Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Elleçlenmesi

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :79462207-010.07.01-951

26/07/2013

Konu :Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Elleçlenmesi

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/88

 

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sözleşmelerinden Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) (Bölüm VII) ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) (Ek III) tehlikeli ve zararlı maddelerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Bu sözleşmeler kapsamında, anılan maddelerin taşınmasını daha ayrıntılı olarak düzenlemek ve standartlar oluşturmak amacıyla IMO tarafından çok sayıda zorunlu kod (IMDG Kod, IMSBC Kod, INF Kod, IBC Kod, IGC Kod v.b.) yayımlanmıştır. Zararlı ve tehlikeli maddelerin taşıma zincirinde bulunan tüm ilgililerin, bu kodların hükümlerine uyması mecburidir.

 

Liman sahasında ve gemilerde çalışan personel ile limanın, gemilerin ve yüklerin emniyeti ve güvenliği; yükleme veya tahliyeden önce ve yük elleçlemeleri sırasında tehlikeli yükler ile ilgili kurallara uyulması yla doğrudan ilişkilidir. Liman alanındaki veya çevresindeki tüm kişilerin emniyetinin ve çevrenin korunmasının sağlanması amacıyla, tehlikeli yüklerin liman alanlarına girişi, geçici istifi, elleçlenmesi ve depolanması s ırasında emniyet ve güvenliğin sağlanması ile ilgili tüm kural ve tavsiyelere uyulması ve önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, uygulayıc ılara kolaylık sağlamak ve uygulama farklılıklarını ortadan kaldırarak tüm limanlarda eşdeğer bir emniyet seviyesi sağlamak amacı ile, IMO Deniz Emniyeti Komitesi (MSC), “Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Nakliyesi ve Liman Alanlarındaki İlgili Faaliyetler Hakkındaki Tavsiyeler”i kabul etmiş ve MSC/Circ.1216 sayılı sirküler ile yayımlamıştır.

 

Söz konusu tavsiyeler, denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetlerinde; limanlarda ve kıyı tesislerinde, paketlenmiş veya dökme zararlı ve tehlikeli maddelerin ve dökme olarak taşınan s ıvılaştırılmış gazların, yük taşıma birimlerine ve gemiye yüklenmesi, yük taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, yükün elleçlenmesi, taşınması, depolanması, kontrol ve denetimin yapılması konularında usul ve esasları belirlemekte ve bu konularda çalışan gemi, liman ve kıyı tesisi personelinin görev ve yetkilerini tanımlamaktadır.

 

Denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacı lığı faaliyetlerinde, seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliği ile liman alanında personelin, diğer yüklerin ve gemilerin emniyeti bakımından; gemi donatanları, gemi işleticileri, gemi kaptanları, liman işleticileri,

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3912

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:hakkigedikoglu@gmail.com

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

göndericiler, yükleyiciler, yükleme veya tahliye işini yüklenenler (stevedore) ve diğer ilgililer tarafından, MSC/Circ.1216 sayılı sirküler ile yayımlanmış olan, “Yüklerin Emniyetli Nakliyesi ve Liman Alanları ndaki İlgili Faaliyetler Hakkındaki Tavsiyeler”in göz önüne alınması ve gerektiği şekilde uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3912

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:hakkigedikoglu@gmail.com

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN