Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Acil Durumlar ve EmS Rehberi

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01-807

25/06/2013

Konu : Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında

 

Acil Durumlar ve EmS Rehberi

 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/66

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Bölüm VII Kısım A; paketli tehlikeli yüklerin taşınmasın ı düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO), anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla MSC.122(75) sayılı karar ile

 

“ Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Kod)”’nu yayımlamıştır. IMDG Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemi ile bu yükleri elleçleyen kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer, IMDG Kod hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

IMDG Kod kapsamında bulunan paketli tehlikeli yükler veya deniz çevresine zararlı maddeleri içeren yüklerin taşınması sırasında meydana gelen, yang ın, sızıntı, döküntü gibi acil durumlarda, “Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri ve Acil Durum Cetvelleri” nin yer aldığı EmS Rehberi’nin kullanılması gerekmektedir.

 

SOLAS 74 Sözleşmesi gereği zorunlu olan Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Kod) gereği, tüm gemiler ve işleticiler bir “ Emniyetli Yönetim Sistemi Belgesine ” sahip olmak zorundadır. ISM Kod gereği, gemideki muhtemel acil durumlara hazırlıklı olmak ve gerekli müdahaleleri yapabilmek için yöntemlerin geliştirilmesi mecburidir. EmS Rehberi, gemi işleticilerine ve acil durum müdahale planlarını hazırlayacak diğer kişilere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

 

Gemilerdeki acil durumlara bütünleşik bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla; IMO tarafından kabul edilmiş bulunan A.852(20) sayılı Genel Kurul Karar ı gereğince hazırlanmas ı zorunlu olan Gemi Acil Durum Planlarındaki “ Müdahale Yöntemleri ile ilgili IV. Modül ” EmS Rehberi temel alınarak hazırlanmalıdır.

 

Yangın veya döküntü neticesi oluşan kazalarda, ilk müdahaleler Gemi Acil Durum Planına göre yapılmal ıdır. Tehlikeli maddelerin de etkilendiği kaza durumlarında yapılacak acil müdahalede, tehlikeli maddenin s ınıf ve özellikleri, gemi cinsi, istif yeri (güverte altı veya üstü gibi) ve ambalaj şekli de göz önünde bulundurulmak suretiyle EmS Rehberi esas alınacaktır.

 

IMO Deniz Emniyeti Komitesi, revize edilmiş EmS Rehberini MSC/Circ.1025 sayılı sirküler ile yayımlamıştır. IMDG Kod’da yapılan değişikliklere paralel olarak EmS Rehberi, MSC/Circ.1025/Add.1, MSC.1/Circ.1262, MSC.1/Circ.1360 ve MSC.1/Circ.1438 sayılı sirkülerler ile revize edilmiştir.

 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

 

Telefon: (0312) 2032000/3912      Faks:(0312) 231 51 89

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İ.Hakkı
  

GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

 

E-posta:

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

ihakki.gedikoglu@udhb.gov.tr

 

 

 

 

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Gemi donatanlarının, gemi işleticilerinin, gemi kaptanlarının, liman işleticilerinin, göndericilerin, yükleyicilerin, yükleme veya boşaltma işini yüklenenlerin (stevedore) ve diğer ilgililerin acil durumlarda revize edilmiş Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri-EmS Rehberi’ni uygulamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

 

Telefon: (0312) 2032000/3912      Faks:(0312) 231 51 89

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İ.Hakkı

GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

 

E-posta:

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

ihakki.gedikoglu@udhb.gov.tr

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN