TMGDK Genelgesi

T.C.

ULAẞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEẞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taẟımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

:14511534-010.06.02-E.71831

13.09.2017

Konu

:TMGDK Genelgesi

 

 

 

 

 

GENELGE

 

2017/TMKTDGM-05/TMGDK

 

 

 

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ'in yayımlandığı tarihten, Tebliğ'in değişiklik yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde Tebliğ hükümlerinin uygulamalarına ilişkin Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgiler doğrultusunda, Tebliğ hükümlerinin karayolu taşımacılığı sektöründe etkin ve daha verimli uygulanabilmesi amacıyla, Tebliğ'de bazı maddelerde değişikliğe gidilmiş ve Tebliğ değişikliği 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 01/01/2018 tarihinden itibaren, tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere TMGD istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin TMGD hizmeti alacağı TMGDK'ların niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge 18/07/2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yayımlanmıştır.

 

Yönergenin farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, Yönergenin 14 üncü maddesi kapsamında uygulamaya yönelik aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.

 

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA                                                                            Bilgi için:Ufuk KALE

Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189                                                                                                                      Mühendis

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

1 / 2

 

T.C.

ULAẞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEẞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taẟımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

:14511534-010.06.02-E.71831

13.09.2017

Konu

:TMGDK Genelgesi

 

 

 

 

 

  1. Yönergenin 5 inci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde yer alan "…en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip koordinatör bir TMGD zorunludur" ifadesindeki, enaz 3 yıl tecrübe, TMGD sertifikasının düzenlendiği tarihten (adayın kazandığı sınav tarihi) itibaren geçen süredir. Yönerge 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinden Yetki belgesi taleplerinde koordinatör olarak bildirilenlerin yönergenin yürürlük tarihine kadar 3 yılı dolması şartıyla müracaatlar kabul edilecektir. Ancak, 2014-2017 yılları arasında 3 yıl tecrübeye sahip TMGD bulunamaması ihtimalinin olması sebebiyle TMGD kuruluşlarının 2018 yılı başından itibaren yeterli sayıya ulaştırılması gerek can, mal ve çevre emniyeti ve gerekse kamu yararı açısından önem arz ettiğinden 31.12.2017 tarihine kadar TMGDK olmak için yapılacak başvurulara yönelik olmak üzere, 01.01.2018 tarihinde 2 yıllık TMGD sertifikası olanlar da Koordinatör TMGD olarak değerlendirilecektir.

 

  1. TMGDK merkezinde şirket kurulması aşamasında istihdamı zorunlu tutulan personel, diğer UDHB bölgelerinde açılacak şubelerde Şube Sorumlusu olarak görev yapamaz.

 

  1. TMGDK Koordinatörü, TMGDK'nin faaliyeti gösterdiği UDHB Bölge Müdürlüğüne bağlı illerin haricinde diğer bölgelerde TMGD hizmeti veremez. Aynı şartlar TMGDK Şube sorumlusu içinde geçerlidir.
  2. Yönergenin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini yatıracaklardır.

 

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

 

İzzet IŞIK

 

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA                                                                            Bilgi için:Ufuk KALE

Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189                                                                                                                      Mühendis

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

2 / 2

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN