksek riskli veya yüksek riskli olarak tanımlanan bir devletin bayrağını taşıyan ve son otuzaltı ayda söz konusu mutabakat muhtırasına üye devletlerin limanlarında bir defadan fazla tutulmuş olan bir geminin Türk limanlarına girişine izin verilmez.

(2) Girişe izin verilmemesi tedbiri, geminin ikinci veya üçüncü defa tutulmuş olduğu limandan ayrılmasına izin verilmesinden sonra derhal uygulanır.

(3) Bu madde hükmünün uygulanmasında, Ek-9’un (b) bölümünde belirtilen limanlara giriş yasağına ilişkin esaslara uyulur.

Denetim raporu tanzimi ve gemi kaptanına verilmesi

MADDE 19 –(1) Denetimin tamamlanması üzerine, gemi denetim görevlisinin Ek-8 uyarınca hazırlayacağı Denetim Raporunun bir nüshası gemi kaptanına verilir. Denetimlerde kullanılacak her türlü rapor ve formların şekli ve kullanım usulleri üye olunan mutabakat muhtıralarına uygun olarak İdare tarafından belirlenir.

Eksikliklerin giderilmesi ve tutulma

MADDE 20 –(1) Gemi denetim görevlisi, bu Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddeleri uyarınca yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksiklerin sözleşmeler uyarınca düzeltildikleri veya düzeltilecekleri konusundan emin olmak zorundadır.

(2) Emniyet, sağlık veya çevre yönünden açıkça tehlikeli olan eksikler bulunması halinde, gemi denetim görevlisi, geminin tutulmasını veya içinde eksikler görülmüş olan faaliyetin durdurulmasınısağlar. Tehlike giderilinceye kadar veya gemi denetim görevlisi, yolcuların veya mürettebatın emniyet ve sağlığına veya başka gemilere yönelik herhangi bir risk olmaksızın veya deniz ortamına yönelik makul olmayan herhangi bir zarar tehdidi olmaksızın, geminin, gerekli şartlara tabi olarak denize açılabileceğini veya operasyonun tekrar başlatılabileceğini tespit edinceye kadar, tutma emri veya faaliyetin durdurulması emri kaldırılmaz.

(3) Gemi denetim görevlisi, bir geminin tutulmasının gerekli olup olmadığı konusunda mesleki bilgi ve tecrübesine göre değerlendirme yaparken Ek-5’de belirtilen kriterleri göz önünde bulundurur. Gemi, Ek-10’da yer alan esaslar uyarınca kullanımı zorunlu durumlarda seyir veri kaydedici sistemiyle donatılmış değil ise tutulur. Tespit edilen eksiklikler, tutma limanında kısa sürede düzeltilemiyor ise gemi denetim görevlisi, geminin eksikliğin kısa sürede düzeltileceği en yakın uygun limana gitmesine müsaade edebilir veya eksikliğin azami otuz gün içinde düzeltilmesini isteyebilir. Bu konuda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde öngörülen usuller geçerli olur.

(4) Gemi denetim görevlisi, bir geminin genel durumunun geminin standart altı olduğunu gösterdiği istisnai hallerde, geminin Sözleşmelere uygunluğunu sağlamak için gerekli işlemler sorumlu taraflarca yapılıncaya kadar geminin denetimini askıya alabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerinde yer alan denetimlerin geminin tutulmasına yol açmaları durumunda gemi denetim görevlisi, yazılı olarak ve denetim raporunu da dahil ederek, geminin bayrak devletinin idaresine, bu mümkün değil ise o devletin konsolosluğuna veya yokluğunda en yakın diplomatik temsilcisine, müdahaleyi gerektiren durumlarıderhal bildirir. Ayrıca, atanmış sörveyörler veya uluslararası sözleşmeler uyarınca bayrak devleti adına düzenlenen belgelerden veya klas sertifikalarının düzenlenmesinden sorumlu yetkilendirilmiş klas kuruluşları da bilgilendirilir.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri, liman devleti denetimi ile ilgili bildirim ve rapor hazırlama usullerine dair Sözleşmelerin verdiği ilave yükümlülükleri etkilemez.

(7) Geminin gereksiz yere tutulması veya geciktirilmesi hallerinde, sorumluluğu doğuran fiillerinin mahkeme kararı ile sabit olması kaydıyla, geminin sahibi veya işleteni, uğranılan zarar veya ziyan için tazminat almaya hak kazanır. Gereksiz yere tutulma veya geciktirme iddia edildiğinde ispat külfeti gemi sahibine veya işletenine aittir.

ISM Belgelerinin olmadığı hallerde uygulanacak usuller

MADDE 21 –(1) Denetim sonucunda, Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesiİçin Uluslararası Yönetim Kodu (ISM Kod) uyarınca verilen emniyetli yönetim belgesi veya uygunluk belgesinin nüshasının, denetim tarihinde, sözleşmelere uygun olarak, Uluslararası ISM Koduna tabi olan bir gemide eksik olduğu görülürse, gemi denetim görevlisi geminin tutulmasını sağlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin yokluğuna rağmen, denetim sonucunda tutmayı gerektiren başka eksiklere rastlanmadığıtakdirde, gemi denetim görevlisi, limanda yoğunluğun önlenmesi amacıyla tutma emrini kaldırabilir. Böyle bir karar alındığında, gemi denetim görevlisi, diğer ilgili devletlerin yetkili makamları bu konuda derhal bilgilendirilir.

(3) İdare, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak kaydıyla, ikinci fıkrada belirtilenşartlar dahilinde Türkiye’de bir limandan ayrılmasına izin verilen bir geminin; bu geminin sahibi veya işleteni, tutulma emrinin verilmiş olduğu limanın gemi denetim görevlisinin yeterli göreceği şekilde, geminin ISM Kodu uyarınca düzenlenmiş geçerli belgelere sahip olduğunu gösterinceye kadar Türkiye’deki diğer bütün limanlara girişine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alır. Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen türden eksiklerin tespit edilmesi fakat bunların tutma limanında düzeltilememesi halinde de 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

İtiraz hakkı

MADDE 22 –(1) Bir geminin sahibi, işleteni veya onun Türkiye’deki temsilcisi, gemi denetim görevlisince verilen tutma kararına veya limana girişe müsaade etmeme kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Bir itiraz başvurusu, tutmanın veya girişe müsaade etmemenin askıya alınması sonucunu doğurmaz.

(2) İtiraz başvurusu geminin tutulma tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde İdareye yapılır.

(3) İlgili gemi denetim görevlisi, itiraz hakkıkonusunda gemi kaptanını bilgilendirir.

Tamamlama denetimi ve tutulma

MADDE 23 –(1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eksikler denetim limanında düzeltilemiyor ise gemi denetim görevlisi, bayrak devletinin yetkili makamınca belirlenen ve gemi denetim görevlisince kabul edilen koşullara uyulması şartıyla, geminin liman başkanlığınca da uygun görülen, gemi kaptanı tarafından seçilen en yakın onarım tersanesine gitmesine izin verebilir. Söz konusu koşullar, yolcuların veya gemi personelinin emniyet ve sağlığına veya başka gemilere yönelik herhangi bir risk veya deniz ortamına yönelik makul olmayan herhangi bir zarar tehdidi olmaksızın geminin onarım tersanesine gidebilmesini sağlamaya yeterli olmalıdır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda gemi denetim görevlisi, onarım tersanesinin bulunduğu devletin yetkili makamına, 20 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen taraflara ve ilgili diğer makamlara yolculuk için öngörülen bütün koşulları bildirir. Türkiye’de böyle bir bildirimi alan ilgili limanın denetim birimi, bildiren makama yapılan işlem konusunda bilgi verir.

(3) İdare, birinci fıkrada belirtilen; denetim limanındaki gemi denetim görevlisince belirlenmiş koşullara uymaksızın denize açılan veya belirtilen onarım limanına uğramayarak Sözleşmelerin gereklerine uymayı reddeden gemilerin, sahipleri veya işletenleri tarafından, gemideki eksiklerin tespit edildiği liman idaresinin yeterli göreceği şekilde, geminin Sözleşmelerde öngörülen bütün ilgili gereklere tam olarak uygun durumda olduğuna dair kanıt sunuluncaya kadar herhangi bir Türk limanına girişyapmalarına izin verilmemesini sağlamaya yönelik tedbirler alır. Bu hüküm, taraf olduğumuz bir liman devleti denetimi mutabakat muhtırasına üye bir ülkenin limanında denetim sonucunda emniyet, sağlık veya çevre yönünden açıkça tehlikeli eksikleri olduğu belirlenerek tutulan gemiler için uygulanır.

(4) Bu hallerde denetim limanındaki veya ilgili limandaki denetim birimi diğer ilgili devletlerin yetkili makamlarını derhal uyarır.

(5) İdare veya liman başkanlığı, girişe izin vermeyi reddetmeden önce geminin bayrak devleti idaresiyle istişarede bulunmayı talep edebilir.

(6) İdare veya ilgili Türk makamının yeterli göreceğişekilde, emniyetli girişi sağlamak için gerekli tedbirler geminin sahibi, işleteni veya kaptanı tarafından alınmış olmak şartıyla, mücbir sebeplerle veya emniyete ilişkin çok önemli gerekçelerle veya kirlenme riskini asgariye indirmek için eksiklerin giderilmesi amacıyla, İdare veya ilgili liman başkanlığı tarafından limana giriş izni verilebilir.

(7) Mutabakat muhtırasına üye bir ülke limanında geçirdiği liman devleti denetimi sonrasında eksikliklerini bitirmesi için bir süre verilmiş gemilere, bu süre bitiminden sonra ilgili muhtıraya dahil bir limana gelmesi durumunda tamamlama kontrolü yapılır. Bu gemilerin kontrolü sırasında, aksi yönde açık bir gerekçe olmadıkça sadece giderilmemiş ve uzatma verilmiş eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir ve halen giderilmemiş eksiklikler varsa gemi tutularak yeniden detaylı olarak denetlenir. Önceki limanın raporu doğrultusunda yapılan tamamlama kontrolü, yeni bir tutma ile neticelenmedikçe yeni denetim sayılmaz.

Gemi denetim görevlilerinin mesleki özellikleri

MADDE 24 –(1) Denetimler gemi denetim görevlileri tarafından yapılır.

(2) Liman devleti denetimi icra eden gemi denetim görevlileri ve onlara yardım eden kişiler, denetim limanında veya denetlenen gemilerde ticari menfaat sahibi olamazlar, yasal belgeler ve klas sertifikalarıdüzenleyen veya gemilere bu belgelerin verilmesi için gereken incelemeleri yapan kuruluşlarca istihdam edilemezler ve bunlar adına iş yapmazlar.

(3) Gemi denetim görevlileri, İdare tarafından verilmiş olan ve liman devleti denetimleri yapmaya yetkili olduğunu belirtir Ek-6’da örneği verilen kimlik kartı biçiminde belge taşırlar.

Liman başkanlıkları ve kılavuz kaptanların bildirimleri

MADDE 25 –(1) Gemilerin limana yanaşma ve ayrılmalarında görevli bulunan kılavuz kaptanlar, görevleri esnasında, geminin emniyetli seyrine zarar verebilecek veya deniz ortamına bir zarar tehdidi oluşturabilecek eksiklik gördüklerinde, denetim birimine iletilmek üzere, ilgili liman başkanlığına derhal bilgi verirler.

(2) Liman başkanlıkları, görevlerini yaparken, limanda bulunan bir gemide gemi emniyetine zarar verebilecek veya deniz ortamına makul olmayan bir zarar tehdidi oluşturabilecek eksiklik görürlerse eksiklikleri giderecek tedbirleri alır ve geminin denetlenmesi için denetim birimine derhal bilgi verirler.

İşbirliği

MADDE 26 –(1) İdare, gemi denetim görevlilerinin limana gelen gemiler hakkında gerekli bütün bilgileri elde edebilmelerini sağlamak için, gemi denetim görevlileri, liman başkanlıkları ve ilgili diğer makamlar veya ticari kuruluşlar arasında işbirliğine yönelik düzenlemeler yapar.

(2) İdare, ilgili Türk makamları ve diğer ilgili devletlerin yetkili makamları arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik faaliyetleri sürdürür ve bu makamlar arasında kurulan ilişkiyi devam ettirir. Bu Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen denetimlerin yapılmasında, gemi denetim görevlileri, gemi denetimiyle ilgili kamusal ve özel veri tabanlarına başvururlar.

Bilgilerin yayınlanması

MADDE 27 –(1) İdare, bir önceki ay içinde Türk limanlarında tutulmuş olan veya Türk limanlarına girişine izin verilmeyen gemiler konusunda Ek-7’de listesi verilen bilgilerin asgari ayda bir defa yayımlanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve gerekli görülecek ilgili makamları veya organları bilgilendirir.

Masrafların karşılanması

MADDE 28 –(1) Gemiye yapılan denetim sonucunda, Sözleşme gerekleriyle ilgili olarak geminin tutulmasını gerektiren eksikler olduğu tespit edilirse, o denetim dönemindeki denetimlere ilişkin bütün masraflar, geminin sahibi veya işleteni veya acentesi tarafından karşılanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasıhükümleri kapsamında gemi denetim görevlisince yapılan denetimlerin bütün masrafları, gemi sahibi veya işletenineyüklenir.

(3) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile Ek-5’de öngörülen, geçerli belgelerin bulunmaması veya eksikler tespit edilmesi nedeniyle bir geminin tutulması halinde, limanda tutma ile ilgili bütün masraflar geminin sahibi veya işleteni tarafından üstlenilir.

(4) Denetim tarife veya masrafları ile tahsilşartları ve yöntemleri İdare tarafından tespit ve ilan edilir. Tahsil edilen tutar Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(5) Denetim masraflarının tamamı ödeninceye veya masrafların ödenmesi için yeterli teminat verilinceye kadar geminin tutma kararı devam ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve cezai müeyyideler

MADDE 29 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin veya denetimlerde tespit edilen sözleşme ihlalleri durumunda, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen idari ve cezai müeyyideler uygulanır.

Denetim oranı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Türk limanlarına giren gemilerin ortalama yıllık denetim oranı, 31/12/2007 tarihine kadar %15, 1/1/2008 ile 31/12/2008 tarihleri arasında %20, 1/1/2009 tarihinden itibaren %25 olarak uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İdarece istihdam edilmişolan gemi denetim görevlilerinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 30 –(1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı, 16 ncı, 18 inci ve 27 nci maddeleri 1/1/2008 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa 1

 

Ek-1

ÖNCELİKLİ DENETLENECEK GEMİLER

1) Öncelikli Faktörler

Aşağıdaki gemiler hedef faktörü değerlerine bakılmaksızın denetim için mutlak önceliği olan gemiler olarak değerlendirilir.

1.1) Liman kılavuzları veya liman yetkilileri tarafından geminin emniyetli seyrini etkileyebilecek eksikliklerin olmasısebebiyle bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca rapor edilen gemiler

1.2) Mevzuatta belirtilen, Türk limanlarına giriş/çıkış yapan gemiler hakkındaki asgari gerekliliklere uymayan ve tehlikeli veya kirletici madde taşıyan gemiler.

1.3) Başka bir devlet tarafından bildirilen veya rapor edilen gemiler.

1.4) Gemi kaptanı, personeli veya geminin emniyetli operasyonunda, gemide yaşam ve çalışma koşullarında veya kirliliğin önlenmesi konularıyla yasal ilgisi olan kişi veya kuruluşlar tarafından rapor edilen veyaşikayette bulunulan gemiler. Rapor veya şikayetin açıkça gereksiz olduğu kanısına varılmadıkça raporu veren veya şikayette bulunan kişinin kimliği gemi kaptanına, donatanına, işletenine veya ilgilisine açıklanmaz.

1.5) a) Herhangi bir Türk limanına seyir sırasında çatışan veya karaya oturan,

b) Zararlı maddelerin veya sıvı atıklarının boşaltılması hakkındaki hükümlere uymadığı ileri sürülen,

c) IMO tarafından kabul edilen rota önlemlerinin veya gemi trafik hizmetlerinin olduğu yerlerde düzensiz veya güvenli olmayan biçimde manevra yapan gemiler veya güvenli seyir hareketleri ve usullerine uymayan veya başka şekillerde can, mal veya çevreye tehlike oluşturacak biçimde yönetilen gemiler.

1.6) Son altı ay içinde emniyet nedenleriyle klas kuruluşuna üyeliği askıya alınmış veya iptal edilmiş gemiler.

2) Diğer Önemli Faktörler

Aşağıdaki gemiler denetim için önceliği olan gemiler olarak değerlendirilir.

2.1) Bir Türk limanına ilk defa veya on iki ay yada daha fazla süre sonra gelen gemiler.

2.2) Taraf olunan mutabakat muhtırasına üye devletler tarafından son altı aydır denetlenmeyen gemiler.

2.3) Uluslararası sözleşmelere uygun şekilde düzenlenmiş gemi inşa ve teçhizat belgeleri ve klas sertifikaları, tanınmışkuruluşlar dışındaki kuruluşlar tarafından verilen gemiler.

2.4) İlgili kontrol mutabakatı tarafından yayınlanan kara listede yer alan devletlerin bayraklarını taşıyan gemiler.

2.5) Belirli koşullarla taraf olunan mutabakat muhtırasına üye ülkelerin limanlarından kalkışına aşağıda belirtilen şartlarla izin verilen gemiler.

a) Eksikliklerini kalkıştan önce gidermesi gereken gemiler.

b) Eksikliklerini bir sonraki limanda gidermesi gereken gemiler.

c) Eksikliklerini ondört gün içerisinde gidermesi gereken gemiler.

ç) Eksikliklerini diğer belirtilen koşullar için gidermesi gereken gemiler.

İlgili düzeltici önlemler alınmış ve eksiklikler uygun şekilde giderilmiş ise bu durum dikkate alınır.

2.6) Bir önceki denetim sırasında eksiklikleri tespit edilmiş olan gemiler (Kaydedilen eksikliklerin sayısı göz önüne alınacaktır).

2.7) Bir önceki denetimde tutulan gemiler.

2.8) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen uluslararası sözleşmelerin tümüne taraf olmamış devletlerin bayrağını taşıyan gemiler.

2.9) Eksiklik oranları bakımından ortalamanın üzerinde olan klas kuruluşları tarafından klaslanan gemiler.

2.10) Bu Yönetmeliğin eki Ek- 4’ün (a) bölümünde belirtilen gemiler.

2.11) 13 yaşından büyük gemiler.

(5), (6) ve (7) maddeler yalnızca son on iki ay içinde gerçekleştirilen denetimler için uygulanır.

Ek-2

DENETİM SIRASINDA İNCELENECEK BELGE VE DOKÜMANLAR

1) Uluslararası Tonilato Belgesi (International Tonnage Certificate - 1969).

2) 2.1) Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (Passenger Ship Safety Certificate),

2.2) Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Construction Certificate),

2.3) Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Equipment Certificate),

2.4) Yük Gemisi Telsiz Telgraf Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate),

2.5) Yük Gemisi Telsiz Telefon Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate),

2.6) Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radio Certificate),

2.7) Muafiyet Belgesi (Exemption certificate) (gerekli durumlarda yüklerin listesini de içerecektir),

2.8) Yük Gemisi Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Certificate).

3) 3.1) Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Uygunluk Belgesi (International Certificate of Fitness for Carriage of Liquefied Gases in Bulk),

3.2) Sıvılaştırılmış Gazları Dökme HaldeTaşımak için Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk).

4) 4.1) Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Uygunluk Belgesi (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk,

4.2) Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk).

5) Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi (International Oil Pollution Prevention Certificate).

6) Zararlı Sıvı Maddeleri Dökme Halde Taşımak için Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk).

7) 7.1) Milletlerarası Yükleme Sınırı Belgesi (International Load Line Certificate -1966),

7.2) Milletlerarası Yükleme Sınırı Muafiyet Belgesi (International Load Line Exemption Certificate).

8) Yağ kayıt defteri (Oil record book) bölüm 1 ve 2.

9) Yük kayıt defteri (Cargo record book).

10) Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (Minimum Safe Manning Document).

11) STCW Sözleşmesine göre düzenlenmiş her türlü personel belgeleri.

12) Tıbbi belgeler (Medical certificates), (Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine ilişkin 73 No’lu ILO Sözleşmesi).

13) Denge bilgisi (Stability information).

14) Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin Uluslararası Yönetim Kodu (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) uyarınca verilen Uygunluk Belgesi (Document of Compliance) kopyası ve Emniyetli Yönetim Belgesi (Safety Management Certificate) (SOLAS, Bölüm IX).

15) Klas Kuruluşu tarafından geminin tekne kuvveti ve makine donanımına ilişkin düzenlenen belgeler (geminin klaslı olması halinde).

16) Tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel gerekliliklerle birlikte uygunluk belgesi.

17) Yüksek Hızlı Tekne Emniyet Belgesi (High Speed Craft Safety Certificate) ve yüksek hızlı tekne faaliyet izni.

18) Özel tehlikeli yükler listesi (Dangerous goods special list) veya manifesto, veya ayrıntılı istif planı.

19) Test ve talim kayıtları ile ilgili gemi jurnalleri ve can kurtarma donanım ve techizatları kontrol ve bakım kayıtlarının tutulduğu jurnaller.

20) Özel Amaçlı Gemi Emniyet Belgesi (Special purpose ship safety certificate).

21) Hareketli Kıyısal Sondaj Birimi Emniyet Belgesi (Mobile offshore drilling unit safety certificate).

22) Petrol Tankerlerinde son balastlı sefer için yağtahliye izleme ve kontrol sistemi (oil discharge monitoring and control system) kayıtları.

23) İçtima listesi (Muster list), yangın kontrol planı ve yolcu gemileri için hasar kontrol planı.

24) Gemide Petrol Kirliliğini Önleme Acil Planı(Shipboard oil pollution emergency plan).

25) Dökme yük gemileri ve petrol tankerleri için sörvey rapor dosyaları (Survey report files).

26) Daha önceki liman devleti kontrol denetim raporları.

27) Ro-ro yolcu gemileri için, A/A-azami oran (maximum ratio) hakkında bilgi.

28) Tahıl Taşıma için Yetkilendirme Belgesi (Document of authorization for the carriage of grain).

29) Yük Bağlama Kılavuzu (Cargo securing manual).

30) Çöp yönetim Planı (Garbage management plan) ve çöp kayıt defteri (garbage record book).

31) Yolcu gemilerinin kaptanları için karar destek sistemi (Decision support system for masters of passenger ships).

32) Düzenli hatlarda sefer yapan yolcu gemileri için Arama ve Kurtarma İşbirliği Planı (SAR cooperation plan).

33) Yolcu gemileri için operasyonel kısıtlamalar listesi (List of operational limitations for passenger ships).

34) Dökme yük gemisi kitapçığı (Bulk carrier booklet).

35) Dökme yük gemileri için yükleme ve tahliye planı.

36) Sigorta sertifikası veya Petrol Kirliliği Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluklar ile ilgili herhangi bir finansal güvence (CLC 92).

37) Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (International Ship Security Certificate)

38) Sözleşmelerce taşınması zorunlu tutulan diğer gemi belgeleri

Ek-3

DETAYLI DENETİM İÇİN AÇIK GEREKÇELERE ÖRNEKLER

1) Geminin Ek-1’in (1) numaralı bölümü ile (2) numaralı bölümünün 2.3, 2.4 ve 2.5 numaralı bendinin (b) ve (c) alt bentleri ile 2.8 numaralı bendinde belirtilen gemiler sınıfında olması.

2) Yağ kayıt defterinin uygun biçimde doldurulmaması.

3) Sertifika ve diğer belgelerin kontrolü sırasında dokümanlarda hataların ortaya çıkması.

4) Gemi personelinin, Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası Sözleşmenin gerekliliklerini yerine getiremediklerine dair göstergeler.

5) Yük veya diğer operasyonların emniyetli veya IMO prosedürlerine uygun yapılmadığına dair göstergelerin olması.

6) Petrol tankerinde gemi kaptanının son yaptığıbalastlı seferi için yağ tahliye izleme ve kontrol sistemi kayıtlarınıgösterememesi.

7) Güncellenmiş role cetvelinin olmayışı veya gemi personelinin yangında veya gemiyi terkte görevlerine aşina olmamaları.

8) Yanlış tehlike alarmı ardından uygun iptal prosedürlerinin uygulanamayışı.

9) Uluslararası sözleşmeler ile istenilen temel teçhizat veya düzenlemelerin yokluğu veya iş görmez durumda olması.

10) Gemide aşırı sağlıksız koşulların olması.

11) Gemi denetim görevlisinin genel intiba ve gözlemlerinden geminin yapısal, su geçirmezlik veya hava geçirmezlik bütünlüğünde risk oluşturabilecek ciddi tekne veya yapısal bozulmalar veya eksikliklerin varolduğuna dair delillerin olması.

12) Gemi kaptanı veya personelin, gemilerin emniyeti veya kirliliğin önlenmesi ile ilgili gemideki başlıca operasyonlara aşina olmadığına veya bu operasyonların yapılmadığına dair bilgi veya delil olması.

Ek-4

GENİŞLETİLMİŞ DENETİM

a) Genişletilmiş Denetime Tabi Gemi Sınıfları

1) On yaşın üstündeki (gemi emniyet belgelerinde belirtilen inşa tarihi temel alınacaktır) gaz tankerleri ve kimyasal tankerler

2) On iki yaşın (gemi emniyet belgelerinde belirtilen inşa tarihi temel alınacaktır) üstündeki dökme yük gemileri

3) On beş yaşın üstündeki (gemi emniyet belgelerinde belirtilen inşa tarihi temel alınacaktır) 3 000 GRT dan büyük petrol tankerleri

4) Düzenli ro-ro feribotları ve yüksek hızlı yolcu teknelerinin zorunlu sörvey sistemi hakkındaki mevzuata tabii yolcu gemileri dışındaki on beş yaşın üstündeki yolcu gemileri

b) Liman Başkanlığına Verilecek Bilgiler

Geminin;

1) İsmi,

2) Bayrağı,

3) IMO numarası,

4) Dedveyt (dwt) tonajı,

5) Geminin emniyet belgelerinde yer alan inşa tarihi,

6) Tankerler için;

6.1) Biçim: tek cidar, SBT ile tek cidar, çift cidar,

6.2)Yük ve balast tanklarının durumları: dolu, boş,inert edilmiş,

6.3) Yükün cinsi ve hacmi.

7) Limana veya pilot mevkiine muhtemel varış zamanı,

8) Limanda planlanan kalış süresi,

9) Varış limanında planlanan operasyonlar (yükleme, tahliye, diğer),

10) Varış limanında gerçekleştirilecek planlanmışzorunlu survey, önemli tamir ve bakım.

c) Genişletilmiş Denetim için Rehber Bilgiler

Genişletilmiş denetim sırasında aşağıdaki maddeler uygulanabilirlik ölçüsünde kontrol kapsamına alınır. Gemi denetim görevlileri, bu kontrolleri yaparken geminin operasyon güvenliğini menfi yönde etkileyebileceğini göz önünde bulundurulur.

1) Genel (Genişletilmiş Denetim Yapılan Tüm Gemiler)

1.1) Normal jeneratörlerin durdurularak acil durum jeneratörünün test edilmesi,

1.2) Acil durum aydınlatmalarının kontrol edilmesi,

1.3) Acil durum yangın pompasının çalıştırılması ve su basıncının ana yangın devresine bağlanan en az iki hortumla kontrol edilmesi,

1.4) Sintine pompalarının çalıştırılması ve kontrolü,

1.5) Su geçirmez kapıların kapatılması,

1.6) Bir can filikasının suya indirilmesi,

1.7) Uzaktan acil kapatma kontrollerinin testi (kazanlar, havalandırma ve yakıt pompaları gibi),

1.8) Yardımcı dümen donanımı da dahil olmak üzere dümen donanımının testi,

1.9) Telsiz donanımları acil durum güç kaynağının çalışma kontrolü,

1.10) Makine dairesi sintine separatörü kontrolü ve mümkün olduğu durumlarda test edilmesi.

2) Gaz Tankerleri ve Kimyasal Tankerler

Bu Ekin (c) bölümünün (1) numaralı kısmında sayılanlara ilaveten, aşağıdaki maddeler de gaz ve kimyasal tankerlerin genişletilmiş denetimlerinde kontrol kapsamına alınır.

2.1) Yük tankı izleme sistemi ve yük tanklarındaki sıcaklık, basınç ve seviye ölçümlerinde kullanılan emniyet sistemleri,

2.2) Oksijen ölçüm ve patlayıcı gaz oranı kontrol cihazları ve bu cihazların kalibrasyonları ve zehirli yüklerin taşınmasısırasında yeterli sayıda uygun gaz dedektör tüpleri ile kimyasal dedektör cihazının (körük) bulunması,

2.3) Gemideki her insan için uygun solunum ve göz koruması sağlayan kamara kaçış setleri (Eğer Uluslararası Uygunluk Belgesi veya Tehlikeli Kimyasal Maddeleri veya Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşımak için Uygunluk Belgelerinde listelenen ürünler için gerekiyorsa),

2.4) Taşınan yükün, belgelerde izin verilmişyüklerden olduğu,

2.5) Taşınan yüke göre köpük, kuru kimyasal veya diğer tip güverte sabit yangın söndürme sistemi.

3) Dökme Yük Gemileri

Bu Ekin (c) bölümünün (1) numaralı kısmında sayılanlara ilaveten, aşağıdaki maddeler de dökme yük gemilerinin genişletilmişdenetimlerinde kontrol kapsamına alınır.

3.1) Güverte aksam ve makine kaidelerinin korozyon kontrolü,

3.2) Ambar kapaklarında korozyon deformasyon kontrolü,

3.3) Enine perdelerde çatlak ve korozyon kontrolü,

3.4) Ambarlara girişler,

3.5) Aşağıdaki belgelerin gemide bulunması,incelenmesi ve Bayrak Devleti veya Klas Kuruluşu tarafından bu belgelerin onaylamış olduğunun doğrulanması.

(1) Yapısal sörveylerin raporları,

(2) Durum (kondisyon) değerlendirme raporları,

(3) Kalınlık ölçme raporları,

(4) IMO’nun A.744 (18) sayılı kararı ile belirtilen tanımlayıcı belge.

4) Petrol Tankerleri

Bu Ekin (c) bölümünün (1) numaralı kısmında sayılanlara ilaveten, aşağıdaki maddeler de petrol tankerlerinin genişletilmişdenetimlerinde kontrol kapsamına alınır.

4.1) Sabit güverte köpük yangın söndürme sistemi,

4.2) Tüm yangınla mücadele teçhizatı,

4.3) Makine dairesi, pompa dairesi ve yaşam mahalli yangın damperlerinin kontrolü,

4.4) İnert gas sistemi basınç ve oksijen içeriği kontrolleri,

4.5) Balast tankları: Örnek olarak yük alanı içindeki en az bir balast tankının tank menholü/güverte girişinden incelenmesi ve gemi denetim görevlisinin ileri denetim için açık gerekçeler bulması halinde tanka girilmesi,

4.6) Aşağıdaki belgelerin gemide bulunması,incelenmesi ve Bayrak Devleti veya Klas Kuruluşu tarafından bu belgelerin onaylamış olduğunun doğrulanması.

(1) Yapısal sörveylerin raporları,

(2) Durum (kondisyon) değerlendirme raporları,

(3) Kalınlık ölçme raporları,

(4) IMO’nun A.744 (18) sayılı kararı ile belirtilen tanımlayıcı belge.

5) Yolcu Gemileri

Bu Ekin (c) bölümünün (1) numaralı kısmında sayılanlara ilaveten, aşağıdaki maddeler de yolcu gemilerinin genişletilmiş denetimlerinde kontrol kapsamına alınır.

5.1) Yangın alarm ve algılama sistemlerinin testi,

5.2) Yangın kapılarının gerekli şekilde çalıştığının kontrolü,

5.3) Genel anons sisteminin testi,

5.4) Asgari olarak itfaiyeci donanım setlerinin gösterildiği ve hizmet sınıfı personelin bir kısmının katıldığı yangın talimi,

5.5) Kilit personelin hasar kontrol planındaki görevlerine vakıf olduklarının kontrolü,

5.6) Eğer uygun görülürse gemi kaptanı veya donatanın onayı ile, gemi limana gelirken veya limandan dönerken kontrol devam ettirilebilir. Bu durumda Gemi Denetim Görevlileri gemi operasyonlarınıengellememeli, gemi, personel ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atıcıdurumlara sebep olmamalıdırlar.

Ek-5

GEMİLERİN TUTULMA ŞARTLARI

Giriş

Bir gemide tespit edilen eksikliklerin geminin seferden tutulmasını gerektirip gerektirmediği hakkında karara varırken, Gemi Denetim Görevlisi aşağıda 1 ve 2 nci bölümde belirtilen ölçütleri göz önüne alır. 3 üncü Bölüm gemilerin tutulmasını gerektirecek eksikliklerin örneklerini içermektedir.

Geminin bir limana seyri sırasında, kaza sonucu oluşan hasarın tutulma sebebi olması durumunda;

1) Bayrak devleti idaresi, atanmış sörveyör veya ilgili belgenin verilmesinden sorumlu yetkilendirilmiş kuruluşa bildirime ilişkin, SOLAS 74 Kural I/11(c)’de belirtilen gereklilikleri içeren uygun bir rapor verilmesi,

2) Limana varıştan önce, gemi kaptanı veya sahibi tarafından kaza ve hasar durumu ve bayrak devleti idaresine verilmesi gerekli bildirim hakkındaki bilginin gemi denetim görevlisine detaylı olarak sunulması,

3) Gemi tarafından yapılan uygun düzeltici hareketin gemi denetim görevlisi tarafından yeterli bulunması,

4) Uygun düzeltici hareketin bitiminde gemi denetim görevlisinin bilgilendirilmesi ile emniyet, sağlık ve çevreye açıkça tehlikeli eksiklerin giderildiğinin gemi denetim görevlisi tarafından görülmesi,

koşullarıyla gemi için tutulma kararı alınamaz.

1) Ana ölçütler

Gemi denetim görevlisi, bir geminin tutulup tutulmamasına dair kararını verirken aşağıdaki ölçütleri kullanır:

Zamanlama: Denize çıkması emniyetli görülmeyen gemiler, ilk denetimden sonra limanda kalacakları süreye bakılmaksızın tutulur.

Ölçütler : Eğer gemide bulunan eksiklikler, gemi denetim görevlisi gemi kalkmadan gemiye yeniden giderek eksikliklerin giderildiklerini görmesini gerektirecek kadar ciddi ise, gemi tutulur. Gemi denetim görevlisinin gemiye yeniden dönme nedeni, eksikliklerin ciddiyetinin göstergesidir. Ancak her durumda böyle bir sonuç doğmaz. Denetim otoritesinin herhangi bir şekilde, tercihen de gemiyi tekrar inceleyerek, eksikliklerin giderildiğinden emin olması gerekliğini bildirir.

2) Ana ölçütlerin uygulanması

Gemi denetim görevlisi, bulunan eksikliklerin geminin tutulmasını gerektirip gerektirmeyeceği kararını verirken;

a) Geminin geçerli ve uygun belgelerinin olup olmadığı,

b) Geminin Gemi Adamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine uygun personel ile donatılıp donatılmadığı,

hususlarını değerlendirir.

Kontrol sırasında gemi denetim görevlisi gemi ve/veya personelin çıkılacak seferin tümünde;

a) Güvenle seyir yapabileceği,

b) Yükün emniyetli yükleme, taşıma, tahliye ve kontrolü konularında gerekli özenin gösterilebileceği,

c) Makine dairesindeki teçhizat ve makineleri güvenle çalıştırılabileceği,

ç) Uygun yürütme ve dümen işlemlerini yerine getirebileceği,

d) Gerek olduğunda geminin herhangi bir yerindeki yangınla etkili bir şekilde mücadele edebileceği,

e) Gemiyi hızla ve güvenle terk edip gerektiğinde kurtarma yardımı yapabileceği,

f) Çevre kirliliğini önleyebileceği,

g) Yeterli dengeyi idame ettirebileceği,

ğ) Su geçirmezliği idame ettirebileceği,

h) Sefer boyunca gerekli olduğunda acil durumlarda haberleşme yapabileceği,

ı) Sefer boyunca gemide sağlıklı ve güvenli yaşam ve çalışma koşullarının devam ettirebileceği,

i) Bir kaza olması durumunda azami bilginin sağlanabileceği

hususları değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerden herhangi birinin cevabıolumsuz ise, bulunan tüm eksiklikler de göz önüne alınarak geminin tutulması kuvvetle değerlendirilir. Daha az ciddi eksikliklerin bir arada bulunduğu durumlar da geminin tutulmasını gerektirebilir.

3) Eksiklikler listesi

Aşağıda, Gemi Denetim Görevlisinin bu rehber bilgileri kullanmasında yardımcı olmak üzere, ulusal mevzuata ve uluslararasısözleşmelere göre gruplandırılmış ve geminin tutulmasını gerektirebilecek kadar ciddi olan eksikliklerin bir listesi verilmiştir. Bu liste, sadece burada yazılı olanlarla sınırlı değildir. Bununla birlikte madde 3.8 altında listelenen STCW 78/95 ile ilgili tutuklamayı gerektirebilecek eksiklerin hepsi bu bölümde belirtilmiştir.

3.1) Genel

Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereği istenen geçerli belgelerin yokluğu. Ancak, uluslararası sözleşmelere taraf olmayan devletlerin bayrağını taşıyan gemiler ve bu mevzuat kapsamında bulunmayan gemilerde, belge ve dokümanların yokluğu veya istenen formda olmaması tek başına bu gemilerin tutulması için yeterli gerekçe oluşturmaz. Bu tip gemilerden, avantajlı bir muamele olmaması ilkesi bakımından yine de sefere kalkmadan önce ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanabilir kurallarına uyum göstermeleri istenir.

3.2) SOLAS Sözleşmesi kapsamına giren konular

a) Ana makine ve diğer temel makinelerin ve elektrik gücü sağlayan donanımların gerektiği şekilde çalışmaması,

b) Makine dairesinin temizliğinin yetersiz olması,sintinelerde aşırı miktarda yağlı su bulunması, boru ve egzoz borularıizolasyonlarının yağ ile kirlenmiş olması, sintine pompalama düzeneklerinin yanlış çalıştırılması,

c) Acil durum dizel jeneratörün, acil aydınlatmaların, akülerin ve elektrik düğmelerinin gerektiği şekilde çalışmaması,

ç) Ana ve yardımcı dümen donanımlarının gerektiğişekilde çalışmaması,

d) Kişisel can kurtarma teçhizatının, can kurtarma araçlarının ve suya indirme donanımlarının yokluğu, yetersizliği veya ciddi arızaları,

e) Yangın algılama sistemi, yangın alarmları,yangınla mücadele teçhizatı, sabit yangın söndürme sistemi, havalandırma valfleri, yangın damperleri ve yakıt kesme donanımlarının yokluğu, kullanılmayacak ölçüde kurallara uyumsuzluğu veya ciddi arızaları,

f) Tankerlerde yük güvertesi sabit yangın söndürme sisteminin yokluğu, ciddi arıza veya gerektiği şekilde çalışmaması,

g) Işık, şekil veya ses işaretlerinin yokluğu, ciddi arıza veya kurallara uyumsuzluğu,

ğ) Güvenlik ve tehlike haberleşmesi için kullanılan haberleşme teçhizatının yokluğu, gerektiği şekilde çalışmaması veya kurallara uyumsuzluğu,

h) SOLAS Bölüm V kural 12 de tarif edilen seyir teçhizatının yokluğu veya gerektiği şekilde çalışmaması,

ı) Gerektiği şekilde düzeltmeleri yapılmış seyir haritalarının ve/veya tüm diğer ilgili seyir neşriyatının yokluğu (Elektronik haritaların diğer haritalar yerine kullanılabileceği gözönünde tutulur),

i) Tankerlerde yük pompa dairelerinde kıvılcım çıkartmayan türdeki egzoz havalandırmalarının yokluğu (SOLAS Regulation II-2/59.3.1),

j) IMO’nun A.882(21) sayılı kararı ile değiştirilen A.787(19) sayılı kararında tanımlanan operasyonel gerekliliklerdeki ciddi eksiklikler,

k) Personel sayısı, yeterlikleri ve belgelerinin Gemi Adamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine uymaması,

l) SOLAS 74 Bölüm II Kural 2’yle uyumlu genişletilmişsörvey programlarının yapılmaması,

m) VDR kullanılması zorunlu gemilerde VDR bulunmamasıveya çalışmaması.

3.3) Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşıyan Gemilerin Yapı ve Teçhizatına ilişkin Uluslararası Kodun (IBC Kod) kapsamına giren konular

a) Uyum Belgesinde belirtilmeyen maddelerin taşınmasıveya yük bilgilerinin eksik olması,

b) Yüksek basınç emniyet teçhizatının olmaması veya çalışmaması,

c) Kod gereklerine uyumsuz veya emniyetli olmayan elektrik devreleri bulunması,

ç) Tehlikeli mahallerde elektrik ateşlemesi tehlikesi olması,

d) Özel gereksinimlere uyulmaması,

e) Her bir tank için maksimum izin verilen yük miktarının geçilmiş olması,

f) Hassas yükler için yetersiz ısı koruması olması.

3.4) Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşıyan Gemilerin Yapı ve Teçhizatına ilişkin Uluslararası Kodun (IGC Kod) kapsamına giren konular

a) Uyum Belgesinde belirtilmeyen maddelerin taşınmasıveya yük bilgilerinin eksik olması,

b) Yaşam mahalli veya servis alanlarının kapatma donanımlarının olmaması,

c) Bölme perdelerinin gaz geçirmez olmaması,

ç) Hava kilitlerinin çalışmaması,

d) Acil kapama valflerinin olmaması veya çalışmaması,

e) Güvenlik valflerinin olmaması veya çalışmaması,

f) Elektrik donanımının emniyetli olmaması veya kod gereksinimlerine uygun olmaması,

g) Yük mahallerindeki vantilatörlerin çalışmaması,

ğ) Yük tankları basınç alarmlarının çalışmaması,

h) Gaz algılama ve zehirli gaz algılama sistemlerinin çalışmaması,

ı) İnhibitör kullanılacak ürünlerin taşınmasında, geçerli sertifikası olmayan inhibitörlerin kullanılması.

3.5) Yükleme Sınırı Sözleşmesi kapsamına giren konular

a) Kalıcı tamiratın yapılacağı tamir limanına gidene kadar uygun geçici tamiratlar yapılmadıkça, güverte ve tekne kaplama saçları ve bunlara bağlı güçlendirme elemanlarında, geminin denize elverişliğini ve lokal yükleri karşılama gücünü etkileyen aşırı hasarlı, paslı ve aşınmış alanların bulunması,

b) Tanımlanmış yetersiz denge vaziyeti,

c) Gemi kaptanının, yolculuğun tüm dönemlerinde ve değişen koşullarında yeterli denge seviyesini idame ettirmek ve gemi yapısına kabul edilmeyecek stresler yüklememek amacı ile gemisini yükleme ve balast alımı için kolay ve basit bir yöntemle kullanabileceği, güvenli, yeterli ve onaylı bir formda hazırlanmış bilgilerin yokluğu,

ç) Su geçirmez kapıların, ambar kapatma donanımlarının ve diğer kapatma teçhizatının yokluğu, arızası veya kullanılmaz durumda olması,

d) Geminin aşırı yükleme yapmış olması,

e) Draft markalarının olmaması veya okunamaz durumda olması,

3.6) MARPOL Sözleşmesi Bölüm I kapsamına giren konular

a) Yağlı su arıtma teçhizatının, yağ tahliye izleme ve kontrol sisteminin veya 15 ppm alarm düzeneklerinin yokluğu, gerektiğişekilde çalışmaması veya ciddi arızaları,

b) Slop tank ve/veya slaç tankta mevcut kapasitenin öngörülen yolculuk için yetersiz olması,

c) Yağ kayıt defterinin olmaması,

d) Yetkisiz atık- yağlı su boşaltmak için baypas devresi yapılmış olması,

e) Sörvey raporu dosyasının bulunmaması veya MARPOL Sözleşmesi’nin 13G(3)(b) kuralı ile uyum göstermemesi.

3.7) MARPOL Sözleşmesi Bölüm II kapsamına giren konular

a) P&A kitapçığının bulunmaması,

b) Sınıflandırılmamış yük bulunması,

c) Yük kayıt defterinin olmaması,

d) Gerekli şekilde düzeltilmiş belge olmadan veya belge gereklerine uymadan petrol türevleri ve yağlı maddeler taşınması,

e) Yetkisiz boşaltım için baypas devresi bulunması.

3.8) STCW Sözleşmesi kapsamına giren konular

a) Gemiadamlarında yeterlilik belgesi veya uygunluk onay belgesinin bulunmaması, geçersiz olması veya uygunluk onay belgesi için başvuru yapıldığının bir belge ile ispatlanamaması halinde.

b) Bayrak devletinin Gemi Adamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinin uygun gereklerini yerine getirememesi.

c) Güverte veya makine vardiyaları düzenlemelerinin bayrak devleti idaresi tarafından gemi için açıkça belirtilen gerekliliklere uymaması.

d) Emniyetli seyir, emniyetli telsiz iletişimi veya deniz kirliliğinin önlenmesinde gerekli teçhizatın kullanılmasında görevli nitelikli personelin vardiyasında olmaması.

e) Geminin emniyeti ve kirliliğin önlenmesi için görevlendirilen personelin görevleri için mesleki yeterliliklerinin ispatlanamaması.

f) Seferin başlangıcındaki ilk vardiyada ve vardiyanın değiştiği sonraki vardiyalarda yeterli derecede dinlenmiş görevli personelin veya göreve uygun başka bir personelin vardiyada bulunmasının sağlanamaması.

3.9) ILO Sözleşmeleri kapsamındaki konular

a) Bir sonraki limana yetecek kadar kumanya olmaması,

b) Bir sonraki limana yetecek kadar içme suyu olmaması,

c) Gemideki aşırı sağlıksız koşullar,

d) Soğuk bölgelerde iken, gemide ısıtma tertibatının olmaması,

e) Yaşam mahalli ve koridorların yük, çöp, teçhizat ile geçilmeyi zorlaştıracak şekilde tıkanmış olması.

3.10) Tutmayı gerektirmeyen ancak yük işlemlerinin durdurulmasını gerektiren durumlar

Inert gaz sistemi, yük ile ilgili teçhizat ve sistemlerin gerektiği şekilde ve güvenle çalıştırılamaması durumunda, geminin yük işlemleri, tüm yük operasyonu güvenle yapılacak duruma getirilinceye kadar durdurulur.

Sayfa 2

 

Ek-6

GEMİ DENETİM GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.10043_dosyalar/image001.gif

Sayfa 3

 

Ek-7

YAPILAN DENETİMLER VE TUTULMALAR İLE İLGİLİ BİLGİLERİN YAYINLANMASI

1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi dahilinde yayınlanan bilgiler aşağıdaki hususları ihtiva eder:

a) Geminin ismi,

b) IMO numarası,

c) Geminin tipi,

ç) Tonajı (GT),

d) Geminin emniyet belgelerinde belirtilen tarih esas alınarak inşa yılı,

e) Geminin sahibi veya işleteninin ismi ve adresi,

f) Geminin dökme sıvı veya katı yük taşımasıdurumunda, geminin seçiminden sorumlu kiracının ismi ve adresi ve kira sözleşmesinin çeşidi,

g) Geminin Bayrak Devleti,

ğ) Olması halinde gemiye klas sertifikası düzenleyen klas kuruluşu veya klas kuruluşları,

h) Sözleşmeler kapsamında Bayrak Devleti adına gemiyi belgelendiren klas kuruluşu veya klas kuruluşları ve/veya diğer kuruluşlar ve verilen belgeler,

ı) Geminin son genişletilmiş sörvey tarih ve limanı ve tutuklanma kararı olup olmadığı,

i) Geminin son özel sörvey tarihi ve limanı ve sörveyi yapan kuruluşun ismi,

j) Son yirmi dört ayda tutulma bilgileri,

k) Tutulduğu ülke ve liman,

l) Tutulmanın kaldırıldığı tarih,

m) Gün olarak tutulma süresi,

n) Bulunan eksiklerin sayısı ve açık ve kesin ifadeler ile tutulma sebepleri,

o) Tutulma sonrasına yetkili İdarenin ve klas kuruluşunun yaptığı işlemler,

ö) Geminin bir Türk limanına girmesi engellendiyse, açık ve net olarak sebepleri,

p) İlgili yerlerde, sörvey yapan klas kuruluşu veya diğer özel kuruluşların tutulmaya sebebiyet veren eksikliklerin bir kısmından veya tümünden sorumlu olup olmadığına dair bildirim,

r) Geminin bir sonraki tamir yerine gönderilmesi veya Türk limanına alınmamasına ilişkin yapılan işlemler.

Ek-8

DENETİM RAPORU

Denetim raporu aşağıda verilen hususları mutlaka içerir.

a) Genel;

1) Raporu yazan yetkili idare,

2) Denetimin yeri ve tarihi,

3) Denetimi yapılan geminin adı,

4) Geminin bayrağı,

5) Geminin tipi,

6) IMO numarası,

7) Çağrı işareti,

8) Tonaj (GT),

9) Dedveyt (dwt) tonajı (ilgili durumlarda),

10) Geminin emniyet belgelerinde belirtildiğişekliyle inşa yılı,

11) Eğer varsa, gemiye klas sertifikası düzenleyen klas kuruluş(lar)ı,

12) İlgili sözleşmelere uygun olarak Bayrak Devleti adına gemiye belge düzenleyen Klas Kuruluş(lar) ve/veya diğer kuruluşlar,

13) Gemi sahibinin veya işleticisinin adı ve adresi,

14) Geminin dökme sıvı veya katı yük taşımasıdurumunda, geminin seçiminden sorumlu kiracının ismi ve adresi ve kira sözleşmesinin çeşidi,

15) Denetim raporunun yazımının bitiş tarihi,

16) Bir denetim veya tutulmaya ilişkin detaylıbilginin yayınlanmasının mümkün olduğuna dair bildirim.

b) Denetime ilişkin bilgi;

1) Veriliş ve bitiş tarihleriyle birlikte, ilgili uluslararası sözleşmeler gereğince verilen belgeler; söz konusu belgeleri veren yetkili idare veya kuruluş,

2) (Detaylı veya genişletilmiş denetim yapılmasıdurumunda) Geminin denetime tabi tutulan kısım veya elemanlar (bölümler veya unsurlar),

3) Denetimin türü (denetim, detaylı denetim, genişletilmiş denetim),

4) Eksikliklerin türü,

5) Alınan tedbirler.

c) Tutulma olması durumunda ek bilgi;

1) Tutulma emrinin tarihi,

2) Tutulma emrinin kaldırılma tarihi,

3) Tutulma emrini gerektiren eksikliklerin türü (ilgili yerlerde, Sözleşmelere atıfta bulunularak),

4) Son ara veya yıllık sörvey hakkında bilgi,

5) İlgili yerlerde, sörvey yapan klas kuruluşu veya diğer özel kuruluşların tutulmaya sebebiyet veren eksikliklerin bir kısmından veya tümünden sorumlu olup olmadığına dair bildirim,

6) Alınan tedbirler.

Ek-9

LİMANLARA GİRİŞ YASAĞI

a) Limanlara Giriş Yasağına Konu Olan Gemi Kategorileri:

1) Gaz ve kimyasal tankerler.

2) Dökme yük gemileri.

3) Petrol tankerleri.

4) Yolcu gemileri.

b) Limanlara Giriş Yasağına İlişkin Usuller;

1) 18 inci maddede belirtilen koşullar yerine geldiğinde, geminin 2. veya 3. defa tutulduğu limanın yetkili idaresi, uygun bir şekilde, geminin giriş yasağına ilişkin yazılı emri gemi kaptanı ve donatanı ya da işleticisine bildirmek zorundadır.

Yetkili idare ayrıca bayrak devletini ve ilgili klas kuruluşunu da bilgilendirmelidir. Geminin tutulmasına neden olan eksikliklerin giderilmesinin ardından, geminin limandan ayrılmasına izin verilir verilmez, giriş yasağı yürürlüğe girer.

2) Giriş yasağı kararını kaldırmak için donatan ya da işletmeci, giriş yasağı kararını veren yetkili idareye resmi olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru, bayrak devletinden alınmış ve geminin uygulanabilir uluslararası sözleşme hükümlerine tam olarak uyduğunu gösteren bir sertifika ile yapılır. Bu başvuru ayrıca, geminin ait olduğu klas kuruluşu tarafından, o geminin klası tarafından öngörülen klas standartlarına tam olarak uyduğunu gösteren bir sertifika eki ile birlikte yapılır.

3) Geminin giriş yasağı kararının kaldırılmasıyalnızca, giriş yasağı kararını veren yetkili idarenin gemi denetim görevlileri tarafından mutabık kalınan bir limanda yapılacak yeni bir denetimin ardından ve geminin meri uluslararası sözleşme gereklerine tam olarak uyduğuna dair idarenin ikna olmasını sağlayacak delillerin sağlanması ile mümkün olabilir.

Eğer mutabık kalınan liman üye olduğumuz bir liman devleti denetimi mutabakat muhtırasına üye bir ülkenin limanı ise, varış limanıotoritesi, geminin bu Ekin (b) bölümünün (2) numaralı kısmında belirtilmiş olanşartları taşıdığını doğrulamak amacıyla, limana giriş yasağı kararını veren Devletin yetkili otoritesinin iznini de alarak, geminin sözkonusu varışlimanına doğru yola çıkmasına izin verebilir.

Yeniden denetim, en azından Ek-4’ün (c) bölümünde yer alan ilgili maddeleri kapsayan bir genişletilmiş denetimden meydana gelir.

Genişletilmiş denetimin bütün masrafları gemi sahibi veyahut işletmecisi tarafından karşılanır.

4) Genişletilmiş denetimin sonuçları, bu Ekin (b) bölümünün (2) numaralı kısmına uygun olarak gemi denetim görevlisini tatmin ettiği taktirde, limana giriş yasağı kararı kaldırılır. Bu durumda, geminin sahibi veya işletmecisi yazılı biçimde bilgilendirilir.

Gemi denetim görevlisi ayrıca, kararını yazılıolarak bayrak devleti İdaresine ve klas kuruluşuna bildirilir.

5) Limanlara giriş yasağı bulunan gemiler hakkında bilgi, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile Ek-7’de yer alan hükümlere uygun olarak yayımlanır.

Ek-10

SEYİR VERİ KAYDEDİCİSİ SİSTEMİ (VDR) İLE İLGİLİULUSLARARASI GEREKLİLİKLER

Aşağıda sınıflandırılan gemiler, IMO A.861(20) sayılıkararında belirtilen performans standartlarını ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC)’nun 61996 nolu Standardı ile düzenlenen test standartlarınıkarşılayan VDR sistemi ile donatılır;

a) 1 Temmuz 2002’de veya sonrasında inşa edilen gemiler,

b) 1 Temmuz 2002’den önce inşa edilen, ro-ro yolcu gemileri 1 Temmuz 2002’de veya daha sonra gerçekleştirilecek ilk sörveyden önce,

c) 1 Temmuz 2002’den önce inşa edilen, ro-ro yolcu gemileri haricindeki yolcu gemileri 1 Ocak 2004’ten önce,

d) 1 Temmuz 2002’de veya sonrasında inşa edilen ve 3000 gros ton ve üstündeki, yolcugemileri dışındaki diğer gemiler.

1 Temmuz 2002’den önce inşa edilen ve aşağıda sınıflandırılan gemiler, belirtilen tarihlerde ilgili IMO standartlarınıkarşılayan VDR sistemi ile donatılır;

a) 20000 gros ton ve üzerindeki yük gemileri, IMO’nun belirleyeceği tarihten önce veya IMO’nun kararının yokluğunda 1 Ocak 2007’den önce,

b) 20000 gros tondan küçük 3000 gros ton ve üzerindeki gemiler, IMO’nun belirleyeceği tarihten önce veya IMO’nun kararının yokluğunda 1 Ocak 2008’den önce.

Sayfa 4

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN