Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TMKTDGM01)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2014                               Resmi Gazete Sayısı: 29007

 

Amaç

MADDE 1 –

 

(1) (Değişik:RG19/4/201730043) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir

şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 –

 

(1) Bu Tebliğ,

a) (Değişik:RG19/4/201730043) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sı_r olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) (Değişik:RG19/4/201730043) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,

d) (Ek:RG19/4/201730043) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

e) (Ek:RG19/4/201730043) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,

kapsar.

 

(2) Bu Tebliğ, a) (Değişik:RG19/4/201730043) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, b) (Değişik:RG19/4/201730043) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.

 

Dayanak

MADDE 3 – 

 

(1) Bu Tebliğ,

a) (Değişik:RG19/4/201730043) 26/9/2011 tarihli  ve  655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme  Bakanlığının  Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak,

b)  30/11/2005  tarihli  ve  5434  sayılı  Kanunla  kalmamızın uygun  bulunduğu  Tehlikeli  Malların  Karayolu  ile  Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin  Avrupa  Anlaşmasına  (ADR)  ve  1/6/1985  tarihli  ve  18771  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Uluslararası  Demiryolları  Taşımalarına  İlişkin  Sözleşmenin  (COTIF)  C  ana  eki  olan  Tehlikeli  Eşyaların  Demiryoluyla  Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak, hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – 

 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) (Mülga:RG19/4/201730043)

ç)  IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

e) İşletme:  Kamu kurum  ve kuruluşları  da  dahil  olmak  üzere,  kâr  amacı  bulunup  bulunmadığına  bakılmaksızın  bu  Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

f)  RID:  1/6/1985 tarihli  ve  18771  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Uluslararası  Demiryolları  Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

g) Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtlarını,

ğ) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri,

h)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  (TMGD):  İfa  edeceği  görev  ve  nitelikleri  ADR/RID’ın  1.8.3  üncü  kısmında  belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

ı)  (Değişik:RG19/4/201730043)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  sertifikası

 (TMGDS):  Bakanlığın  yetkilendirdiği  eğitim merkezlerinde  tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  eğitimini alarak  Bakanlıkça  yapılan  sınavda  başarılı  olmuş  kişilere  verilen  veya mütekabiliyet  ilkesi  esas  alınarak  ADR  üyesi  herhangi  bir  ülkeden  alınmış  tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  belgesine  istinaden düzenlenen sertifikayı,

i) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

j) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğicileri,

k)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  eğicisi belgesi  (TMGDEB):  TMGDEYB’ye sahip  eğim kuruluşlarında  görev  yapacak eğicilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Yönetmelik:  24/10/2013  tarihli  ve  28801  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Tehlikeli  Maddelerin  Karayoluyla  Taşınması Hakkında Yönetmeliği,

m) (Ek:RG19/4/201730043) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük  kaplardan  küçük  kaplara  aktarılması,  havalandırılması,  ayrıştırılması, kalburlanması,  karıştırılması, yük  taşıma  birimlerinin  ve

ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

n) (Ek:RG19/4/201730043)  Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

o) (Ek:RG19/4/201730043)  Perakende  satış: Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumundan  (EPDK)  “Bayilik  Lisansı”  ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarını,

ö) (Ek:RG19/4/201730043) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

p) (Ek:RG19/4/201730043)  Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu  (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,

r)  (Ek:RG19/4/201730043)    UNet  otomasyon  sistemi:  Karayolu  Düzenleme  Genel  Müdürlüğü  ve  Tehlikeli  Mal  ve  Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğim, sertifikalandırma, denem, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini ifade eder.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğimi Yetki Belgesi

 

Yetki belgesi Alma Zorunluluğu

MADDE 5 – 

 

(1) TMGD eğimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, İdareden (TMGDEYB) almaları zorunludur.

 

Yetki belgesi almak için gerekli belgeler

MADDE  6  – 

(1)  Gerçek  veya  tüzel  kişiler,  aşağıdaki  belgeleri  ibraz  etmeleri  halinde  İdare  tarandan kendilerine  TMGDEYB düzenlenir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

c)(Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğ kapsamında eğim verebilecek en az bir eğici ile yapılmış sözleşme,

d) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

e) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim müfredatı

(2) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Başvuru  sahibi adına,  Bakanlıkça  belirlenen  yetki  belgesi  ücre oluşturulan  ödeme  numarası  ile ilgili bankaya yarılır.

(3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarandan düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bakanlık  kendi  düzenlediği  veya  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  sorgulayabildiği  belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

 

Eğim kuruluşlarının nitelikleri ve bulundurulması gereken materyaller

MADDE  7  – 

 

(1)  Eğim kuruluşlarında,  eğim için  gerekli  olan  ve  aşağıda  belirlen eğim materyalleri  ile  araç  ve  gereçlerin bulundurulması zorunludur:

a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı.

b)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Her  kursiyere  verilmek  üzere  birer  takım  güncel,  ADR,  RID  ve  IMDG  Kod  sözleşme dokümanları. c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri. ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları.

d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.

e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları.

f)  EN  12195‐1  standardına  uygun  olarak  yükleme  emniyetini sağlamada  kullanılan (germe  kayışı,  zincir,  takoz,  euro  palet, sürtünmeyi arttırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları.   

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  Tehlikeli  Madde  Güvenlik  Danışmanı  Eğimi Yetki  Belgesi  talebinde bulunan  eğim kuruluşları,  birinci  fıkradaki şartlara  ilaveten,  özel  eğim merkezlerine  ve  dersliklere  ilişkin  Milli  Eğim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır.

(3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yangınla mücadele eğiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin verilmesi ve suç duyurusu MADDE 8 – 

 

(1) TMGDEYB almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 6 ncı maddede belirlen belgelerle İdareye müracaat ederler.

(2) Başvurunun uygun olduğunun tespiti halinde 5 yıl geçerli TMGDEYB düzenlenir. (3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İdareye yanıltıcı bilgi ve  belge vererek veya  belgelerde  tahrifat yaparak yetki  belgesi almış olanlar ile  faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin devredilemeyeceği

MADDE  9  – 

 

(1)  TMGDEYB,  adına  düzenlenen  gerçek  veya  tüzel  kişiler  dışındakiler  tarafından kullanılamaz  ve  hiçbir  şekilde devredilemez.

(2)  Ancak,  yetki  belgesine  sahip  tüzel  kişilikler;  pay  sahipliği  satışı, bağışlama  veya  muadili  bir  işlemle  el  değiştirebilirler. Bu değişim  sonunda  yeni  sahip  veya  ortaklar,  değişikliğin  meydana  geldiği  tarihten  ibaren doksan  gün  içerisinde  bu  durumu  İdareye bildirmek zorundadırlar.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri MADDE  10 – 

 

(1) TMGD eğimi için  başvuran  kursiyerlerden,  12’inci maddenin  birinci  fıkrasının (a)  ve  (b) bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmek, İdarenin oluşturduğu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) TMGDEYB sahipleri;

a)  Eğim kuruluşlarındaki  kursiyer  devam  çizelgelerini  eğim dönemi  içerisinde  öğleden  önce  ve  öğleden  sonra  olmak  üzere günde iki kere kursiyerlere imzalatmakla,

b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmasını sağlamakla,

c) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri 3 yıl süreyle saklamakla,

ç) Gerekli ve yeterli eğim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

d) Eğimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla, e) Eğime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,

f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten ibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

g) Bakanlığın denem ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

ğ) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yangın eğiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğimi almış ve eğici sertifikasına sahip eğiciler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğimini kursiyerlere verdirmekle, yükümlüdürler.

(3) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgileri, http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirirler.

(4) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları, yeni başlatacağı eğim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir.

(5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğim programlarının iptali ile ders ve eğici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.

(6) Her eğim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğime kalan kursiyerlere eğim merkezi tarafından sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdare’ye bildirilir.

(7) Eğim kuruluşları tarafından, eğim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, sınav sonuçlarının İdarenin onayına müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

 

(8) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları, eğici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifalarını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden yaparlar.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11 –

 

(1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin en az 60 gün öncesinden İdareye yazılı olarak müracaat ederler. Durumları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden ibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra müracaat edilmesi halinde durumu bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden ibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

MADDE 12 –

 

(1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

c) TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi

MADDE 13 –

 

(1) TMGD eğimleri; TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yangın eğimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğim almaları gerekir.

(3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eğimde devam zorunludur.

(5) Düzenlenecek eğimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank‐konteyner kuralları (p, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzua ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

r) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları

MADDE 14 –

 

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

 

Sınav müracaatı

MADDE 15 –

 

(1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 12’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yardıktan sonra, kişisel veya eğim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.

 

Sınava ilişkin genel şartlar

MADDE 16 –

 

(1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

 

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 17 –

 

(1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 –

 

(1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

(2) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

 

Sınavlarda başarısız olanların durumu

MADDE 19 –

 

(1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden ibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğim programlarına yeniden kalmaları gerekir.

(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

 

Belgelerin saklanması

MADDE 20 –

 

(1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi

MADDE 21 –

 

(1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure,

c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure,

ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sure,

d) TMGD sertifika ücretinin yarıldığına dair banka makbuzu.

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı sureni İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12’inci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

(3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK‐1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenileme sınavı

MADDE 22 –

 

(1) TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğim almaları gerekir.

(2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin sertifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden ibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.

(3) TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğimine kalmak zorundadırlar.

(5) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Her bir tazeleme eğiminin süresi 16 saatten az olamaz.

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğim kuruluşları marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

MADDE 23 –

 

(1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.  

b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD  Kod  hükümlerine göre  taşınması  hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmenin  tehlikeli maddelerin  taşınması ile ilgili yıllık  faaliyet  raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşınacak  tehlikeli maddelerin  tespiti yapılarak,  bu maddeye  ilişkin  ADR/RID/IMDG  Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d)İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Ulusal  ve  uluslararası  mevzuat  ve  bunlarda  yapılan  değişiklikler  dâhil  olmak  üzere,  işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğim almalarını ve bu eğimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşallması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek  bir  olay  meydana  gelmesi  durumunda  uygulanacak  acil  durum  prosedürlerini  belirlemek,  çalışanlara  bunlarla  ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)  Alt  yüklenicilerin  veya  üçüncü  tarafların  seçiminde  ve  çalıştırılmasında tehlikeli  maddelerin  taşınmasıyla  ilgili  mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.  

i) Tehlikeli  malların  taşınması,  yüklenmesi  veya  boşaltılmasında muhtemel  risklere  karşı  hazırlıklı  olmak  için,  ilgili  personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j)  Tehlikeli  maddenin  sınıfına göre  taşıma  sırasında  taşıtta bulunması  gereken  doküman  ve  güvenlik  teçhizatlarının  taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirlen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.  

l) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Faaliyetler  konusunda  eğim, denem ve  kontrol  dâhil  yaptığı her  türlü  işi  tarih  ve  saat belirterek kayıt alna almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)   Danışmanlık  hizmeti verilen  işletmede  konusuyla  ilgili  bir  tehlikenin  söz  konusu  olduğu durumlarda  tehlike  giderilene  kadar  yapılan  işin  durdurulmasını  sağlamak,  tehlikenin  giderildiği  durumda  da  işi  kendi  onayı  ile başlatmak  ve  tehlike  giderilene  kadar  geçen  süreçteki  her  türlü  aşamayı  danışmanlık  hizmeti verilen  işletmeye,  bünyesinde  görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.  

o) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Taşıma  aracına  yüklenen  yükün  ADR/RID/IMDG  Kod  hükümlerine  uygun  olarak; paketlenmesi, eketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

(3)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmede  sorumlu  olarak  görev  yapan  TMGD;  taşıma,  yükleme  veya  boşaltma  sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye  ve  danışmanlık  hizmeti verilen  işletme  yönetimine bir  kaza  raporu  hazırlar. TMGD  tarafından hazırlanan  bu  rapor,  bir  ay içerisinde  işletme  veya  TMGDK  tarafından İdareye  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  gönderilir.  Bu  rapor  uluslararası  veya  ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

(4) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

(5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.  

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğicisi Sınavları, Yetkilendirilme ve Yükümlülükler

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi sınav esasları

MADDE 24 – 

 

(1) Bakanlık, TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarının eğici ihyacını karşılayabilmek için İdarenin internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydıyla TMGDE sınavını yapar.  

(2) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki konuları kapsar. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az 80 puan almaları gerekir.  
(3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar,  aşağıda belirlen bilgi ve belgelerle İdareye müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,  

b) T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)  TMGDS’nin sureti,

ç)  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme Merkezi  Başkanlığınca  yapılan  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında;  İngilizce,  Almanca, Fransızca  veya  Rusça  dillerinden  birinden  asgari  65  düzeyinde  puan  aldığını  gösteren  belge  veya  dil  yeterliği  bakımından  bu  puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sureti,

d)  Kaçakçılık,  dolandırıcılık,  dolanlı  iflas,  sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  uyuşturucu  ve  silah  kaçakçılığı,  kaçak  insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisinin yetkilendirilmesi

MADDE 25 – 

 

(1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adayların, belge ücrenin ödendiğine ilişkin makbuzun aslını, İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir.  (2) İdarece uygun bulunan adaylar TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir. (3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Ayrıca,  tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili  faaliyetlerde  bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare  tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğicileri Eğimine kalan ve eğimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) TMGDEB sahibi eğiciler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tarafından iki yılda bir yeterlilik  sınavına  tabi  tutulur.  Sınavda  başarısız  olan  eğiciler ile  sınava  girmeyen  eğicilerin TMGDEB’leri,  daha  sonraki  yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır.

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 26 – 

 

(1) Eğim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına eğim verecek eğiciler: a) 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan eğim müfredatına uygun eğim vermekle,
b) Eğimde, 7’inci maddede yer alan eğim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullanmakla,
c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri (adı ve soyadını yazıp) imzalamakla,
ç) Genel mesleki saygınlık ve ek kurallar çerçevesinde eğim vermekle, d) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Eğici olarak  kayıt  edildikleri  eğim dönemini,  dönem  kilitlenmeden  www.türkiye.gov.tr  adresi üzerinden onaylamak ve eğim dönemini programa uygun vermekle, yükümlüdürler.
(2) TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla 2 eğim kuruluşunda eğim verebilir.
(3)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir eğim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğim görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.  
(4)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Eğiciler, bu  Tebliğ  kapsamında  eğim kuruluşları  ile  yapmış  oldukları  TMGD  eğicisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

 

İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

MADDE  27  – 

 

(1)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  en  az  bir  adet  TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şaryla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi  durumları  dikkate  alarak,  gerektiğinde işletmelerin  istihdam etmesi  veya  TMGDK’den  hizmet  alması  gereken  TMGD  sayısını artırmasını isteyebilir.

(4)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  TMGD,  bu  Tebliğde  belirlen görevleri  yerine  getirirken bağımsızdır  ve  işletmeler  ve TMGDK’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    İstihdam edeceği  TMGD’leri  veya  hizmet  alacağı  TMGDK’ler  ile  yapacağı anlaşmayı  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  bildirmekle  ve  yapılan  bu  anlaşmanın  veya  TMGD’nin  iş  akdinin  fesih  edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,

b) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

c) TMGD’nin işi gereği ihyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine gerebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e)TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f)  Talep  edilmesi  halinde,  Anlaşmaya  (ADR/RID)  taraf  ülkelerin  yetkili  kurumlarına  veya  bu  amaçla  belirlenen  kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g)  TMGD’nin  iletişim bilgilerini,  işletmede  bulunan  tüm  çalışanlara  yazılı  olarak  bildirmekle  ve  çalışanlar  tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ)  İşletmede  birden  fazla  TMGD  istihdam edilmesi  halinde  danışmanların  görev,  yetki  ve  sorumluluklarının  paylaşımını  yazılı olarak belirlemekle, yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

(7)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  TMGD  faaliyetlerinin  u‐net  otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

a) TMGD tarafından u‐net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u‐net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı

 

ALTINCI BÖLÜM

Belge Ücretleri, İdari Yaptırımlar, Belgelerin İptali

 

Belge ücretleri

MADDE 28 –

 

(1) TMGDEYB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, on yedi bin beş yüz doksan dört TL’dir. Yenileme ücreti ise belge ücretinin %5’i olarak alınır.

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, al yüz yirmi beş TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir.

(3) TMGDEB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı  tarih itibarıyla, beşyüzondokuz TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir. TMGDEB’nin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücretinin %50 si alınır.

(4) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961  tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

 

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerinin iptali

MADDE 29 –

 

(1) TMGDEYB sahipleri 6’ıncı maddede belirlen şartlardan birini kaybetmesi halinde, kaybedilen şart sağlanıncaya kadar eğim kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

(2) Faaliyeti durdurulan eğim kuruluşu, kaybedilen şar en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa TMGDEYB iptal edilir.

(3)  10  uncu  ve  13  üncü  maddedeki  yükümlülükleri  yerine  germeyen TMGDEYB  sahibi  eğim kuruluşu  yazılı  olarak  uyarılır. Uyarıların, aynı konuda iki yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğim kuruluşunun belgesi iptal edilir.

(4) TMGDEYB  sahibi eğim kuruluşu, belgesinin  düzenlendiği tarihten ibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayan eğim kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(5) Faaliyeti durdurulan veya iptal edilen eğim kuruluşu, eğimini tamamlamamış kursiyerlerin eğim ücretlerini iade etmek zorundadır.

(6) TMGD;

a) Sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin,

b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bakanlıkça  bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmelere  yapılacak  denetimlerde, 23 üncü maddede belirlen görev ve sorumlulukları yerine germediğinin,

c) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiğinin,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış belge düzenlediğinin, (Değişik satır:RG‐19/4/2017‐30043) tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.

(7) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’nin, altıncı fıkranın (a),  (b),  (c) ve  (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez.

(8) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) (9) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine germeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğicinin TMGDEB’si iptal edilir.

(10) Belgesi  iptal  edilen  TMGDE,  iptal  tarihinden  ibaren bir  yıl  süre  ile  tehlikeli madde  güvenlik  danışmanı  eğicisi sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden TMGDEB düzenlenir.

(11) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  yetkilendirilen  TMGDE  ve  TMGD’lerin,  bu  Tebliğin  23  ve  26  ncı maddelerinde  belirlenen  görev  ve  yükümlülüklerinin  yerine  gerilmesinin haricinde,  Bakanlık  ve  İdarenin  faaliyetleri  ile  çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar.

(12) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  On  birinci  fıkraya aykırı  hareket  ettiği tespit  edilen;  TMGDE’lerin  belgeleri,  TMGD’lerin sertifikaları, her  hangi  bir  uyarı  yapılmadan  İdarece  iptal  edilir.  Belge  ve  sertifikaları iptal  edilen  kişilere  İdarece  bir  daha  belge düzenlenmez.

(13) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğim dönemine eğici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğicilerin TMGDE Belgeleri ve eğim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir.

 

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezaları ve İdari Para Cezası Karar Tutanağının Düzenlenmesi

 

İdari para cezaları

MADDE 30 –

 

 (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci krasının (b) bendine isnaden; a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c) 13’üncü  maddenin  ikinci,  üçüncü,  dördüncü  ve  beşinci  fıkralarında yer  alan  hükümlere  aykırı  hareket  eden  TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23’üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

e) 26’ıncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f) 26’ıncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki yüz al Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

g) 27’inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27’inci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz al Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz al Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ı)  Ek‐1  inci maddenin  birinci  fıkrasında yer  alan  hükme  aykırı  hareket  eden  tehlikeli madde  taşımacılığına  ilişkin  faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

i) Ek‐1  inci  maddenin  ikinci  fıkrasında yer  alan  hükme  aykırı  hareket  eden  tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanlığı  faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

j) 9’uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

k) 23’üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

l) 26’ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

m) 27’inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz al Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere al yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirlen idari para cezaları, her  takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961  tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

 

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 31 –

 

 (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Tebliğde belirlen hususlara uymayanlar hakkında, bu hususta yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafından 655 sayılı KHK kapsamında İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir.

 

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 32 –

 

(1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine germekle yükümlüdürler:

a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ermek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak.

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak.

e) Tutanakları düzenlendiği andan ibaren kırk sekiz saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek.

(2)  İdari  para  cezası  karar  tutanakları,  kararın  kesinleşmesini  takip  eden  yedi  iş  günü  içinde  takip  ve  tahsil  edilmek  üzere borçlunun  ikametgâhının,  tüzel  kişilerin  kanuni  ikametgâhının  veya  iş  merkezlerinin  bulunduğu  yerdeki  vergi  dairesine,  birden  fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

(3) Tutanakların birer örneği değerlendirme için İdareye teslim edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu

EK MADDE 1 – (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)

 

(1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine germekle yükümlüdürler.

(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.

 

TMGD eğitim muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

 

TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG‐19/4/2017‐30043)

 

(1)  Perakende  satış yapan  akaryakıt,  LPG,  CNG  ve  LNG  istasyon  işletmeleri  ile  LPG,  CNG  tüp  satışı yapan  işletmelerin;  TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden,  tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3)  Karayolu Taşıma  Yönetmeliğine  göre  taşımacılık  yetki  belgesine  sahip  olan  ve  Tehlikeli  Maddelerin  Karayoluyla  Taşınması Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  sadece  taşımacılık  yapan  taşımacıların,  TMGD  kuruluşlarından  hizmet  alma  veya  TMGD  istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme  veya tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanından  hizmet  alma  yükümlülüğü devam eder.

(6)  Bu  Tebliğin  yayımlandığı  tarihten  önce  TMGD  olan  kişiler  ile  TMGD  eğimi almış  kişiler  de  bu  Tebliğin  12’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.

(7) TMGD’lerin  tazeleme eğimine ilişkin  olarak,  22 ‘inci maddenin  dördüncü ve  beşinci  fıkralarında belirlen  şartlar  1/1/2019 tarihinden ibaren aranır.

 

Yürürlük

MADDE 33 –

 

 (1) Bu Tebliğin;

a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 27’inci maddesinin yedinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 34 – 

 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN