Tehlikeli Yüklerle Faaliyette Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ

 

FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN

YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz ticareti gözetim şirketlerine “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” düzenlenerek yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge,

 

 1. Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların faaliyet alanlarını,

 

 1. Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamına giren sigortacılık işlemlerine ilişkin tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetini,

 

 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş olmayan yabancı menşeili gözetim şirketlerinin, bu Yönerge kapsamındaki tehlikeli yükler ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunmak istemeleri durumunda, İdare tarafından onay verilmesi halinde, icra edebilecekleri gözetim faaliyetini,

 

ç) Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak gözetim yetkililerinin eğitimlerini

kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 14/06/1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 26/9/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 16 Aralık 2016 tarih ve 29920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 3/3/2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve 6/3/1980 tarih ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarih ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede yer alan;

 1. Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

 

 1. Gözetim faaliyetleri: Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen, tehlikeli maddelere ilişkin gözetim şirketlerinin faaliyet alanlarını,

 

 1. Deniz gözetim hizmeti: Deniz ticareti çerçevesinde ticari ve teknik uzmanlık gerektiren; bağımsız işletmeler marifetiyle denizde, gemide, yükte, kıyı tesisinde veya bunlar arasındaki ilişkilerde yerine getirilen kontrol, nezaret, izleme, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerini,

 

ç) Gözetim şirketi: Deniz ticaretine konu olan tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklere ve bu yüklerin emniyetli taşınmasına ve taşımaya esas teşkil eden faaliyetlere ilişkin gözetim hizmetlerinde bulunan ve İdare tarafından bu Yönerge kapsamında yetkilendirilmiş işletmeyi,

 

1

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 1. Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi (TMGHUB): İdare tarafından, bu yönerge ile belirlenen koşulları sağlayan deniz ticareti gözetim şirketlerine düzenlenen belgeyi,

 

 1. Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi: Bu Yönerge kapsamındaki faaliyetleri icra etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişileri,

 

 1. Elleçleme: Tehlikeli yükün; tahmil ve tahliyesi, istiflenmesi, ayrıştırılması, yerinin değiştirilmesi, yük taşıma birimine yüklenmesi ve yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

 

 1. Gözetim raporu: Deniz gözetim hizmeti sonucunda işletme tarafından düzenlenerek, tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi ve/veya işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi,

 

ğ) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

 1. İşletme: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş deniz gözetim hizmeti veren tüzel

kişiyi,

 

ı) Kara tesisi: Denizyoluyla taşınacak tehlikeli yüklere ilişkin olarak; sınıflandırma, ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı, ihracatçı, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran, ambalajlayan ve taşıyanlara ait olan ve liman tesisi kapsamı dışındaki tesisleri,

 

 1. Kaza: Tehlikeli yüklerin ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerin gözetim faaliyeti sürecinde; ölüm, yaralanma, maddi hasar ve çevre kirliliği gibi zararlı sonuçlar doğuran durumları,

 

 1. Olay: Gözetim faaliyetleri ile bağlantılı olarak gerçekleşen ve tesisin, tesiste bulunan insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike altına sokan veya düzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan kaza dışında kalan durumları,

 

 1. Numune alma: Bu Yönerge kapsamında tanımlanmış tehlikeli yüklerin, test, kontrol ve tespitine yönelik olarak, gemi ambarından, tankından, paketten veya yük taşıma biriminden; standartlarla belirlenmiş veya talep üzerine istenen miktarda örnek alma işlemini,

 

 • Tehlikeli yük (Tehlikeli Madde): “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I” kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, “Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1”de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler, “Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17”de verilen maddeler ile “Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19”da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini,

 

 1. Yönetmelik: 16 Aralık 2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” ni,

 

 • Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu,

 

ifade eder.

 

(2) Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

 

 

 

 

2

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelere İlişkin Gözetim Şirketlerinin Faaliyet Alanları

 

Gözetim şirketlerinin faaliyet alanları

 

MADDE 5 - (1) Bu Yönerge kapsamında TMGHUB alacak gözetim şirketlerinin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet alanlarına göre TMGHUB talep edecek olan gözetim şirketleri bu Yönerge’de belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

 

 1. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri:

 

a) Tehlikeli maddelerin sınıfı, uygun gönderi adı ve UN Numarası tanımlama hizmetleri,

 

b) Ulusal ve taraf olduğumuz ilgili mevzuata uygun olarak tehlikeli yüklerin ambalaj türü tayini, ambalaj uygunluk, markalama, işaretleme, etiketleme, levhalama kontrol ve nezaret işlemleri,

 

c) Paket başına izin verilen maksimum brüt miktarlara göre ambalajlamanın uygunluğunun ve tehlikeli maddenin yeniden ambalajlanması durumunda faaliyetin uygunluk gözetimi,

 

ç) Tehlikeli maddelerin birlikte paketlenmesinin uygunluk gözetimi,

d) Hasarlı ürünlerin yeniden ambalajlanması sonrası uygunluk gözetimi,

 

e) Tehlikeli yüklerin taşınmasına yönelik olarak kıyı veya kara tesislerinde, UN onaylı ambalajların kullanılması, yükün ambalajlanması ve dokümantasyonu gözetimi,

 

f) Paketli yüklerde, metal mamul ve yarı mamullerde radyoaktivite konsantrasyonu ve radyasyon seviyesi ölçümü ile yüklemeye uygunluk ölçümleri ve gözetimi,

 

g) Paket içindeki yüklerden numune alma.

 

 1. Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units – CTU Code) kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin gözetim faaliyetleri:

 

a) Yük istif, emniyete alma ve emniyetli bağlama kontrolü (yük taşıma birimlerinin ve paketli yüklerin yükleme, elleçleme, boşaltma, aktarma, depolama ve istif kontrolleri, sıcaklık, yoğunluk, nem, kayma, zıplama ve devrilme açısı kontrolleri) (IMO Resolution A.714 (17), Res. A.581 (14) ve Res. A.533 (13) uygun olarak),

 

1. Yükleme emniyetine ilişkin hesaplamanın kontrolü ve bağlamanın uygunluk gözetimi,

 

2. Konteynerlerdeki tehlikeli madde ambalajlarının istifi ve doldurulması kontrolleri, CTU doldurma, boşaltma, istif, ayrım ve bağlama gözetim işlemleri (kıyı ve kara tesisleri dâhil olmak üzere),

 

3. Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası düzenleme ve doğrulama teyidi.

 

a) Uluslararası Emniyetli Konteynerler Sözleşmesi’ne (CSC) tabi konteynerlerin yük taşımaya uygunluklarının gözetimi,

 

b) Tehlikeli madde taşıyan tank ve portatif tank konteynerleri ile araç ve vagonun taşınan yüke uygunluk gözetimi,

 

c) Yük taşıma biriminin bozulabilir ve ısı kontrollü taşınması gereken yüklere uygunluk gözetimi,

 

ç) Yük taşıma birimi başına izin verilen azami taşıma kapasitesi değerine (payload) göre yüklemenin uygunluk gözetimi,

 

d) Konteyner gemisi haricindeki gemilere yüklenen konteynerlerin istif kontrolü ve emniyete alınması gözetimi (IMO MSC 714 Sirkülerine uygun Ek-1)

 

e) Yük taşıma birimlerinin gemide istifi ve emniyete alınmasına ilişkin uygunluk gözetimi (karayolu taşıtı ve vagon taşıyan gemileri de kapsar.)

 

 

 

3

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 1. Yük taşıma birimi içinde taşınan ve yükleme emniyeti açısından tehlike arz eden yüklerin emniyetli taşımaya uygunluğunun gözetimi, (rulo sac, blok mermer vb.)

 

g)Yük taşıma birimi içinde paketli veya dökme taşınan yüklerden numune alma,

 

ğ) Yük taşıma birimi içinde taşınan dökme ve paketli yüklerde, metal mamul ve yarı mamullerde radyoaktivite konsantrasyonu ve radyasyon seviyesi ölçümü ve yüklemeye uygunluk ölçümleri ve gözetimi.

 

(4) Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri:

 

 1. Yük istif ve emniyete alma kontrolü dahil olmak üzere, katı tehlikeli yüklerin yükleme, elleçleme, boşaltma, aktarma, depolama ve istif kontrolleri, sıcaklık, yoğunluk, nem, kayma, zıplama ve devrilme açısı kontrolleri ve uygunluk gözetimi,

 

 1. Konsantre maden cevherlerinin (sıvılaşmaya meyilli yükler) nem sınırı ve nem yüzdesi tayinleri ile bu yüklerin gemide istifine ilişkin uygunluk gözetimi,

 

 1. Katı tehlikeli dökme yüklerin gemiye yüklenmeden önce uygunluk kontrolleri, numune alınması ve uygunluk sertifikasının düzenlenmesi,

 

ç) Gemi ambarlarının taşınan yükün cinsine göre yüklemeye uygunluğunun gözetimi.

 

(5) Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC Code) kapsamındaki kimyasal, petrol ve türevleri ile diğer sıvı dökme yükler ile tehlike oluşturacak diğer sıvı yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri:

 

 1. Tehlikeli sıvı kimyasallara yönelik denetim, inceleme, gemi veya sahil tanklarından numune alma, tankların ve devrelerin yüklemeye uygunluklarının gözetimi,

 

 1. Tehlikeli sıvı kimyasallar için geminin ya da tankın yüke uygunluk kontrolleri ile yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında gözetim,

 

 1. Sıvı tehlikeli dökme yüklerin gemiye yüklenmeden önce uygunluk kontrolleri, numune alınması, uygunluğunun gözetimi.

 

 1. Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IGC Code) kapsamındaki yükler ile tehlike oluşturacak diğer gaz yüklerine ilişkin gözetim faaliyetleri:

 

a) Tehlikeli sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış gazlara yönelik denetim, inceleme, gemi veya sahil tanklarından numune alma, tankların ve devrelerin yüklemeye uygunluklarının gözetimi,

 

b) Tehlikeli sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış gazlar için geminin ya da tankın yüke uygunluk kontrolleri ile yükleme ve boşaltma operasyonlarının gözetimi,

 

c) Tehlikeli gazdan arındırma (gazsızlaştırma-gasfree) işleminin uygunluğunun gözetimi.

 

 1. Paketli Radyoaktif Maddelerin ve/veya INF Kod kapsamındaki yükler ile doğal elementlerin radyoaktivite açısından gözetim faaliyetleri:

 

 1. INF Kod kapsamında denetim, inceleme, radyoaktivite seviye, yüklemeye uygunluk ve miktar tespiti, tehlikeli madde yükleme, elleçleme, aktarma, depolama ve boşaltma operasyonlarının gözetimi,

 

 1. Tehlike Sınıfı 7 kapsamında radyoaktif maddelerin paketlerine (A, B(M), B(U),
 1. ilişkin geçerlilik değerlendirmesi gözetimi (IMDG Kod hükümlerine göre),

 

 1. Tehlike Sınıfı 7 kapsamında radyoaktif madde A tipi paketler için imalat ve performans testleri gözetimi (IMDG Kod hükümlerine göre),

 

ç) Doğal radyoaktif element (NORM) değerlendirmesi gözetimi (uygulanabilir ulusal ve uluslararası radyoaktivite konsantrasyonu limitlerine göre).

 

 1. Gemiye dair gözetim faaliyetleri:

 

 1. Geminin taşınan tehlikeli yükün cinsine göre ambarlarının ve tanklarının uygunluğunun tespiti gözetimi,

 

 

 

4

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 1. Bakım  ve  onarım  sırasında  geminin  tehlikeli  yükten  arındırıldığının  tespiti

gözetimi,

 

 1. Gemi sökümü sonrasında tesis dışına çıkarılacak emniyetli taşımayı etkileyen radyoaktif, patlayıcı, asbest vb. tehlike oluşturabilecek yüklerin ve malzemelerin tespiti ile

 

bunların emniyetli taşınmasına yönelik uygunluğun gözetimi,

 

 1. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (GRAIN Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri:

 

a) Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması için Uluslararası Kod kapsamındaki yüklerin gemiye yüklenmeden önce ve yükleme tamamlandıktan sonra yükleme hesaplarının uygunluğunun kontrolü,

 

b) Emniyetli yükleme (hububatların emniyetli yükleme, elleçleme, boşaltma, aktarma, depolama kontrolleri ile nem oranı tespiti, yer değiştirme ve kayma açısı kontrolleri, IMO Resolution A.714 (17) ve MSC.23 (59) Sirkülerlerine uygun olarak),

 

c) Geminin taşınan dökme tahıl yükünün cinsine göre ambarlarının ve tanklarının uygunluğunun tespiti gözetimi.

 

 1. Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (TDC Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri:

 

a) Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu kapsamındaki yüklerin gemiye yüklenmeden önce ve yükleme tamamlandıktan sonra yükleme hesaplarının uygunluğunun kontrolü,

 

b) Gemi ekipmanları ile yük bağlama ve emniyete alma donanımlarının kereste yükü taşımaya uygunluğunun gözetimi,

 

c) Kereste yükünün emniyetli şekilde yüklenmesi, boşaltılması, elleçlenmesi, depolanması faaliyetlerinin, IMO Resolution A.714 (17) ve TDC Koda uygunluğunun gözetimi.

 

 1. Hurda yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri:

 

 1. Hurda yüklerin, radyoaktivite konsantrasyonu ve radyasyon seviyesi ölçümü ile yüklemeye uygunluğunun gözetimi,

 

 1. Metal hurdalarında olası patlayıcı, aşındırıcı veya zehirli kimyasal madde içeriğinin ölçülerek tespiti ile yükleme ve tahliyeye uygunluğunun gözetimi,

 

 1. Can, mal ve çevre emniyeti açısından tehlike arz eden ve hurda yüklerde olması muhtemel maddelerin (radyoaktif, aşındırıcı, zehirleyici, biyolojik, patlayıcı vb.) tespiti ve tespit edilenlerin ayrıştırılması, emniyetli depolanması ve test laboratuvarına ve/veya bertaraf tesisine gönderilmesi faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirildiğinin gözetimi,

 

ç) Tahliyeye müteakiben hurda mahiyetinde olan yükler ile kimyasal özelliklerinin değişmesi sonucu atık statüsüne girmiş yüklerin ve yük atıklarının tespiti, elleçlenmesi, geçici

 

depolanması ve bertarafına ilişkin faaliyetlerin uygun şekilde gerçekleştirildiğinin gözetimi,

 

 1. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetler;

 

a) Gemi veya sahil tanklarından numune alma,

b) Geminin, gemi ambarlarının ya da tanklarının yüke uygunluk kontrolleri,

 

c) Tehlikeli sıvı yüklerin ve bunların atıklarının yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygunluk gözetimi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıyı ve Kara Tesisi, Yük İlgilileri ve Gözetim Şirketinin Sorumlulukları

 

Kıyı ve kara tesisinin sorumlulukları

 

MADDE 6 - (1) Kıyı ve kara tesisi işletmecileri deniz gözetim yetkililerine faaliyetin yürütüldüğü alanlardaki iş emniyeti ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlayacak prosedür ve

 

 

5

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

talimatlar, tesislerdeki olası tehlikeler ve acil durumlar hakkında bilgilendirme yapmak ve deniz gözetim yetkilileri için tesis içinde güvenli çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür.

 

 1. İdare tarafından verilmiş yetki belgesine sahip deniz gözetim yetkilisinin tesiste faaliyetini ifa edeceği alanlarda çalışmasını engelleyemez.

 

Yük ilgililerinin sorumlulukları

 

MADDE 7 - (1) Yükleten ve gönderenler ile alıcılar, deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gözetim şirketleri marifetiyle yürütmek zorundadır.

 

 1. Yükte tespit edilen radyoaktif kaynak veya radyoaktif bulaşıklı maddelerin idareye ve diğer ilgili kurumlara bildirilmesinden sorumludur.

 

Gözetim şirketinin sorumlulukları

 

MADDE 8 - (1) Gözetim şirketi faaliyetlerini, bu Yönerge ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun şekilde yürütür.

 

 1. Bu Yönerge kapsamında ifa edeceği gözetim faaliyetlerinde, Bakanlık tarafından verilmiş yetki belgesine sahip deniz gözetim yetkilisi çalıştırır.

 

 1. Gözetim şirketi, yeni işe başlayan deniz gözetim yetkilileri için üç (3) aylık staj süresi içinde faaliyet alanı kapsamında zorunlu olan eğitimleri aldırır.

 

 1. En az bir Denizyolu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam eder veya İdare tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan (TMGDK) hizmet alır.

 

 1. Faaliyet konusu yükte tespit edilen radyoaktif kaynak veya radyoaktif bulaşıklı maddelerin idareye ve diğer ilgili kurumlara bildirilmesinden sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin

Kurallar

 

Genel kurallar

 

MADDE 9 - (1) Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi almak isteyen gözetim şirketleri TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmak zorundadırlar.

 

 1. Bu  Yönerge’nin  5  inci  maddesinde  tanımlanan  faaliyet  alanlarına  göre

 

TMGHUB almak isteyen gözetim şirketleri, bu Yönerge hükümlerini ve Eklerinde belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

 1. İdare, TMGHUB almak üzere yapılan başvuruları Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında değerlendirir ve başvurusu uygun bulunan gözetim şirketine TMGHUB’yi düzenler.

 

 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmayan yabancı menşeli gözetim şirketleri, bu yönerge kapsamındaki tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunmak istemeleri durumunda, İdare tarafından mütekabiliyet esası da gözetilerek izin verilmesi halinde ilgili faaliyetleri icra edebilirler.

 

 1. TMGHUB düzenlenen gözetim şirketlerinde görev yapacak olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı deniz gözetim yetkilileri ile yabancı uyruklu gözetim yetkilileri, İdare tarafından izin verilmesi halinde, bu Yönerge kapsamında gözetim faaliyetinde bulunabilirler.

 

Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi başvurusu

 

MADDE 10 – (1) TMGHUB almak isteyen gözetim şirketi, talep konusunu içeren dilekçeyi aşağıda belirtilen ekler ve Ek – 6’da sunulan başvuru belgesi ile birlikte İdareye sunar:

 

 1. Gözetim şirketini temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirkülerinin fotokopisi,

 

 

6

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 1. Gözetim şirketinin, bu Yönerge kapsamında faaliyet göstereceği alanlara ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası’nın fotokopisi,

 

 1. Tehlikeli madde ile ilgili faaliyet göstereceği alanların listesi,

 

ç) Denizyolu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam ettiğini gösterir işe giriş bildirgesi veya SGK bordrosu ve iş akdi fotokopileri veya TMGDK ile yapılan hizmet sözleşmesi,

 

 1. Firma mali mesuliyet sigortasının fotokopisi,
 2. Gözetim şirketi yetki belgesi fotokopisi,
  1. Deniz gözetim yetkilileri için yetki talep listesi (Ek-7)

 

 1. İdare, gerek görmesi halinde, talep konusuna uygun olarak bu Yönergenin eklerinde belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, gözetim şirketinden talep edebilir.

 

Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk denetimi

 

MADDE 11 – (1) TMGHUB almak üzere müracaat eden gözetim şirketine ilişkin olarak, mahallinde yapılacak denetimler en az 3 (üç) kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Söz konusu komisyon, İdare ve/veya ilgili Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personelin katılımıyla oluşturulur.

 

 1. Bu Yönerge hükümleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler çerçevesinde, komisyon tarafından mahallinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen hususlara ilişkin bir rapor hazırlanarak ilgili Liman Başkanlığı’na sunulur. Söz konusu rapor ilgili Liman Başkanlığı tarafından İdareye gönderilir.

 

 1. TMGHUB talep eden gözetim şirketi, mahallinde yapılacak denetimde her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile tesise ulaşım ve konaklama için gerekli imkânı sağlamak ve mevzuatına uygun olarak denetim hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 

 1. Mahallinde yapılacak denetim hizmeti için 2.000 (ikibin) TL ücret alınır. Bulunan eksikliklerden dolayı mahallinde yapılacak müteakip her bir denetim için de aynı miktarda denetim hizmet bedeli alınır. Bu bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

 1. Denetim ücreti, “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Denetim

 

Ücreti” açıklaması yapılarak, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına yatırılır.

 

 1. TMGHUB’ye sahip olan gözetim şirketine İdare tarafından yapılan denetimlerde, bu Yönergenin hükümleri kapsamında uygunsuzluğun tespiti halinde Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır ve bunların düzeltilmesi için gözetim şirketine altı aya kadar süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilir ise Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır.

 

 1. İdare, bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen gözetim şirketlerini, TMGHUB’ye sahip olma şartlarını sürdürüp sürdürmediklerine ilişkin olarak denetleme yetkisine sahiptir.

 

Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi taleplerinin değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi

 

MADDE 12 - (1) İdare, TMGHUB talep eden gözetim şirketine yönelik, İdareye sunulan bilgi ve belgeler ile tehlikeli madde uygunluk denetimi yapan komisyonun raporunu esas alarak, uygun görmesi halinde, görev ve yetki alanlarına ilişkin olarak bir örneği Ek-5’de yer alan TMGHUB’yi düzenler.

 

 1. İdare tarafından gözetim şirketine yönelik düzenlenen TMGHUB, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak gözetim şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

 1. İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, sebep gösterilerek başvuru sahibine

 

 

7

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

iade edilir.

 

Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi ücreti ve süresi

 

MADDE 13 – (1) TMGHUB düzenleme ücreti 10.000 (onbin) TL’dir. Bu bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

 1. Belge ücreti, “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Ücreti” açıklaması yapılarak, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına yatırılır.

 

 1. TMGHUB’nin geçerlilik süresi, 5 (beş) yıldır.

 

Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesinin yenilenmesi

 

MADDE 14 - (1) Gözetim şirketi tarafından, geçerlilik süresi sona ermeden en geç 3 (üç) ay öncesinden İdareye başvurulması üzerine, İdare tarafından bu Yönerge hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, TMGHUB yeniden 5 (beş) yıllığına düzenlenir.

 

 1. Belge yenileme ücreti, bu Yönergenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belge ücretinin belge düzenleme tarihindeki değeri üzerinden aynı maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen hesaba “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Ücreti” açıklaması yapılarak yatırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Seminerleri, Sınav, Eğiticilerin Eğitimi

 

Eğitim seminerleri

 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge kapsamında faaliyette bulunacak gözetim şirketleri gözetim faaliyetini gerçekleştiren deniz gözetim yetkililerine görev yaptıkları faaliyet alanlarına ilişkin olarak bu Yönergenin EK-3’ünde belirtilen eğitimleri, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanan eğitim kuruluşlarından aldırmakla yükümlüdür. Söz konusu eğitim kuruluşlarına “Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi düzenlenir.

 

 1. Deniz gözetim yetkililerine eğitim semineri düzenleyecek yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, denizyolu gözetim faaliyeti ile ilgili eğitmeninin belgelerini İdareye sunar, İdare uygun görmesi halinde mevcut yetkilerini ilgili eğitim seminerleri kapsayacak şekilde genişletir. Bu kapsamda yetkilendirilen eğitim kuruluşları www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanır.

 

 1. Deniz gözetim yetkililerine düzenlenen eğitim seminerinin, bir günlük eğitim süresi 8 saattir ve eğitim seminerleri en fazla 30 katılımcı ile sınırlıdır. Seminerlerinin sonunda katılımcılar, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olabilmeleri için bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Yapılan bu sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

 

 1. Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunan deniz gözetim yetkilileri almış oldukları eğitim seminerleri için iki yılda bir yenileme eğitimi seminerlerine katılmaları zorunludur. Yenileme eğitimlerin süresi, temel eğitim süresinin yarısı kadardır.

 

 1. Bu yönerge kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında eğitmen olarak görev yapanlara İdare tarafından “Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi” düzenlenir. Bu belgede, eğitmenin eğitim vereceği konu başlığı/başlıkları belirtilir.

 

 1. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında IMDG Kod Eğiticisi olarak görev yapanlara, İdareye başvuru yapmaları halinde, başka bir eğitime ihtiyaç

 

8

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

duyulmadan IMDG Kod kapsamında “Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi” düzenlenir.

 

 1. Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, bu Yönerge kapsamındaki eğitimlerle ilgili iş ve işlemleri http:// kamu.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapar.

 

 1. Deniz gözetim hizmet alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarına bağlı eğitim kurumları ile Bakanlığımızın yetkilendirdiği eğitim kurumlarında eğitim verdiğini belgelendiren kişiler için eğitim verdiği alanlarda, deniz gözetim yetkilisi izni alması için eğitim seminerlerine katılması şartı aranmaz.

 

Eğiticilerin eğitimi ve eğitici olabilme şartları

 

MADDE 16 – (1) İdare, eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

 

 1. Eğitici seminerine katılabilmek için, lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlardan;
 2. Geçerli bir IMDG Kod Eğiticisi Sertifikasına sahip olmak veya,
 3. En az uzakyol birinci zabit veya birinci mühendis yeterliliğine sahip olmak veya,

 

 1. Mühendislik fakültelerinden mezun olup, gözetim firmalarında gözetim yetkilisi olarak veya Bakanlığımızca gemiler için yetkilendirilmiş klas kuruluşlarında sörveyör olarak, en az beş yıl çalışmış olmak veya,

 

 1. Tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak

 

şartları aranır.

 

 1. Eğiticilerin eğitimi seminerine katılanlar, seminer sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 80 puan almaları halinde başarılı kabul edilir ve katılım sertifikası ile belgelendirilirler.

 

 1. Eğitici eğitimi katılım sertifikasına sahip eğitmenler, söz konusu sertifikayı İdareye sunar ve İdare tarafından adlarına eğitici belgesi düzenlenir. Eğitici belgelerinin, geçerlilik süresi, belgenin yenilenmesi ve belge ücreti Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerinde tanımlandığı gibidir.

 

 1. İdare, eğitici olarak belgelendirilenleri www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 17 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 1. Bu Yönergenin uygulanması sırasında, uygulamaya yönelik aksaklıkları gidermeye yönelik olarak, kamu yararı ve kamu güvenliği söz konusu olduğunda, mevcut Yönerge hükümlerine aykırılık içermeyen gerekli alt düzenlemeler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak genelgelerle yapılır.

 

GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında aranan TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olma zorunluluğu ile 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde aranan şart 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz.

 

 1. Bu Yönergenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında aranan, deniz gözetim yetkililerine aldırılması gereken eğitimler 01.01.2018 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.

 

Yürürlükten kaldırma

 

MADDE 30 – (1) 26/04/2017 tarihli “Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

9

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

EK-1

 

GENEL GEREKLİLİKLER

 

 

Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetini gerçekleştiren gözetim şirketleri bu ekteki genel hükümlere uymakla yükümlüdür. Gözetim faaliyetlerine yönelik “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenecek olan gözetim şirketlerinde gözetimi yapılacak tehlikeli maddenin cinsine bakılmaksızın aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır.

 

 1. Gözetim şirketi, gözetim faaliyetlerini icra edecek Deniz Gözetim Yetkililerinin can, mal ve çevre emniyetinin sağlaması amacıyla faaliyetin yürütüldüğü alanlardaki ve şirket içindeki iş emniyeti ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlayacak prosedür ve talimatları hazırlamalıdır.

 

 1. Gözetim faaliyetlerinin icra edileceği tesislerdeki olası tehlikeler ve acil durumlar konusunda prosedür ve talimatlar hazırlanmalıdır. Bu prosedürler hazırlanırken kıyı tesislerine ait Tehlikeli Madde Rehberlerinden faydalanılır.

 

 1. Tehlikeli yükler için uygun taşıma adı, UN numarası, paketleme grubu (varsa) ve sınıfı ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinin (reaktivite dâhil) içerdiği bilgilerin gözetim yapılmadan önce ilgili taraftan temin edileceğine dair bilgiler prosedürler içinde yer almalıdır.

 

 1. Yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerin emniyete alındığına dair gerekli sertifikaların içerdiği bilgilerin gözetim yapılmadan önce ilgili taraftan temin edileceğine dair bilgiler prosedürler içinde yer almalıdır.

 

 1. Deniz gözetim yetkilisi tarafından gözetim veya numune alımı yapılan tehlikeli maddelerin, toprağa, suya veya su tahliyesi yapılan alanlara bulaşmasının önlenmesi için tesis tarafından alınacak gerekli tedbirlerin ve numune alma faaliyetine başlamadan önce kendi faaliyeti ile ilgili tedbirleri içeren bilgiler prosedürler içinde yer almalıdır.

 

 1. Gözetim veya numune alımı yapacak gözetim ekibi faaliyete başlamadan önce gerekli ekipman ve teçhizat konusunda tespit yapacağına dair kurallar prosedürler içinde yer almalıdır ve gözetim şirketi bu malzemelerle sınırlı olmamak üzere yeterli miktarda aşağıdaki ekipman ve teçhizatı bulundurmalıdır:

 

 1. Yeteri kadar uyarı işareti,
 2. Göz durulama sıvısı,
 3. Gerekiyorsa exproof nitelikli uygun portatif aydınlatma aparatı ve telsiz,

ç)     Koruyucu eldiven,

 1. Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler),

 

 1. Gözetim ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi (EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.)

 

 1. Kürek, enjektör, makas gibi numune almaya uygun gereçler,
 2. Drenaj mührü,

ğ)    Numune kabı,

 

 1. Toplama kabı,
 2. Şirket mührü,
 3. Etiket,
 4. İş emniyeti ile ilgili diğer koruyucu kıyafet ve donanım.

 

 

 

1

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-1

 

 

 1. Gözetim şirketi, yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanlarından talep ettiği alan veya alanlarla ilgili ek emniyet prosedür ve talimatları hazırlamalıdır.

 

 1. Tehlikeli yük gözetim faaliyeti gösteren gözetim şirketleri IMDG Kod kapsamında sertifikalandırılmış en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmelidir.

 

 1. Deniz gözetim yetkilileri, gözetim şirketinin yetki alacakları gözetim türüne bağlı olarak tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde ve görev tanımlarına uygun Ek-3’de belirtilen eğitimleri almalı ve belgelendirmelidir. Bu eğitimleri almayan personel, yönergede belirtilen gözetim faaliyetlerinde çalıştırılamaz.

 

 1. Deniz gözetim yetkilisi, yaptığı tüm gözetim faaliyetlerinde işin prosedürlere uygunluğunun ve faaliyet mahallinin uzaktan denetiminin sağlanması amacı ile GPS imkânlı el terminali ve buna uygun gözetim yazılımı kullanacaktır. Ayrıca gözetim yapılacak faaliyetlere ilişkin elektronik veri transferi yapmak için gerekli donanım, yazılım ve ara yüzler sağlanmalıdır.

 

 1. Gözetim şirketleri gözetim veya numune alımı faaliyetinde bulunduğu esnada meydana gelebilecek acil durumlara yönelik olarak asgari aşağıdaki hususları içermek üzere Tehlikeli Madde El Kitabı hazırlamalı ve 2 yılda bir güncellenmelidir.

 

 1. Tehlikeli madde ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yük tanımları
 2. Taşıma şekline göre (paketli, dökme katı, dökme sıvı, gaz vs) yüklerin riskleri
 3. Tehlikeli madde ambalajları

ç)    Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması

 1. Etiketleme, işaretleme ve plakartlandırma
 2. İstifleme ve ayrıştırma kuralları
 3. Dokümantasyon kontrol kuralları
 4. Tehlikeli madde gözetim ve numune alımında acil durum uygulamaları
 5. Tehlikeli madde gözetim ve numune alımında genel iş güvenliği kuralları

 

 1. Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun şekilde yapılabilmesi

 

amacıyla, IMDG Kod ekinde yer alan “Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG)”nden faydalanılmalıdır ve buna ilişkin prosedür hazırlamalıdır.

 

 1. Tehlikeli yüklerin karıştığı acil durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer alan “Acil Durum Planları (EmS)”ndan faydalanılmalıdır ve buna ilişkin prosedür hazırlamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-2

 

ÖZEL GEREKLİLİKLER

 

 

Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili yönergenin 5 inci maddesinde yer alan gözetim faaliyetini gerçekleştirecek gözetim şirketleri bu ekteki özel hükümlere uymakla yükümlüdür. Gözetim faaliyetlerine yönelik “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenecek olan gözetim şirketlerinde gözetimi yapılacak tehlikeli maddenin cinsine göre aşağıdaki ilgili gereklilikleri sağlamalıdır.

 

 1. Gözetim şirketi Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Tehlikeli maddelerin sınıfı, uygun gönderi adı ve UN Numarası tanımlaması,

 

 1. Tehlikeli yüklerin ambalaj türü tayini, ambalaj uygunluk, markalama, işaretleme, etiketleme, levhalama kuralları ve dokümantasyon kuralları,

 

 1. Paket başına izin verilen maksimum brüt miktarları,

 

ç)    Tehlikeli yüklerin birlikte paketlenmesinin uygunluk kuralları,

 

 1. Yeniden ambalajlama kuralları,

 

 1. İlgili ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak tanımlama, işaretleme ve etiketleme standartları,

 

 1. Metal mamul ve yarı mamuller ile paketli yüklerde radyasyon seviyeleri ve radyoaktivite konsantrasyonları,

 

 1. Paket içindeki yüklerden numune alma yöntemleri ve kuralları,

 

 1. Sınıf 1, 4.1 (kendinden reaktif), 4.3, 5.2, 6.2, 7 gibi özelliklerinden dolayı ayrıca tehlike arz eden paketlere yönelik işlemlere ilişkin kuralları.

 

 1. Yük Taşıma Birimlerinin Uygun Yüklenmesine İlişkin Kod (Code Of Practice For Packing Of Cargo Transport Units – CTU Code) kapsamındaki yüklerin gözetim faaliyetleri ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Gemilerde ve yük taşıma birimlerinde yük istif, emniyete alma ve emniyetli bağlama yöntemleri ve kuralları,

 

 1. EK-4’te bulunan Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası düzenleme ve doğrulama kuralları,

 

 1. Tehlikeli madde taşıyan tank ve portatif tank konteynerleri ile araç ve vagonun taşınan yüke uygunluk tespiti kuralları,

 

ç)    Yük taşıma biriminin bozulabilir ve ısı kontrollü taşınması gereken yüklere uygunluk tespiti kuralları,

 

 1. Yük taşıma birimi başına izin verilen azami taşıma kapasitesi değerine (payload) tanımı ve kontrol edilmesi ile ilgili kuralları,

 

 1. Yük taşıma birimi içinde taşınan ve yükleme emniyeti açısından tehlike arz eden yüklerin emniyetli taşıma kuralları (rulo saç, blok mermer vb.),

 

 1. Yük taşıma birimi içinde paketli veya dökme taşınan yüklerden numune alma yöntemleri ve kuralları,

 

 

1

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-2

 

 1. Yük taşıma birimi içinde taşınan dökme ve paketli yüklerde, metal mamul ve yarı mamullerde radyasyon seviyeleri ve radyoaktivite konsantrasyonları,

 

 1. Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Code) kapsamındaki yüklerle ilgili gözetim faaliyetleri ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Gemilerde yük istif, emniyete alma yöntemleri ve kuralları,

 

 1. Konsantre maden cevherleri için sıvılaşmaya meyilli yüklerde nem sınırı ve nem yüzdesi tayinleri, bu yüklerin gemide istif kuralları,

 

 1. Katı  tehlikeli  dökme  yüklerin  gemiye  yüklenmeden  önce  uygunluk  kontrolü

 

yöntemleri, numune alma yöntemleri ve kuralları,

 

ç)    Gemi ambarlarının taşınan yükün cinsine göre yüklemeye uygunluk kontrolü kuralları.

 

 1. Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IBC Code) kapsamındaki kimyasal, petrol ve türevleri ile diğer sıvı dökme yüklerde gözetim faaliyetleri ve tehlike oluşturacak diğer sıvı yükler ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Tehlikeli sıvı kimyasallar için denetim, inceleme ve gemi veya sahil tanklarından numune alma yöntemleri ve kuralları,

 

 1. Tehlikeli sıvı kimyasallar için geminin ya da tankın yüke uygunluk kontrolü kuralları,

 

 1. Sıvı tehlikeli dökme yüklerin gemiye yüklenmeden önce uygunluk kontrolü ve numune alma yöntem ve kuralları.

 

 1. Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC Code) kapsamındaki yüklerde gözetim faaliyetleri ve tehlike oluşturacak diğer gaz yükler ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Tehlikeli sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış gazlar için denetim, inceleme ve gemi veya sahil tanklarından numune alma yöntemleri ve kuralları,

 

 1. Tehlikeli sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış gazlar için geminin ya da tankın yüke uygunluk kontrolü kuralları,

 

 1. Tehlikeli gazdan ari kılma (gazsızlaştırma-gasfree) işlemleri.

 

 1. Paketli Radyoaktif Maddelerin ve/veya INF Kod kapsamındaki yükler ve doğal elementlerin radyoaktivite açısından gözetimi ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. INF Code’a uygunluk incelemesi,

 

 1. Radyasyon seviyeleri ve radyoaktivite konsantrasyonları ölçümü kuralları,

 

 1. Tehlike Sınıfı 7 kapsamında radyoaktif maddelerin paketlerine (A, B(M), B(U), C) ilişkin geçerlilik değerlendirmesi (IMDG Code hükümlerine göre),

 

2

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-2

 

ç)    Doğal radyoaktif element (NORM) değerlendirmesi (uygulanabilir ulusal ve uluslararası radyoaktivite konsantrasyonu limitlerine göre),

 

 1. Tehlike Sınıfı 7 kapsamında radyoaktif madde A tipi paketler için imalat ve performans test kuralları (IMDG Code hükümlerine göre).

 

 1. Gemiye dair gözetim faaliyetleri ile ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Gemilerde yakıt miktarı tespit yöntem ve kuralları,

 

 1. Geminin taşınan tehlike yükün cinsine göre ambarlarının ve tanklarının uygunluğunun kontrolü kuralları,

 

 1. Bakım ve onarım sırasında geminin tehlikeli yükten arındırılma kuralları,

 

ç)    Gemi sökümü sonrasında tesis dışına çıkarılacak emniyetli taşımayı etkileyen radyoaktif, patlayıcı, asbest vb. tehlikeli oluşturabilecek yüklerin tanımlanması, tespit yöntemleri ve malzemelerin emniyetli taşıma kuralları,

 

 1. Balast ve sintine sularında zararlı ve tehlikeli madde tespitine ilişkin numune alma yöntemleri ve kuralları.

 

 1. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (GRAIN Code) kapsamındaki yüklerle ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması için Uluslararası Kod kapsamındaki yüklerin gemiye yüklenmeden önce ve yükleme tamamlandıktan sonra yükleme hesapları,

 

 1. Emniyetli yükleme kuralları,

 

 1. Geminin taşınan dökme tahıl yükünün cinsine göre ambarlarının ve tanklarının uygunluğunun tespit yöntem ve kuralları.

 

 1. Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kod (TDC Code) kapsamındaki yüklerle ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu kapsamındaki yüklerin gemiye yüklenmeden önce ve yükleme tamamlandıktan sonra yükleme hesapları,

 

 1. Gemi ekipmanları ile yük bağlama ve emniyet alma donanımlarının kereste yükü taşımaya uygunluğunun kontrolü,

 

 1. Emniyetli yükleme kuralları.

 

 1. Hurda yüklere ilişkin EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir:

 

 1. Tahliyede ve yüklemede hurda yüklerin miktar tespitinin yöntem ve kuralları,

 

 1. Radyasyon seviyeleri ve radyoaktivite konsantrasyonları ölçümü kuralları,

 

3

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-2

 

 1. Metal hurdalarında olası patlayıcı, aşındırıcı veya zehirli kimyasal madde içeriği

 

tespitinin yöntem ve kuralları,

 

ç)    Can, mal ve çevre emniyeti açısından tehlike arz eden ve hurda yüklerde tespit edilen maddelerin (radyoaktif, aşındırıcı, zehirleyici, biyolojik, patlayıcı vb) ayrıştırılması, emniyetli depolanması ve test laboratuvarına ve/veya bertaraf tesisine gönderilmesinin uygunluğuna ilişkin yöntem ve kuralları,

 

 1. Tahliyeye müteakiben hurda mahiyetinde olan yükler ile kimyasal özelliklerinin değişmesi sonucu atık statüsüne girmiş yüklerin ve yük atıklarının tespiti, elleçlenmesi, geçici depolanması ve bertarafına ilişkin süreçlere yönelik kuralların tanımlanması.

 

 1. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yüklerle ilgili EK-1 çerçevesinde hazırlanacak olan prosedürler aşağıdaki hususları içermelidir;

 

 1. Gemi veya sahil tanklarından numune alma yöntem ve kuralları,

 

 1. Geminin, gemi ambarlarının ya da tankların yüke uygunluk kuralları,

 

 1. Tehlikeli madde yükleme ve boşaltma operasyonları süreçleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-3

 

GÖZETİM YETKİLİSİ EĞİTİM SEMİNERLERİ GEREKLİLİKLERİ

 

Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetini gerçekleştiren gözetim şirketlerinde çalışan deniz gözetim yetkilileri, gözetim şirketinin yetki alacakları gözetim türüne bağlı olarak tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde uygun eğitimleri almalıdır.

 

Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendi hükmü uyarınca belirlenen tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerleri aşağıda tanımlandığı gibidir:

 

 1. Tüm deniz gözetim yetkililerinin alması gereken eğitim seminerleri:

 

 1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 22 Ocak 2016 tarihli 29601 sayılı “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Yenileme Eğitimi Seminerleri.

 

 1. Gözetim şirketleri tarafından yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili olarak talep edilen alanlarda deniz gözetim yetkilileri yukarıda belirtilen eğitimlere ilaveten aşağıda belirtilmiş eğitimler seminerlerine katılacaklardır.

 

2.1. Gözetim şirketi Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının, IMDG Kod eğitimi yanı sıra alacağı eğitim seminerleri;

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

ç)    Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri,

 

 1. Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz  Gözetim yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitim  Semineri.

 

2.2. Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (Code Of Practice For Packing Of Cargo Transport Units – CTU Code) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının CTU eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri,

 

ç)    Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri,

 

 1. Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Konteyner/Araç yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri.

 

 

1

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-3

 

2.3. Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının IMSBC Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri,

 

ç) Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri,

 

 1. Ambar Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri.

 

2.4. Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IBC Kod) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarının IBC Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri,

 

ç)     Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri.

 

2.5. Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC Code) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarına IGC Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim semineri:

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri.

 

2.6. Paketli Radyoaktif Maddelerin ve/veya INF Kod kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarına INF Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri.

 

2.7.    Gemiye dair gözetim faaliyetleri ile ilgili eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri,

 

 1. Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri.

 

2.8. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması için Uluslararası Kod (GRAIN Code) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarına GRAIN Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

2

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-3

 

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

2.9. Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kod (TIMBER Code) kapsamında faaliyet gösteren gözetim şirketi çalışanlarına TIMBER Kod eğitiminin yanı sıra alacağı eğitim seminerleri:

 

 1. Kereste Yüküne İlişkin Emniyetli Yükleme Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

2.10. Hurda yüklere ilişkin eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri,

 

 1. Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri,

 

 1. Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri.

 

2.11. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yüklere ilişkin eğitim seminerleri:

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri, ç) Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri.

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilisinin faaliyet alanı kapsamında almakla zorunlu olduğu eğitim seminerleri ve süreleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 

a)  Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi

1 gün

b)  Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri

1 gün

c)

Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri

1 gün

ç)

Konteyner ve Diğer Yük Taşıma Birimleri Gözetim Eğitimi Semineri

1 gün

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin

 

 

Tespiti Eğitimi Semineri

 

e)   Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri

 

f)   Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri

 

g)    Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri

 

ğ)    Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri

 

h)    Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri

 

ı)    Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri

 

i)    Konteyner / Araç yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri

 

j)    IMSBC Kod Eğitimi Semineri

 

k)  INF Kod Eğitimi Semineri

 

l)    IBC Kod Eğitimi Semineri

 

m) Timber Kod (TDC Code) Eğitimi Semineri

 

 

1 gün

 

2 gün

 

1 gün

 

1 gün

 

1 gün

 

1 gün

 

1 gün

 

1 gün

 

2 gün

 

1 gün

 

2 gün

 

2 gün

 

 

3

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

EK-3

n) Grain Kod Eğitimi Semineri

2 gün

o)

IGC Kod Eğitimi Semineri

2 gün

ö)

CTU Kod Eğitimi Semineri

2 gün

 

3.1. Yönerge kapsamında tanımlanmış eğitim seminerlerini verecek eğitmenlere ilişkin aşağıdaki yeterlilikler aranacaktır.

 

3.1.1) IMDG Kod Eğiticisi aşağıdaki eğitimleri verebilir.

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri ç) Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri

 

 1. Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri

 

 1. INF Kod Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri

 

3.1.2) IMSBC Kod Eğiticisi aşağıdaki eğitimleri verebilir.

 

 1. IMSBC Kod Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri

 

 1. Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri

 

ç) Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri

 

3.1.3) CTU Kod Eğiticisi aşağıdaki eğitimleri verebilir.

 

 1. CTU Kod Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri

 

 1. Konteyner ve Diğer Yük Taşıma Birimleri Gözetim Eğitimi Semineri

 

ç) Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri

 

 1. Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri

 

3.1.4) En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip olan aşağıdaki eğitimleri verebilir.

 

 1. Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri

 

 1. Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri

 

 1. Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri

 

ç) Timber Kod (TDC Code) Eğitimi Semineri

 

 1. Grain Kod Eğitimi Semineri

 

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitim Semineri

 

4

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

EK-3

 

 

3.1.5. En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip olup, STCW Sözleşmesi gereğince kimyasal ve gaz tankerlerinde çalışma yeterliliğine sahip olanlar aşağıdaki eğitimleri verebilir.

 

 1. IBC Kod Eğitimi Semineri

 

 1. IGC Kod Eğitimi Semineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

EK-4

 

DANGEROUS GOODS PACKAGING AND CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE TEHLİKELİ YÜK PAKETLEME VE KONTEYNER/ARAÇ YÜKLEME SERTİFİKASI

 

 

 

 

Packaging Certificate

 

 

 

Container/Vehicle Packing Certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketleme Sertifikası

 

 

 

Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Package Information /

Dangerous Goods 1 /

 

 

Dangerous Goods 2 /

 

Dangerous Goods 3 /

 

 

 

 

 

Ambalaj Bilgileri

Tehlikeli Yük 1

 

 

Tehlikeli Yük 2

 

Tehlikeli Yük 3

 

Number of Package/Paket Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of Package/ Paket Türü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Weight of Each Package/ Her

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Paketin Brüt Ağırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

UN No./ BM Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proper Shipping Name /

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun Taşımacılık Adı:

 

 

 

 

 

 

 

 

IMDG Code Class – Division /

 

 

 

 

 

 

 

 

IMDG Kod Tehlike Sınıfı - Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

UN Homologation of Package/

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketin UN Onay Kodu

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifications / Özellikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAINER / VEHICLE PACKING CERTIFICATE / KONTEYNER/ARAÇ YÜKLEME SERTİFİKASI

 

 

 

 

 

 

Whenever hazardous goods are packed or loaded into a container or on a

 

Konteynere veya araca tehlikeli yük yüklenmesi durumunda yükün

 

 

 

 

 

vehicle, those responsible for packing the container or vehicle shall

 

konteyner veya aracın yüklenmesinden sorumlu kişi / kişiler tarafından;

 

 

 

 

 

provide a CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE

 

konteyner numaraları / araç plakaları da belirtilen bu KONTEYNER /

 

 

 

 

 

specifying the container/vehicle identification number(s) and certifying

 

ARAÇ YÜKLEME SERTİFİKASI düzenlenmiştir ve aşağıda belirtilen

 

 

 

 

 

that the operation has been carried out in accordance with the following

 

şartların IMDG Kod 5.4.2.1 hükümleri uyarınca uygun olarak

 

 

 

 

 

conditions (cf. cl. 5.4.2.1 of the IMDG code).

 

yüklemenin yapıldığını onaylanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark the items below by when the conditions have been met.

 

 

Aşağıda belirtilen şartlardan sağlananları işaretleyin.

 

 

 

 

 

 

The container/vehicle was clean, dry, and apparently fit to receive the

 

 

Konteyner / araç, temiz, kuru ve yüklerin yerleştirilmesine uygundur.

 

 

 

 

 

goods.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packages, which need to be segregated in according with applicable

 

 

Uygulanabilir ayrıştırma kuralları uyarınca birbirinden ayrıştırılması

 

 

 

 

 

 

segregation requirements, have not been packed together onto or in the

 

 

gereken paketler ilgili düzenlemelere uygun olarak konteyner / araç

 

 

 

 

 

container/vehicle (unless approved by the competent authority concerned

 

 

içinde ayrıştırılmıştır. (Bu duruma IMDG Kod 7.3.4.1 göre ilgili yetkili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in accordance with cl. 7.3.4.1 (in the IMDG code)).

 

 

otorite tarafından onay verilmişse mümkündür.)

 

 

 

 

 

 

All packages have been externally inspected for damage, and only sound

 

 

Tüm paketler için gözle dıştan hasar kontrolü yapılmış ve sadece sağlam

 

 

 

 

 

packages have been loaded.

 

 

 

olan paketler yüklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drums have been stowed in and upright position, unless otherwise

 

 

Yetkili otorite tarafından onaylanmış bir hüküm bulunmuyorsa, yüklenen

 

 

 

 

 

 

authorized by the competent authority, and all goods have been properly

 

 

variller, dik konumda istiflenmiştir ve tüm yükler doğru yerleştirilmiştir

 

 

 

 

 

loaded and, where necessary, adequately braced with securing material to

 

 

ve gerekli olduğu durumlarda taşıma sırasında taşıma modu/modlarına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suit the mode(s) of transport for the intended journey.

 

 

uygun güvenlik ve emniyet şartları sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Goods loaded in bulk have been evenly distributed within the

 

 

Dökme olarak yüklenen yükler konteyner / araç içinde düzgün olarak

 

 

 

 

 

container/vehicle.

 

 

 

dağıtılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

For consignments including goods of class 1 other than division 1.4, the

 

 

Alt bölüm 1.4 dışında sınıf 1 olarak sınıflandırılmış yükler için,

 

 

 

 

 

container/vehicle is structurally serviceable in accordance with 7.1.2 (in

 

 

konteyner / araç IMDG Kod 7.1.2. maddesine uyarınca yapısal

 

 

 

 

 

 

the IMDG code).

 

 

 

uygunluktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

The container/vehicle and packages are properly marked, labelled and

 

 

Konteyner / araç ve paketler uygun şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve

 

 

 

 

 

placarded, as appropriate;

 

 

 

plakartlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

When substances presenting a risk of asphyxiation are used for cooling

 

 

Soğutma ve iklimlendirme amacı ile kullanılan maddeler (KURU BUZ

 

 

 

 

 

 

or conditioning purposes (such as dry ice (UN 1845) or nitrogen,

 

 

(UN 1845) veya AZOT, SOĞUTULMUŞ SIVI (UN 1977) veya

 

 

 

 

 

 

refrigerated liquid (UN 1977) or argon, refrigerated liquid (UN 1951)),

 

 

ARGON, SOĞUTULMUŞ SIVI (UN 1951) gibi) yüklendiğinde 5.5.3.6

 

 

 

 

 

 

the container /vehicle is externally marked in accordance with 5.5.3.6;

 

 

uyarınca konteyner/aracın dışında boğucu özellik riskini belirten işaret

 

 

 

 

 

 

and;

 

 

 

bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

A dangerous goods transport document, as indicated in 5.4.1 (in the

 

 

Konteyner / Araca yüklenen her bir tehlikeli yük,  IMDG Kod 5.4.1’de

 

 

 

 

 

IMDG code) has been received for each dangerous goods consignment

 

 

belirtilen tehlikeli yükler için bir taşıma belgesine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

loaded in the container/vehicle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsible Person Information /Sorumlu Kişinin Bilgileri

Responsible Person of Packaging / Paketlemeden Sorumlu Kişi

Responsible Person of Loading / Yüklemeden Sorumlu Kişi

Place / Yer

 

Place / Yer

 

 

 

 

 

Date / Tarih

 

Date / Tarih

 

 

 

 

 

The conditions above have been met at time of packing.

The conditions above have been met at time of loading the container/vehicle.

Paketleme sırasında yukarıda yer alan koşullar yerine getirilmiştir.

Konteyner/Araç yükleme sırasında yukarıda yer alan koşullar yerine getirilmiştir.

 

 

Container/Vehicle Registration Nr:

 

 

 

Konteyner Kayıt No/Araç Plakası

 

 

 

Port of Loading / Yükleme Limanı

 

 

 

 

 

 

 

Port of Unloading / Teslim Limanı

 

 

 

 

 

Company / Firma:

 

Company / Firma:

 

 

 

 

 

Signature / İmza:

 

Signature / İmza:

 

 

 

 

 

Name of Declarant/

 

Name of Declarant/

 

Beyan Edenin Adı Soyadı

 

Beyan Edenin Adı Soyadı

 

CTU Code Training Certificate Nr.

 

CTU Code Training Certificate Nr.

 

/CTU Kod Eğitim Sertifika No:

 

/CTU Kod Eğitim Sertifika No:

 

Name, Certificate Nr. and

 

Name, Certificate Nr. and Signature of

 

Signature of Surveyor:

 

Surveyor:

 

Deniz Gözetim Yetkilisinin

 

Deniz Gözetim Yetkilisinin

 

Adı/Soyadı, Sertifika No ve İmzası:

 

Adı/Soyadı, Sertifika No ve İmzası:

 

Verified by:

 

Verified by:

 

Doğrulama Teyidi Veren Gözetim

 

Doğrulama Teyidi Veren Gözetim

 

Şirketi Unvanı/Kaşesi

 

Şirketi Unvanı/Kaşesi

 

 

This document is valid for 120 days, unless the container/vehicle is opened or an incident is occurred after verification.

 

Bu belge onaylandıktan sonra, konteynerin/aracın kapağı açılmadığı veya herhangi bir kazaya uğramadığı sürece 120 gün geçerlidir.

 

 

EK-6

 

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

TEHLİKELİ MADDE GÖZETİM HİZMETİ UYGUNLUK BELGESİ

BAŞVURU FORMU

 

 

 

Ticaret Unvanı:

1

Gözetim Şirketinin

Vergi Numarası:

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

 

İletişim Bilgileri:

Tel:

2

 

 

Faks:

 

 

 

 

E-posta:

 

 

 

 

Gözetim Şirketinin Tehlikeli Madde İle İlgili Faaliyet Alanları:

Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) kapsamındaki yüklerle ilgili Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod)

 

Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC Kod) Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IGC Kod)

 

Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (Code Of Practice For Packing Of Cargo Transport Units – CTU Kod)

 

Paketli Radyoaktif Maddeler ve/veya INF Kod

 

Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (GRAIN Kod)

 

Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (TDC Kod)

 

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yüklerle dair faaliyetler

 

Hurda yüklere dair faaliyetler

 

Gemiye dair genel faaliyetler

 

Yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen Gözetim Şirketi olarak, “Tehlikeli Yüklerle Ilgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkinda Yönerge” ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak yukarıda ” ile işaretlemiş olduğum alanlarda faaliyet göstereceğimi, “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik hakkında İdareye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

Bu itibarla, tarafıma “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” verilmesini arz ederim.

 

Temsile Yetkili Kişi:

(bu kişi imza sirkülerinde yer almalı)

 

 

Adı Soyadı:

 

 

İmza tarihi:

 

 

TC Kimlik Nosu:

 

 

Cep Tel:

 

 

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

“Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” başvurusunda bulunan gözetim şirketleri, bu başvuru formunu aşağıda belirtilen eklerle birlikte İdareye sunar:

 

 1. Gözetim şirketini temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirkülerinin fotokopisi,

 

 1. Gözetim şirketinin, bu Yönerge kapsamında faaliyet göstereceği alanlara ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası’nın fotokopisi,

 

 1. Denizyolu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam ettiğini gösterir işe giriş bildirgesi veya SGK bordrosu ve iş akdi fotokopileri veya TMGDK ile yapılan hizmet sözleşmesi fotokopisi,

 

 1. Firma mali mesuliyet sigortasının fotokopisi,

 

 1. Gözetim şirketi yetki belgesi fotokopisi,

 

 1. Deniz Gözetim Yetkilileri İçin Yetki Talep Listesi Tablosu (Ek-7)

 

 1. Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi denetim hizmet ücreti olarak 2.000 (ikibin) TL’nin Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshası,

 

 1. “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” düzenlenmesi uygun bulunan şirket, belge ücreti olarak 10.000 (onbin) TL’nin yukarıdaki hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshasını İdareye sunmasını müteakip söz konusu belgeyi alabilir.

 

EK-7

13 Temmuz 2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Deniz Gözetim Yetkilileri İçin Yetki Talebi Listesi Tablosu

 

 

 

Deniz Gözetim Yetkilisi

 

İzin İstenen Gözetim Faaliyet Alanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

TC Kimlik No

IMDGKod

CTUKod

IMSBCKod

IBCKod

IGCKodPaketliRadyoaktifMaddelerve/veyaINFKod

GRAINKod

TIMBERKod

Hurdayükleredairfaaliyetler

MARPOL73/78

Gemiyedairgenelfaaliyetler

İkamet İli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN